Loopbaanonderbreking onderbroken


Sinds 2016 is er een nieuw systeem van loopbaanonderbreking. Het zorgkrediet beperkt de mogelijkheden van personeelsleden van Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen (personeel van steden, gemeenten en OCMW's) drastisch. Hieronder krijg je een antwoord op heel wat vragen.

Voor wie?

De Vlaamse regering zet loopbaanonderbreking stop voor het overheidspersoneel dat onder haar bevoegdheid valt. Dat zijn de personeelsleden (contractueel en statutair) van:
 • De Vlaamse overheid (inclusief agentschappen).
 • De lokale besturen in Vlaanderen. Dat wil zeggen gemeenten, ocmw’s, provincies, intercommunales…, en de zorgsector.
 • Het Vlaams onderwijs.
Alleen al voor de Vlaamse administratie en de lokale besturen (dus zonder het onderwijs) maken vandaag meer dan 26.600 personeelsleden gebruik van loopbaanonderbreking. Zij zullen de gevolgen van de wijziging ondervinden. 

De wijziging is uiteraard ook van belang voor wie in de toekomst van loopbaanonderbreking gebruik wil maken.

Stand van Zaken

De onderhandelingen zijn afgerond. Bekijk hier wat we met de onderhandelingen hebben kunnen bereiken. 

De wijzigingen

De nieuwe regeling verandert de huidige situatie volledig:

Huidige situatie loopbaanonderbrekingVoorstellen zorgkrediet
Je kan gewoon loopbaanonderbreking vragen. Het is een recht.Je kan enkel zorgkrediet bekomen op basis van een beperkt aantal concrete motieven.
Er bestaat een specifieke regeling loopbaanonderbreking voor 55-plussers. Men noemt dit ‘landingsbanen’. Je kan er gebruik van maken tot aan het pensioen.De mogelijkheid wordt niet meer voorzien.
Je kan gewoon loopbaanonderbreking vragen. Het is een recht.
De mogelijkheden verminderen tot max.18 maanden voltijds.
Die 18 maanden worden wel omgerekend als het om deeltijdse formules gaat:
- 36 maanden indien halftijds
- 90 maanden indien 1/5
Voor de berekening van de 18 maanden komt de teller wel op 'nul' (vroegere periodes loopbaanonderbreking worden dus niet meegeteld)
Er is een vergoeding loopbaanonderbreking (uitgekeerd door de RVA) en een Vlaamse aanmoedigingspremie.
De bedragen van de premies wijzigen

Noteer: De bestaande mogelijkheden op korstondige thematische verloven blijven wel behouden.

Motieven

Je kan zorgverlof enkel bekomen op basis van volgende motieven:
 • Zorg voor kind jonger dan 12 jaar
 • Zorg voor een zwaar ziek gezins- en familielid tot 2e graad (dit wil zeggen bijvoorbeeld een ouder, een kind, een grootouder, een kleinkind, een broer of zus).
 • Palliatieve zorgen
 • Zorg voor gehandicapt kind (min. 66%)
 • Het volgen van een erkende opleiding met minimum 120 contacturen of 9 studiepunten.
 

Motieven

Bij zorgkrediet kan je volgende premie bekomen:
 
OnderbrekingAlgemeenIndien alleenstaande ouder
Voltijds
Halftijds
1/5
527 euro
275 euro
131 euro
527 euro
330 euro
200 euro

 

55-plussers

Voor 55-plussers is de boodschap duidelijk: de bestaande regeling van ‘landingsbanen’ (via loopbaanonderbreking minder werken tot aan het pensioen) wordt afgeschaft. 
Enkel wie voor 2 september gebruikmaakt van de regeling kan ze behouden.
Wie er nog van gebruik wil maken, moet dus snel zijn.

Overgang

De voorstellen voorzien dat wie voor 2 september gebruik maakt van een lopende regeling loopbaanonderbreking, hier verder gebruik van kan maken.

Van zodra je de modaliteiten van de bestaande regeling wijzigt (voorbeeld: je stapt over van halftijds naar 1/5) of als de federale regeling een einde neemt, moet je gebruik maken van de regeling zorgkrediet.
Gevolg: nu nog aanvragen betekent zeker vóór 1 juni 2016!
De aanvraagtermijn voor loopbaanonderbreking bedraagt drie maand. Wie nog van de huidige stelsels gebruik wil maken, moet voor 1 juni 2016 een aanvraag doen bij de werkgever. Je kan periodes van minimum drie maanden tot maximum twaalf maanden aanvragen. Binnen het eindeloopbaanstelsel kan je een aanvraag indienen tot het pensioen.
De voorstellen zijn niet duidelijk op het stuk van de verlengingen. 
Minister Muyters (N-VA) zet de administraties aan om nieuwe aanvragen loopbaanonderbreking te weigeren. Dat is ongezien en een miskenning van de rechten van het personeel. Wacht dus niet tot het laatste moment, maar zet tijdig de procedure in.

Thematische verloven

Naast de ‘gewone’ loopbaanonderbreking voorziet de bestaande federale reglementering in zogenaamde kortstondige thematische vormen van loopbaanonderbreking.
Dit gaat om situaties van:
 • ouderschapsverlof (maximum 4 maanden)
 • medische bijstand (van 3 tot maximum 24 maand)
 • palliatief verlof (maximum 2 maand).
Die mogelijkheden blijven nog verder bestaan op basis van de federale reglementering.

De bestaande procedure en premies via de RVA blijven van toepassing.
De bestaande Vlaamse aanmoedigingspremies worden vanaf 2 september afgeschaft.

Onze mening

Minister Muyters (N-VA) voert de wijzigingen door om te besparen. De besparing loopt op tot bijna 40 miljoen (op een uitgave van 110 miljoen euro). Zijn kabinet laat het ook duidelijk horen: wij willen geen eindeloopbaanregelingen meer subsidiëren. Mensen moeten langer voltijds werken…
Van onze kant kunnen we onze afkeur niet genoeg laten blijken.
De lijst met motieven die worden aanvaard voor het zorgkrediet is veel té beperkt. De huidige mogelijkheden worden met een derde geamputeerd, en dan hebben we het nog niet eens over de afschaffing van de landingsbanen.
De wijzigingen gaan volledig in tegen de huidige noden voor een goede combinatie werk/privé. Het hele verhaal over ‘werkbaar werk’ maakt de Vlaamse overheid zeer ongeloofwaardig. 
Een vorm van loopbaanonderbreking zonder vergoeding zou volgens kabinet Muyters mogelijk zijn, maar daarover worden er geen preciseringen gegeven, noch engagementen aangegaan. Als er zo’n regeling komt, moet die ook ‘gecompenseerd’ worden door vermindering van bestaande verlofmogelijkheden in het statuut.
ACV-Openbare Diensten protesteert tegen deze beperkingen.
Geef je steun door je naam en mailadres achter te laten op onze petitiepagina