Syndicale premie

Het bedrag en de modaliteiten van de syndicale premie zijn verschillend naargelang de sector waarin je werkt.

Algemeen stelsel openbare diensten 

De syndicale premie in de openbare diensten (ministeries, parastatalen, lokale overheidsdiensten, ...) wordt jaarlijks uitbetaald.
De regeling is als volgt:
Wie in 2015 personeelslid was in een overheidsdienst, krijgt vóór 31 maart 2016 een aanvraagformulier van zijn werkgever. Als personeelslid moet je dit formulier verder invullen en zo spoedig mogelijk bezorgen aan onze secretariaten. Om te kunnen instaan voor de betaling moet dat reglementair gebeuren vóór 1 juli. Onze diensten staan verder in voor de betaling; we doen dat telkens zo spoedig mogelijk. Het gaat evenwel om vele tienduizenden leden. Vóór het jaareinde is de ganse uitbetaling wel volledig rond.
De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van een strikte wetgeving die nauwgezet dient nageleefd. Deze voorziet dat de betaling slechts kan gebeuren voor zover je in de loop van het jaar waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel en je een voldoende bijdrage hebt betaald. 
Om recht te hebben op de syndicale premie moet voldaan zijn aan volgende minimumbijdrage

Referentiejaar  Minimumbijdragen op jaarbasis 
2014 € 151,49 € 113,62 € 75,75 € 37,87
2015 € 151,49  € 113,62 € 75,75 € 37,87
Geeft recht op Volledige premie  3/4 premie 1/2 premie  1/4 premie 
De premiebedragen:
2014 2015
Volledige premie € 90.00  € 90.00 
3/4 premie € 67.50  € 67.50 
1/2 premie  € 45.00  € 45.00 
1/4 premie  € 22.50  € 22.50 


Stads-en streekvervoer :

De premie bedraagt € 132 per jaar (vanaf refertejaar 2014)
Personeelsleden die in de loop van het jaar werden aangeworven en sinds hun aanwerving hun vakbondsbijdrage betaald hebben, kunnen aanspraak maken op een gedeeltelijke premie, waarvan het bedrag ongeveer evenredig is met het aantal maanden dat ze hebben gewerkt.    

Autobus-Autocar :

Vanaf begin maart stuurt het sociaal fonds 'Autobus-Autocar' de legitimatieformulieren aan de rechthebbenden toe. 
Opgelet: u ontvangt geen kaart maar een formulier (A4), dat u ingevuld en ondertekend aan ons dient terug te bezorgen. Vergeet uw rekeningnummer niet te vermelden!
De premie voor voltijdse werknemers bedraagt € 135 en voor deeltijdse werknemers € 67,5. 
Indien u uw formulier nog niet heeft ontvangen, contacteer ons gerust. Wij checken wel even bij het Sociaal Fonds.