Syndicale premie

Het bedrag en de modaliteiten van de syndicale premie zijn verschillend naargelang de sector waarin je werkt.

Algemeen stelsel openbare diensten 

De vakbondspremie in de openbare diensten (ministeries, parastatalen, lokale overheidsdiensten, ...) wordt jaarlijks uitbetaald.
De regeling is als volgt:
Wie in 2017 personeelslid was in een overheidsdienst, krijgt vóór 31 maart 2018 een aanvraagformulier van zijn werkgever. Als personeelslid moet je dat formulier verder invullen en zo spoedig mogelijk bezorgen aan onze secretariaten. Om te kunnen instaan voor de betaling moet dat reglementair gebeuren vóór 1 juli. Onze diensten staan verder in voor de betaling. We doen dat telkens zo spoedig mogelijk. Hou in gedachten dat het gaat om tienduizenden leden. Pas voor het einde van het jaar zijn alle betalingen rond.
De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van een strikte wetgeving die nauwgezet moet worden nageleefd. Die wetgeving schrijft voor dat de betaling van de vakbondspremie slechts kan gebeuren als je in de loop van het jaar waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel en je een voldoende bijdrage hebt betaald. 
Om recht te hebben op de syndicale premie moet je voldoen aan de volgende minimumbijdrage

Referentiejaar Minimumbijdrage die je betaalde 
2017€ 154,56€ 115,92€ 77,28€ 38,64

Volledige premie 3/4 premie1/2 premie 1/4 premie 
Premie die je ontvangt in 2018€ 90   € 67,50€ 45€ 22,50

Stads-en streekvervoer :
De premie bedraagt € 132 per jaar (vanaf refertejaar 2014)
Personeelsleden die in de loop van het jaar werden aangeworven en sinds hun aanwerving hun vakbondsbijdrage betaald hebben, kunnen aanspraak maken op een gedeeltelijke premie, waarvan het bedrag ongeveer evenredig is met het aantal maanden dat ze hebben gewerkt.    

Autobus-Autocar :

Vanaf begin maart stuurt het sociaal fonds 'Autobus-Autocar' de legitimatieformulieren aan de rechthebbenden toe. 
Opgelet: u ontvangt geen kaart maar een formulier (A4), dat u ingevuld en ondertekend aan ons dient terug te bezorgen. Vergeet uw rekeningnummer niet te vermelden!
De premie voor voltijdse werknemers bedraagt € 135 en voor deeltijdse werknemers € 67,5. 
Indien u uw formulier nog niet heeft ontvangen, contacteer ons gerust. Wij checken wel even bij het Sociaal Fonds.