Onderhandelingen afgerond

De compensatieregeling voorziet een alternatief voor de niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking en eindeloopbaanregeling die gevonden wordt in het verlof voor deeltijdse prestaties en onbetaald verlof.

Zoals verwacht is het voorstel in eerste instantie gericht op statutaire personeelsleden. Voor contractuelen is geen recht op deeltijdse prestaties voorzien. De Vlaamse regering kondigt dus wel een gelijke behandeling aan voor statutairen en contractuelen, maar blijft tegelijkertijd op dat vlak in gebreke.
Ook het voorstel rond eindeloopbaanregeling is wat ons betreft onvoldoende want deeltijdse prestaties vormen pas een recht vanaf 60 jaar. 
De overheidsdelegatie had onze vraag naar echte onderhandelingen uiteindelijk goed verstaan want in de werkgroep werd toch op enkele van ons eisen ingegaan. Een overzicht:
Conceptnota Na onderhandelingen
Nieuw recht op deeltijdse prestaties voor alle statutaire ambtenaren voor 5 jaar.De teller wordt op 0 gezet voor deeltijdse prestaties uit het verleden.
Uitbreiding als recht voor contractuelen (+ 2j. in dienst).

Recht op deeltijdse prestaties vanaf 60 jaar.
Voor statutairen.
Recht op deeltijdsprestaties vanaf 55 jaar.
Voor statutairen en contractuelen
De verloven lopende bij inwerkingtreding van de nieuwe regeling kunnen verdergezet worden tot de toegestane einddatum.
Salarisbonus afgeschaft.


Behoud van salarisbonus in 4 situaties: 
- deeltijdse prestaties vanaf 60 jaar 
Voor een periode van 5 jaar: 
- kind ten laste met recht op kinderbijslag wegens aandoening of handicap 
- eenoudergezin met ten minste één kind ten laste tot leeftijd 15 jaar 
- voor het verlenen van mantelzorg aan een inwonend gezins- of familielid van 1eof 2e graad
mits het invoeren van een sociale correctie voor personeelsleden met een jaarlijkse bruto bezoldiging boven 35.000 euro (aan 100%).
Deeltijdse prestaties = dienstactiviteit statutairen bij recht. Deeltijdse prestaties altijd dienstactiviteit voor iedereen
Recht op 1 jaar onbetaald verlof, kan opgedeeld in volle maanden, voor statutairen én contractuelen. Ongewijzigd.

Recht op 1 bijkomend jaar onbetaald verlof vanaf 55 jaar, kan opgedeeld in volle maanden voor statutairen en contractuelen. Ongewijzigd.


Na raadpleging van onze hoofdmilitanten, waarvan we een duidelijk mandaat kregen, gaven we over deze bijkomende voorstellen een protocol van akkoord met opmerkingen.
ACV-Openbare Diensten heeft geprobeerd om maximaal bijkomende rechten uit de brand te slepen. Door de onderhandelingen kan nu iedereen, zowel contractuelen als statutairen, zonder bijkomende voorwaarden, het nieuwe recht op deeltijdse prestaties gebruiken. Voor contractuelen zal dit geregeld worden via een addendum aan de arbeidsovereenkomst. 

De bonus werd afgeschaft, maar door de onderhandelingen hebben bepaalde categorieën toch een regeling kunnen behouden. 

De wijzigingen in de toekenning van de salarisbonus zal volgens ons een besparing inhouden op de personeelskredieten. Aangezien het vandaag vrijwel onmogelijk is een inschatting te maken van de budgetten die in de nieuwe regeling naar de salarisbonus zullen gaan, kregen we de belofte dit na een jaar te herbekijken en eventuele gerealiseerde besparingen ten behoeve van het personeel te besteden.
Op basis van deze bijkomende rechten gaven we een akkoord over het voorstel, vooral om erger te voorkomen. Het voorstel dat na onderhandelingen op tafel lag, zou immers enkel behouden blijven mits akkoord van de vakorganisaties. 

In afwachting van de uitvoering van de nieuwe regeling (aanpassing statuut) raden wij iedereen aan om de mogelijke rechten (met salarisbonus) uit te putten. Daarvoor is immers een overgangsmaatregel voorzien.