Loopbaanonderbreking onderbroken


Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet
Op 2 september 2016 kwam het Vlaams zorgkrediet in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector. De ‘loopbaanonderbreking 3 algemeen stelsel (zonder motief)’ en de ‘loopbaanonderbreking eindeloopbaanstelsel’ werden hervormd tot één systeem: het Vlaams zorgkrediet. De Vlaamse aanmoedigingspremies zijn opgeslorpt door dat nieuwe stelsel. 

Alle vormen van loopbaanonderbreking die vóór 2 september 2016 zijn gestart, vallen onder de oude regelgeving en moeten bij RVA aangevraagd worden. Voor lopende dossiers (aanvang voor 2 september 2016 en die daarna doorlopen) wijzigt er niets. De thematische loopbaanonderbrekingen (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) blijven federaal en moeten dus nog steeds bij RVA worden aangevraagd.  

Wie komt in aanmerking? 

Het toepassingsgebied van het Vlaams zorgkrediet omvat de meeste personeelsleden (statutair en contractueel) van de Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen. Voor meer informatie neem je best contact op met een vakbondsafgevaardigde of met ACV Openbare Diensten.

Geldige motieven

Zorg
 1. Zorg voor een kind tot en met 12 jaar. Dus de zorg voor eigen kind, adoptiekind, kind van de partner waarmee je gehuwd bent of wettelijk samenwoont en pleegkinderen.
 2. Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad:
  - gezinsleden zijn de personen waarmee je samenwoont,
  - familieleden tot de 2e graad zijn: bloed- en aanverwanten tot de 2e graad van jou of van je partner waarmee je gehuwd bent of wettelijk samenwoont,
  - als een zware ziekte wordt beschouwd: elke ziekte of medische ingreep die door de arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij die arts oordeelt dat de sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is
 3. Palliatieve zorgen: elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand) aan en verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en zich in een terminale fase bevindt.
 4. Zorg voor een kind met een handicap:
  - een kind dat voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
  - of een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler één van de medisch-sociale schaal als vermeld in de regelgeving betreffende de kinderbijslag
  - of een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of voor wie Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft afgeleverd met één of meer geldige typemodules in het kader van de handicap.

Opleiding

Je kan een onderbrekingsuitkering ontvangen wanneer je je arbeidsprestaties onderbreekt om een opleiding te volgen die voldoet aan één van de volgende vereisten:
 1. elke vorm van onderwijs die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend wordt door de Vlaamse overheid en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of negen studiepunten op jaarbasis omvat,
 2. elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend is in het kader van opleidingscheques of steun aan kmo’s voor ondernemerschap bevorderende diensten en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat.
Als bijkomende formaliteit dien je binnen twintig kalenderdagen na elk kwartaal een attest af te leveren dat bewijst dat je regelmatig aanwezig was.

Hoelang? Het aantal maanden zorgkrediet dat je kan opnemen is heel wat minder dan de vijf jaar voltijdse, vijf jaar deeltijdse en vanaf 55 jaar onbeperkte deeltijdse loopbaanonderbreking die je vroeger kon opnemen. Het enige lichtpunt is dat de tellers op nul worden gezet. De loopbaanonderbreking die je in het verleden heeft opgenomen, wordt niet afgetrokken van het zorgkrediet dat je nog kan opnemen. Opgelet: de teller van de gelijkstelling voor je pensioenrechten loopt wel gewoon door. 

Uitkering(1) alleenwonend of uitsluitend samenwonend met een of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste
(2) samenwonend jonger dan vijftig jaar
(3) samenwonend ouder dan vijftig jaar
(Bedragen proportioneel volgens arbeidsregime en bij onvolledige maand - datum: juni 2017)

Mag ik mijn uitkering combineren? 

 • Als loontrekkende kan je de onderbrekingsuitkering combineren met een bijkomende activiteit op voorwaarde dat je die activiteit bij de start van het zorgkrediet al minstens drie maanden uitoefent.   
 • Je kan je uitkering maximaal twaalf maanden combineren met een zelfstandige activiteit op voorwaarde dat je de zelfstandige activiteit bij de start van het zorgkrediet minstens drie maanden uitoefent en je voltijds onderbreekt.
 • Je kan je uitkering combineren met een overlevingspensioen of overgangsuitkering gedurende een periode van maximaal twaalf al dan niet opeenvolgende kalendermaanden.
 • Als je als loontrekkende of zelfstandige een bijkomende activiteit uitoefent, een werkloosheidsuitkering ontvangt, een uitkering voor loopbaanonderbreking ontvangt of een pensioen geniet, doe je daarvan aangifte op het ogenblik van je aanvraag. Wanneer je dat niet of laattijdig aangeeft, worden de ten onrechte uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd.

Hoe aanvragen?

Zorgkrediet vraag je aan bij je werkgever. Voor de uitkering is voortaan het departement Werk en Sociale Economie (WSE) bevoegd. Wil je je arbeidsprestaties onderbreken, dan dien je bij WSE het aanvraagformulier in.

Klik hier om je aanvraag online te doen. 

Het formulier voor een schriftelijke aanvraag vind je hier. Dat verstuur je volledig ingevuld en ondertekend, samen met de nodige attesten en bij voorkeur aangetekend naar:
Departement Werk en Sociale Economie
Vlaams zorgkrediet
Koning Albert II Laan 35 bus 20
1030 Brussel  

Nadat het departement je aanvraag heeft behandeld, ontvang je een beslissingsbrief. Deze wordt ook aan je werkgever bezorgd. 

Verplichte attesten
Afhankelijk van het motief voor het zorgkrediet, is een bepaald attest vereist. Je vindt de vereiste attesten op het aanvraagformulier.

Je aanvraag is ontvankelijk wanneer je formulier correct is ingevuld en ondertekend door jezelf en je werkgever. Bovendien moet je alle nodige attesten bijvoegen. Je kan je aanvraag maximaal zes maanden voor de start van je zorgkrediet indienen.

Wanneer aanvragen?
Je kan je aanvraag maximaal zes maanden vóór, tot twee maanden na de start van je Vlaams zorgkrediet indienen. Bij laattijdige indiening, kan je zorgkrediet maar worden toegekend vanaf de verzendingsdatum van je volledige aanvraag (inclusief de benodigde attesten).

Bij wijzigingen

Je recht op een onderbrekingsuitkering gaat verloren vanaf de dag waarop je niet meer aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld:
 • wanneer je een zelfstandige activiteit opstart of uitbreidt
 • wanneer je een nevenactiviteit aanvangt
 • wanneer je een pensioenuitkering ontvangt
 • wanneer je opnieuw aan het werk gaat
Als de persoon voor wie je het zorgkrediet opneemt, overlijdt, dan kan de onderbrekingsuitkering behouden worden voor de duur van de lopende periode tot maximaal zes maanden na de dag van het overlijden. Elke wijziging in je situatie moet je aan het departement Werk en Sociale Economie melden. Onrechtmatig verkregen onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd.

Overgangsmaatregelen

De loopbaanonderbreking die is gestart vóór 2 september 2016 wijzigt niet. Die loopt gewoon door. De RVA beheert de lopende dossiers nog verder tot en met 31 december 2017. Tot dan kan je bij het plaatselijk RVA-kantoor terecht. 

Verlengingen en aanvragen na onderbrekingen worden gezien als nieuwe aanvragen en moeten dus vanaf 2 september aan de voorwaarden van het Vlaams zorgkrediet voldoen. Er werd een uitzondering gemaakt voor een reeds lopende loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel. Die kan na 1 september 2016 onderbroken worden om palliatief verlof op te nemen. Na afloop van dat palliatief verlof, kan je de onderbreking in het eindeloopbaanstelsel onder de ‘oude’ voorwaarden verderzetten. 

Weet ook dat als je een onderbrekingsuitkering krijgt in het kader van het eindeloopbaanstelsel, die blijft gelden (als je aan alle voorwaarden blijft voldoen) tot aan de effectieve pensioenleeftijd, ongeacht de einddatum van het dossier vermeld op de beslissingsbrief (C62) van de RVA.

Nog vragen? 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met een van onze secretariaten of onze consulenten