CAO's

Handdruk

  • CAO's Nationale Arbeidsraad
            Hiervoor verwijzen we je door naar de site van de NAR

  • Interprofessionele akkoorden
            Ook deze vind je terug op de site van de NAR
           
  • Europese akkoorden
            Europees akkoord tegen geweld op het werk

  • Intersectoriële akkoorden voor de openbare sector
            - Intersectorieel eisencahier 2013-2014 - onderhandelingen afgesloten zonder akkoord
            
 
 
  • Sectoriële akkoorden

          

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

        

            - Protocol 2011/3 voor de periode 2011-2012 
 
            - Protocol nr. 2008/03 voor de periode 2008-2010 voor de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel
             
            - Sectoraal akkoord 2007-2008 voor de ambtenaren van de lokale sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
            - Sectoraal akkoord 2007-2008 voor de ambtenaren van Ministerie en instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
            - CAO betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging voor de VZW Iristeam  

Federale Overheid


            - Sectoraal akkoord 2009-2010 
 
            - Sectoraal akkoord 2007-2008
 
            - Sectoraal akkoord 2005-2006
 
            - Sectoraal akkoord 2003-2004 - stand van zaken uitvoering sociaal akkoord 2003-2004 (2005) 
 
            - Protocol 316 van 10 maart 1999 betreft sectorieel akkoord 1997-1998 
 
            - Protocol 264 van 4 juli 1997 betreffende het kwalitatief sectorieel akkoord 1995-1996 

            - Protocol 15 maart 2006 inzake de gesloten centra van de FOD Binnenlandse Zaken 
 

Justitie

   

            - Protocol 366 van 6 oktober 2010
 
            - Protocol 351 van 19 april 2010 over de wederzijdse engagementen van de FOD Justitie en de vakbonden 
              in verband met de versterking van de sociale dialoog en de conflictbeheersing binnen het gevangeniswezen
 
            - Protocol 340 van 14 mei 2009 - eisendossier 2007-2011 
              Voorstellen ter verbetering werkomstandigheden personeel penitentiaire inrichtingen 
              + herwaardering statuut van alle personeelsleden werkzaam binnen deze inrichtingen.
 
            - Protocol voorakkoord nieuwe loopbanen penitentiaire instellingen van 19 december 2008
 
            - Protocol 293 van 17 oktober 2005
 
            - Protocol 249 van 1 april 2003
              
            - Protocol personeel griffies en parketten van 23 oktober 2002
 

Vlaamse Overheid

            - Sectoraal akkoord 2010-2012
            - Sectoraal akkoord 2008-2009
            - Sectoraal akkoord 2005-2007
            - Sectoraal akkoord 2003-2004
            - Sectoraal akkoord 2001-2002 
            - Sectoraal akkoord 1999-2000

          VMW 
            -  Sociaal akkoord 2007-2010 

          'Hoger Onderwijs' Vlaamse Gemeenschap

Openbare Zorgsector


            - Februari 2011 - Akkoord voor de federale gezondheidssectoren van de overheidssector
         
            - Maart 2010 - Protocol betreffende de maatregelen 2010: attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep
     
            - 2 september 2005 - Omzendbrief over de uitvoering van het jongste sociaal akkoord betreffende
              de federale gezondheidssectoren in de openbare sector.
  
            - 23 juni 2005 - Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren - publieke sector