Van koude zomer naar hete herfst?


Ook tijdens de verlofperiode hebben we niet stilgezeten. Ontdek hier wat er de voorbije maanden gebeurd is op syndicaal vlak en wat er ons te wachten staat. 

Zomerakkoord

De federale regering heeft haar ‘zomerakkoord’ over de begroting van 2018 uitgewerkt. Algemeen heeft ACV vooral kritiek op:
 • de problematiek van de fiscale rechtvaardigheid
 • de uitbreiding van de flexijobs tot alle sectoren
 • de mogelijkheid om onbelast € 500 bij te verdienen voor zogenaamde persoonlijke diensten

Enkele punten zijn specifiek van belang voor de openbare sector:
 • De vaste benoemingen voor de federale overheid zouden stopgezet worden. Het overheidspersoneel zou dus enkel nog contractueel aangeworven kunnen worden. Enkel voor gezagsfuncties wordt een uitzondering gemaakt, maar op dit moment is niet duidelijk om welke functies het precies gaat. Deze maatregel geldt natuurlijk niet voor wie al vastbenoemd is. 

  We hebben meteen uitgehaald naar deze maatregel en duidelijk gemaakt dat die beslissing een grote stommiteit zou zijn. Ook riepen we de regering op om terug te komen op haar standpunt en kondigden we acties aan indien nodig. 
 • De beslissing om interimarbeid bij de federale overheid in te voeren werd opnieuw bevestigd. Die maatregel vonden we ook al terug in het regeerakkoord. 
 • De regering voorziet budget voor het intersectoraal akkoord voor de openbare sector en verhoogt het budget voor de federaal gefinancierde zorgsectoren. 
Om het zomerakkoord uit te voeren, moet de regering dus verschillende wetten aanpassen. De ministers werken de ontwerpen uit tegen begin december. 

Hieronder gaan we dieper in op enkele thema's uit het akkoord. 

Vaste benoemingen federale overheid

De federale regering (de maatregel heeft geen rechtstreeks effect op andere overheden) wil bij komende aanwervingen werken met een arbeidsovereenkomst. Enkel personeelsleden in gezagsfuncties, die nog vast te stellen zijn, zouden dan nog statutair benoemd worden. De maatregel geldt niet voor wie vandaag al vastbenoemd is.
 
We willen in deze fase maximaal inzetten op sociaal overleg om tot oplossingen te komen en de regering te overtuigen. 

Na onze eerste stevige reacties in de media hebben we het volgende gedaan:
 • ACV Openbare Diensten heeft begin september een gesprek gehad met minister Vandeput (N-VA). We hebben toen onze bezwaren uitgelegd en gevraagd om terug te komen op de beslissing. We hebben de minister ervan proberen te overtuigen dat hij de modernisering van de arbeidsvoorwaarden bij de federale overheid volledig verkeerd aanpakt. De minister van zijn kant heeft verduidelijkt dat hij de kwestie wil koppelen aan de codificatie van het statuut en dat het zijn bedoeling is om de gezagsfuncties uit te klaren op basis van de 1900 functies voorzien in de functieclassificatie. Met dit contact zijn de problemen uiteraard niet van de baan, maar we hopen dat we de minister toch aan het denken hebben gezet. In deze fase lijkt het ons in ieder geval nog altijd mogelijk om de regering te overtuigen. 
 • Op 7 september hebben wij aan de eerste minister officieel gevraagd om een initiatief te nemen. We zullen tegenover hem hetzelfde discours voeren. 
 • We werken aan sensibiliseringsacties bij de federale overheid. 
Als deze strategie niet loont, kunnen nog altijd andere actievormen ingezet worden. De regering kan ons dan in ieder geval niet verwijten dat we geen gebruik gemaakt hebben van het overleg. 

Sociaal akkoord openbare sector

Terwijl voor de privésector de meeste onderhandelingen zijn afgerond, voorzag de regering geen budget voor de openbare sector. De besprekingen moeten dus nog afgerond worden. Het is natuurlijk de vraag of, rekening houdend met de aanpak van ACOD, de regering nog bereid is om tot een algemeen akkoord voor de openbare sector te komen. Het worden in ieder geval geen gemakkelijke besprekingen. 

Bij de uitwerking van de begroting 2018 is voor de onderhandelingen over een akkoord in de openbare sector ondertussen een budget voorzien van 6 miljoen euro in 2018 en 10 miljoen euro vanaf 2019. Ook voor die van de non-profitsector (federaal gefinancierd) heeft de regering beslist het budget op te trekken met 25 miljoen euro in 2018, tot 50 miljoen in 2019 en 75 miljoen vanaf 2020.

Pensioenen

Minder pensioen bij werkloosheid na vijftig jaar

Ondertussen is ook de politieke controverse ontstaan over de impact die een periode van werkloosheid boven vijftig jaar heeft op de berekening van het pensioen. Zowel de vakbonden als de politieke oppositie hebben daarop stevig gereageerd. De regering (die de maatregel uiteraard had beslist) krabbelt ondertussen terug als gevolg van het protest en maakt met de ganse kwestie een erg slechte beurt. 

Zware beroepen

Op 11 september is er een bijeenkomst in het nationaal pensioencomité (NPC) over de zware beroepen in het werknemersstelsel. De standpunten van de werkgevers (VBO, Unizo) en die van de vakbonden lagen voor het verlof mijlenver van elkaar, dus het NPC zal waarschijnlijk een erg verdeeld advies geven. 

Op 19 september is er een eerste bijeenkomst van de bijzondere commissie voor de openbare sector van het nationaal pensioencomité (NPC) over de zware beroepen in de overheidssector. Bij vroegere besprekingen kwamen we altijd tot meer resultaten voor de openbare sector dan voor de privésector. Zo is de filosofie met de vier criteria op ons voorstel uitgewerkt.  

In deze fase wachten we de voorstellen voor de openbare sector en de besprekingen daarover af. We gaan er alles aan doen om in de commissie openbare sector stappen vooruit te zetten en tot een goede regeling te komen. Na het advies van het NPC, moet er ook nog over de kwestie onderhandeld worden in comité A. Dat betekent dat er hoe dan ook een tweede onderhandelingsronde komt, ook als we in het NPC niet over alles tot een akkoord komen.  

ACV Openbare Diensten dringt er op aan dat de regering de knoop van de zware beroepen op een positieve en doordachte manier ontwart. Zo lang er geen vooruitgang komt in de kwestie van de zware beroepen, wordt de verstrenging van de voorwaarden om vervroegd op pensioen te gaan niet aangepast. De regering heeft correcties beloofd via zware beroepen, dus moeten die er ook komen.  

Puntensysteem

In de loop van september zijn er in het NPC ook besprekingen over het puntensysteem. Die regeling is van belang voor toekomstig gepensioneerden (volgens het regeerakkoord vanaf 2030). 

Diplomabonificatie

De ingang van de nieuwe wetgeving rond de diplomabonificatie is nog steeds uitgesteld door het belangenconflict dat de COCOF (Franstalige deelstaatregering in Brussel) heeft ingeroepen. De vertraging duurt zeker nog tot oktober. Meer informatie vind je hier. 

Deeltijds pensioen

In de loop van het najaar zijn er in het NPC ook besprekingen over het deeltijds pensioen en de manier waarop de gezinsdimensie in rekening komt voor de pensioenen. Op dit ogenblik weten we nog weinig over de manier waarop die discussies zullen worden aangepakt. 

Gemengd en aanvullend pensioen

Er is een akkoord over het gemengd pensioen en het aanvullend pensioen (Alleen ACOD was niet akkoord). Uitgebreide informatie daarover vind je in ons syndicaal menu of in het artikel "Akkoord over aanvullend pensioen voor contractuelen overheid"


Wat gaat er gebeuren? 

 • De wet moet nog gestemd worden in het parlement.
 • De komende maanden moeten er concrete pensioenreglementen uitgewerkt worden voor de federale overheid en voor de federaal gefinancierde gezondheidssectoren.
 • Minister Homans (N-VA) voorziet geen middelen om dit jaar nog een aanvullend pensioen voor haar contractuele personeelsleden te starten. De Vlaamse regering was zich daar niet echt van bewust, dus hebben wij dat in augustus onder de aandacht gebracht en aangeklaagd. We hopen dat de sector op die manier gemakkelijker vooruitgang kan boeken tijdens het sociaal overleg.  

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Voor het verlof heeft de regering aan de universiteit van Antwerpen gevraagd om budgettaire simulaties te maken over haar ideeën rond het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. Die studie is op dit ogenblik nog niet beschikbaar. Wellicht zal dit in het najaar wel het geval zijn en vanaf dan zal de kwestie opnieuw aan bod komen. 

En ook nog...

Federale loopbaanonderbreking

Al sinds de vorige legislatuur probeert de regering de loopbaanonderbreking af te bouwen. Tot nu toe hebben we dat telkens kunnen tegenhouden.

De Vlaamse regering heeft in 2016 al grondige wijzigingen doorgedrukt. In de lokale sector, de Vlaamse administratie en het onderwijs is loopbaanonderbreking afgeschaft en vervangen door "zorgkrediet". Dat is voor personeelsleden duidelijk minder aantrekkelijk.   

Het federaal regeerakkoord voorziet dat de federale regering de regeling loopbaanonderbreking tegen 2020 gelijk moet schakelen met de regeling van de privésector. De onderhandelingen daarover starten in de loop van de komende weken. 

Acties ACOD

Op 29 augustus heeft ACOD - zonder voorafgaand overleg in gemeenschappelijk vakbondsfront - aangekondigd een "reactiedag" te organiseren op 10 oktober. Sindsdien hebben verschillende ACOD-sectoren (spoor, post, lokale besturen, Vlaamse overheid, federale overheid, VRT) laten weten dat ze van plan zijn om te staken. Enkele dagen voordien zijn we nochtans overeengekomen dat het gemeenschappelijk vakbondsfront op 13 september zou samenkomen voor overleg.