Syndicaal menu: een blik op de sociale actualiteit


Waar is uw vakbond op dit moment mee bezig? Over wat onderhandelen we? U leest hier welke thema's er op dit moment op tafel liggen.

Interprofessioneel (= algemeen)

Begin dit jaar zijn een aantal belangrijke sociale wetten gestemd in het parlement:
 • De wet over wendbaar, werkbaar werk
 • Een wet over de financiering van de sociale zekerheid 
 • De wet over de aanpassingen van de loonnorm die de onderhandelingsmarges bepaalt voor de privésector 
Nadien is er het interprofessioneel akkoord voor de privésector gekomen. Dat vormt het starschot voor de onderhandelingen in sectoren. In meerdere sectoren lopen die besprekingen trager dan vroeger. 
Op dit ogenblik liggen de volgende thema's op tafel:

Maaltijd- en ecocheques

Open VLD heeft een wetsvoorstel ingediend om maaltijd- en ecocheques om te zetten in een netto vergoeding. De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (de instelling die de collectieve arbeidsovereenkomsten sluit) daarover een kritisch advies uitgebracht. Ook de Raad van State heeft laten weten dit voorstel negatief te beoordelen.

Als je je loon ontvangt, betaal je belastingen en sociale zekerheid. Als cheques niet meer in de vorm van cheques uitgekeerd worden, maar gewoon via een storting, krijgt een werknemer geld zonder daarop belasting te moeten betalen of zonder sociale afhouding. Een werknemer krijgt dus in beide gevallen geld, maar met een verschillende fiscale aanpak zonder dat er duidelijk een grens is tussen de twee. Tegenover die ongelijke behandeling staan zowel de sociale partners als de Raad van State negatief.

Op dit ogenblik zit het dossier politiek ‘vast’. CD&V en MR steunen het initiatief niet meer. Zij zien liever een snelle digitalisering van de cheques. Dat alternatief hadden de sociale partners al eerder voorgesteld. Het is nog niet duidelijk welke positie de regering nu uiteindelijk zal innemen. We verwachten dat dit thema behandeld zal worden tijdens de sociale superministerraad van de maand juni (zie verder). 

De sociale partners proberen ondertussen de lijst met producten die met de cheques gekocht kunnen worden, te vereenvoudigen.  

Evaluatie opzegtermijnen en proeftermijnen

Werkgevers willen verkorte opzegtermijnen in de sectoren bouw, stoffering, diamant en voor havenarbeiders. Onder druk van de sector bouw wordt die discussie vertraagd.

De werkgevers willen een opzegtermijn van één week herinvoeren tijdens een proefperiode bij het begin van een arbeidsovereenkomst. Voor de vakbonden is dat geen optie, aangezien de bestaande regeling zo minder gunstig wordt voor de werknemer. Ook andere zaken staan nog ter discussie. 

Op dit ogenblik is het niet erg duidelijk hoe en wanneer de onderhandelingen terug op gang zullen geraken.  

Jongerenlonen

De regering beslisten eind 2016 om de jongerenlonen te verminderen (3 keer min 6%). De sociale partners hebben in het interprofessioneel akkoord bekomen dat zij zouden proberen om een alternatief uit te werken. Dat zou rond moeten zijn tegen 1 juli.
 
Op dit ogenblik is er verdeeldheid binnen de werkgevers over de bereidheid om een alternatief uit te werken. De vraag is dus: Is het mogelijk om voor een alternatief te zorgen voor 1 juli?

Mobiliteit: bedrijfswagens

De sociale partners willen dat de bedrijfswagen omgezet kan worden naar andere voordelen. Daarbij is de bedoeling dat de bedrijfswagen wordt ingeruild voor duurzame mobiliteit: openbaar vervoer, fiets, beperkt tot woon- of werkverkeer etc.
 
SD Worx is in opdracht van de regering een wetsontwerp aan het uitwerken over de kwestie. Maar op dit ogenblik weten we niet hoe dat eruit zal zien. We weten ook niet of SD Worx wel volledig rekening zal houden met het advies van de sociale partners.
 
De regering zou het wetsontwerp bij het parlement willen indienen voor de zomer. Mogelijks wordt dit voer voor de sociale superministerraad. 

Andere werkzaamheden in de Nationale Arbeidsraad (NAR)

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord worden meerdere kwesties besproken: 
 • Het werkplan ter voorkoming van burn-out (voorzien tegen 1 juli – op 17 mei wordt daarover een stand van zaken gemaakt)
 • Voorstellen over een toekomstgerichte arbeidsorganisatie. Op dit ogenblik zijn daarover hoorzittingen. Ook de kwestie van het loopbaansparen is daar een onderdeel van (tegen eind juni) 
 • Er wordt een diagnose gemaakt van de digitalisering en deeleconomie (tegen eind juni). 
 • Voorstellen ter verbetering van de wet Renault die van belang is bij herstructureringen (tegen eind juni) 
 • Administratieve vereenvoudigingen 

Nog maar eens de taxshift

Ondertussen heeft het Federaal Planbureau berekend dat de taxshift niet erg effectief is. Hij zou goed zijn voor 40 000 nieuwe jobs die 33 744 voltijdse equivalenten vertegenwoordigen. Als je de bijdragenverminderingen voor werkgevers daar tegenover zet (ruim vier miljard euro), komt dat neer op een kost van 119 151 euro per nieuwe job. Voor dat geld had je veel ander dingen kunnen doen. Vergeet daarbij niet dat de Nationale Bank berekend heeft dat de kost van de taxshift voor 6,6 miljard euro onderschat is.

Regeringsbeleid

Begrotingscontrole 2017

De regering heeft een aantal negatieve maatregelen genomen bij de uitvoering van de begrotingscontrole. 
 • Ze wil 20 miljoen euro besparen op de uitkeringen voor thematisch verlof, tijdskrediet en landingsbanen. Voor de thematische verloven wordt de uitkering voor 50-plussers gehalveerd (vanaf 1 juni 2017).
 • Er komen nu toch sancties voor zieken die onvoldoende meewerken met het 'return to work'-beleid. ACV staat haar leden op dit punt bij en blijft de maatregel bekritiseren. 

Overheidsbegroting 2018

De regering heeft van de budgettaire sanering haar prioriteit gemaakt. Toch heeft ze de oorspronkelijke doelstelling (begrotingsevenwicht in 2018) wat verschoven. Tegelijk was er opnieuw discussie tussen de regering onderling over de te realiseren budgettaire inspanningen. Volgende week zou de Europese Commissie een standpunt innemen over de geloofwaardigheid van de begroting en de te realiseren budgettaire inspanningen.

Doordat de economische groei wat hoger uitvalt, zou er volgens de huidige berekeningen ongeveer 3,7 miljard euro moeten worden bespaard voor 2018. Tegelijk zou in 2019 een zelfde inspanning moeten geleverd worden (maar is dat wel realistisch in een verkiezingsjaar?). 

De regering zou haar werkzaamheden over de uitwerking van de begroting 2018, die normaal in de verlofperiode gebeuren, vroeger willen aanvatten dan andere jaren. We houden in ons achterhoofd dat zolang de regering geen maatregelen neemt met een echte financiële opbrengst, zij zal overgaan naar ‘structurele’ hervormingen. Dat zijn zaken die op de korte termijn misschien wat minder opbrengen, maar op termijn wel heel veel. 

Sensibilisering vakbonden

Precies om te wegen op het regeringsbeleid, is in gemeenschappelijk front een sensibiliseringsactie uitgewerkt. We delen protestkaarten uit, vragen aan de militanten om die massaal te verspreiden op de werkplaats en te laten ondertekenen. Eind juni verzamelen we de ondertekende kaarten en geven ze dan af aan de regering. Je kan zelf ook het groot rapport van Michel ondertekenen. Op 22 en 23 mei zijn er de rerum novarum-speeches. Ook daarin zullen we kritisch zijn over het regeringsbeleid. De regering heeft 3 superministerraden aangekondigd om haar slagvaardigheid te tonen.  
 • Op 14 mei was er die over justitie & veiligheid. Daarover zijn 28 beslissingen genomen. Speciaal voor de openbare sector zijn daarbij van belang:  
                - De uitbreiding van de capaciteit van de gesloten centra
                - De hervorming van het statuut van de ambulanciers 
 • Half juni zou er een superministerraad komen over sociale bescherming & sociale zekerheid.
 • Half juli zou er dan een zijn over economie, innovatie en investeringen
Dan hebben we het nog niet over de grote politieke twistdossiers inzake fiscaliteit:  
 • Vermindering van de vennootschapsbelasting
 • Meerwaardebelasting
 • Fiscaal vriendelijk beleggen in KMO’s 

Europa

Het lijkt erop dat Europa begint te beseffen dat het over een andere boeg moet. De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gelanceerd over de uitwerking van een Europese sociale pijler. Onderdelen daarvan zijn: 
 • Recht op minstens tien dagen vaderschapsverlof
 • Minimum waarborgen voor ouderschapsverlof
 • Recht op ten minste vijf dagen zorgverlof
 • Recht op tien dagen afwezigheid voor ‘gezinsgebonden overmacht’
 • Een nieuwe interpretatieve richtlijn over de arbeidsduur
 • Een evaluatie van de regels rond de schriftelijke informatie over de arbeidsverhouding
 • Uitbreiding van de toegang tot de sociale bescherming (voor ‘platformwerknemers’, overdraagbaarheid aanvullende pensioenen, …)
 • Men wil meer werk maken van het handvest van de sociale grondrechten
 • Er zou een sociaal scorebord komen waarmee de sociale vooruitgang of achteruitgang in een land wordt opgevolgd

Openbare sector

In gemeenschappelijk front hebben we aan de premier een budget gevraagd om een sociaal akkoord mogelijk te maken. De regering zou bereid zijn om een beperkt budget te voorzien. Tijdens de besprekingen leggen we het accent op de verhoging van de syndicale premie en een aantal sociale verbeteringen.

Begin juni zouden we vernemen welke maatregelen zouden kunnen worden gefinancierd. Nadien zal er uiteraard nog een discussie moeten zijn met de verschillende overheden.  

Pensioenen

Diplomabonificatie en betalen voor hogere studies opnieuw in vraag

Vorig jaar al is er een wet gestemd die voor het overheidspersoneel voorziet dat hogere studieperiodes niet meer worden meegeteld voor het berekenen van de anciënniteit om op pensioen te kunnen gaan.

Daarnaast is er de discussie over het betalen om je studies te laten meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wilde die regeling al lang wijzigen, maar we hebben de afgelopen maanden de invoering maximaal afgeremd. Begin dit jaar heeft de regering dan toch beslist de kwestie door te drukken. De wetswijziging is gestemd in het parlement.

Bij de bespreking in het parlement zijn nog een aantal verbeteringen gestemd, namelijk de mogelijkheid om bepaalde studieperiodes af te kopen zodat ze wel meetellen bij de pensioenberekening. Het gaat om de volgende studies:
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Het zevende jaar secundair
 • Leercontracten  
De inwerkingtreding van de wet staat op dit moment evenwel op de helling omwille van een belangenconflict dat de COCOF (= Brusselse regering voor Franstalige Gemeenschapszaken) heeft ingeroepen. Zo’n belangenconflict schort de inwerkingtreding van de regeling op voor 120 dagen. De wet zal dus waarschijnlijk niet in werking treden voor 1 oktober

Sociale partners proberen meer greep te krijgen op pensioenkwesties

Blijkbaar toch wel tot ongenoegen van minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) hebben de sociale partners afgesproken dat ze zich via het beheerscomité van de federale pensioendienst (FPD) willen buigen over:  
 • De gelijkgestelde periodes
 • Eenheid van loopbaan
 • Solidariteitsbijdrage
 • Minimumpensioen
 • Pensioenplafond 
Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk of men onder sociale partners tot een consensus zal kunnen komen. 

Zware beroepen (werknemers)

De vakbonden legden een voorstel tot verfijning van de criteria neer in de bijzondere commissie zware beroepen voor het werknemersstelsel. Op die manier willen we voorkomen dat de regering arbitrages doet op basis van het budget. Door het syndicaal initiatief wil men het budgettaire kader doorbreken.

De vakbonden stellen voor om arbeidsgeneeskundige diensten te laten beoordelen of een werknemer al dan niet voldoet aan de criteria om als zwaar beroep te worden beschouwd. Van werkgeverskant wil men dit beperken tot twee of drie criteria, eventueel gecumuleerd. Zij beschouwen psychosociale belasting en veiligheid als te subjectieve criteria. De afspraak is nu dat deskundigen verder analyseren om tot een objectivering van de criteria te komen.  

Zware beroepen (openbare sector)

Het plan was om in de loop van de maand mei contact te hebben met het kabinet pensioenen. Op vraag van ACOD is dat uitgesteld. De discussies zullen daardoor wellicht in het Nationaal Pensioencomité (NPC) worden gevoerd in de loop van juni en juli. In de commissie openbare sector zijn we van plan niet verder te werken op de verdere precisering van de criteria (zoals dit wel gebeurt voor het werknemersstelsel). Wij willen nu eerst en vooral weten welke de verschillende beroepsgroepen zijn die erkend zullen worden als zwaar beroep.  

Nationaal Pensioenscomité

Er zijn discussies over: 
 • De mogelijkheid om aan het systeem met punten een wettelijke basis te geven. De regering wil daarover een wet uitvaardigen voor het einde van de legislatuur. 
 • Het deeltijds pensioen. De werkgevers willen dat in de plaats van de landingsbanen.
 • De gezinsdimensie in de pensioenwetgeving. Dat hangt ook samen met de situatie van de echtscheiding (inclusief splitsing van aanvullend pensioen) en het overlevingspensioen. De minister van pensioenen verklaarde daarover dat hij een pensioensplit niet los wil zien van de afschaffing van het verhoogd bedrag voor het gezinspensioen (75% in plaats van 60% in het werknemersstelsel). 
 • De sociale draagkracht van de pensioenen.  

Gemengd en aanvullend pensioen

Gemengd pensioen

Er is een akkoord over het gemengd pensioen. Dat wetsontwerp lag vorig jaar al op tafel, maar we hebben het toen uitgesteld. Ook tijdens de zomervakantie was er discussie over. Toen hebben we het gemengd pensioen gekoppeld aan de sectorale aanvullende pensioenen.

Contractuelen in de overheidssector – met uitzondering van tijdelijke personeelsleden in het onderwijs - die benoemd werden na 1 december 2017, zullen hun contractuele jaren niet langer in aanmerking kunnen laten nemen bij de berekening van hun overheidspensioen. Hun loopbaan wordt gesplitst in een contractuele en een statutaire periode. Dat is het zogenaamde gemengd pensioen. De opbouw van het overheidspensioen start voortaan dus pas vanaf de benoeming. Contractuele diensten van voor de benoeming leveren dan altijd een werknemerspensioen op. 

Aanvullend pensioen

Na meer dan een decennium ijveren, is er nu eindelijk een doorbraak over de pensioenregeling van het contractueel overheidspersoneel. ACV heeft ervoor kunnen zorgen dat de WAP-wet wordt aangepast, waardoor aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel ingevoerd kan worden. Er komt dus voor verschillende sectoren in de openbare sector een aanvullend pensioen. 

We hebben voor verschillende garanties kunnen zorgen:
 • Het aanvullend pensioen wordt gefinancierd door de werkgever, de werknemer moet geen persoonlijke bijdragen storten.
 • Alle contractuelen zullen van de regeling genieten.
 • Er wordt geen wachttijd of minimum anciënniteit voorzien waaraan het personeelslid moet voldoen om het aanvullend pensioen te bekomen.
 • Er komen geen pensioenplannen van bepaalde duur. 
Voor contractuelen bij de federale overheid is het aanvullend pensioen nu al concreet. De nodige pensioenreglementen worden nu uitgewerkt en de federale regering garandeert nog dit jaar een aanvullend pensioen van 3%. Ook binnen de federaal gefinancierde zorgsector willen we dat het aanvullend pensioen dit jaar nog concreet wordt gemaakt.


Wat gaat er nu gebeuren? 

 • De wet moet nog gestemd worden in het parlement.
 • De komende maanden moeten er concrete pensioenreglementen uitgewerkt worden voor de federale overheid en voor de federaal gefinancierde gezondheidssectoren.
 • Minister Homans (N-VA) voorziet geen middelen om dit jaar nog een aanvullend pensioen voor haar contractuele personeelsleden te starten. De Vlaamse regering was zich daar niet echt van bewust, dus hebben wij dat in augustus onder de aandacht gebracht en aangeklaagd. We hopen dat de sector op die manier gemakkelijker vooruitgang kan boeken tijdens het sociaal overleg.  

Pensioen lichamelijke ongeschiktheid

De ministerraad wil met de deelstaten in gesprek gaan over de afschaffing van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. Dit zijn de standpunten waarmee ze naar dat overleg trekt.

De federale regering breekt met de bestaande situatie: 
 • Nu kunnen langdurig zieken wiens ziektedagen op zijn, op pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. Medex neemt die beslissing dus op medische feiten. 
 • In de toekomst zou iemand die langer dan een jaar ziek is onder een verzekeringsregeling vallen, en dat met een uitkering die nog niet duidelijk is. Er is sprake van een vork tussen 40% en 65% van een begrensd loon, weliswaar met een minimum in functie van de gezinssituatie. De betrokkene krijgt ook een andere job in de openbare of de privésector. 
 • Tegelijk wil minister Vandeput (N-VA) de ziekteregeling van federale ambtenaren zo wijzigen dat ze tijdens het eerste jaar slechts dertig dagen hun loon aan 100% procent krijgen. Na die dertig dagen krijgen ze dan nog maar 60% van een begrensd loon.  
 • Meer uitleg over het voorstel vind je hier 
Dat heeft uiteraard gevolgen...
 • ... voor het personeel van alle sectoren. Want niemand kan nog langer dan een jaar ziekteverlof  krijgen. Iedereen valt terug op een veel lagere uitkering en moet ook een andere job krijgen.
 • ... voor de openbare werkgevers die een patronale bijdrage moeten betalen om de verzekeringsregeling te financieren.
 • ... voor de federale ambtenaren die een ziekteregeling krijgen die minder is dan voorzien in de algemene sociale wetgeving. 

ACV Openbare Diensten klaagt deze situatie aan. Al zal het veel energie vragen om dit in een positieve richting om te buigen.  

De hoogste pensioenen aftoppen

Bart De Wever (N-VA) wil de hoogste overheidspensioenen aftoppen om te besparen. Dat lijkt uiteraard een sympathiek voorstel. Maar niets is wat het lijkt. ACV Openbare Diensten analyseerde alles grondig en brengt argumenten die de verraderlijkheid van het voorstel duidelijk aantonen. 

Lees ze na op onze facebookpagina.   

Belangrijke ontwikkelingen in de sectoren

Lokale en Regionale Besturen

De Vlaamse regering wil interimarbeid mogelijk maken in de lokale sector en de Vlaamse administratie. Dat zou volgens het regeerakkoord moeten gebeuren na onderhandeling en op basis van dezelfde voorwaarden als in de privésector. Toch heeft de Vlaamse regering een regeling uitgewerkt die de al soepele regels in de privésector niet respecteert. De regering wil ook interimarbeid toelaten bij staking of lock-out. Ook over de arbeidsrechtelijke aspecten en sanctieregeling wanneer de regels niet nageleefd worden, is er allerminst duidelijkheid.
 
Echte onderhandelingen zijn er over die kwestie niet geweest. Toch hebben we er alles aan gedaan om het dossier in een positievere richting te duwen. Een minimaal compromis is door VVSG afgeschoten (onder politieke druk van Open VLD en N-VA) en de Vlaamse regering heeft een ontwerp van decreet doorgestuurd naar de Raad van State. Nu wachten we het advies van de Raad van State af. Maar de Vlaamse regering wil er blijkbaar alles aan doen om interimwerk in de Vlaamse openbare sector mogelijk te maken met zo weinig mogelijk regels en nog minder garanties dan in de privésector. 
De onderhandelingen over de decreten lokaal bestuur zijn aan de gang. Pijnpunten daar zijn wijzigingen over de tuchtregeling die onder meer voorzien dat een beroep bij tuchtsancties niet meer opschortend zou zijn.

De Vlaamse regering wil de OCMW’s in de gemeente integreren. Om juridische redenen zullen er twee rechtspersonen blijven. Maar men probeert dit te omzeilen door de politieke organen door dezelfde personen te bezetten. Tegelijk worden de decretale graden herleid op basis van het principe ‘eenheid van leiding’.

De nutsbedrijven Eandis en Infrax hebben aangekondigd te fusioneren tot Fluvius. Dat zal ongetwijfeld ook een weerslag hebben op het personeel. 

Vlaamse Overheid

Zoals hierboven al vermeld wordt ook de Vlaamse overheid geconfronteerd met invoering van interimarbeid. Het dossier werd gelijktijdig op beide comités (HOC Vlaamse overheid en Comité C1) voorgelegd. Ook voor de Vlaamse overheid was er geen ruimte om toch minimaal tot een procedure te komen gelijkwaardig aan wat voorzien is in cao 108 voor de privésector. Wij hopen dan ook dat het advies van de Raad van State de Vlaamse regering er toe zal dwingen toch nog tot echte onderhandelingen te komen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft groen licht gegeven voor de ondertekening van het kwalitatief sectoraal akkoord 2015-2016. De onderhandelingen waren zwaar en moeilijk maar toch vonden we het belangrijk om te eindigen met een akkoord. Vooral de verplichte toepassing van een leidraad bij in-, out- of co-sourcing van diensten is belangrijk voor ons, met daarnaast ook de oprichting van een nieuwe begeleidingscommissie rond functieclassificatie en de verdere uitwerking van een burn-outbeleid. De nieuwe begeleidingscommissie functieclassificatie zal zich buigen over het aangekondigde optimalisatietraject. Ieder personeelslid zal een nieuwe functiebeschrijving krijgen. Nadien wordt elke functie verder ingedeeld in een functiefamilie en de functieniveaumatrix tegen eind 2017. 

Federale Overheid

 • De onderhandelingen in comité B over premies en vergoedingen zijn afgesloten zonder akkoord. 
 • Omwille van discussies over de premieregeling is in gemeenschappelijk front een actie van financiën gepland op 29 mei in Brussel en bij de douane van Zaventem en Antwerpen, op 2 en 12 juni. 
 • Onderhandelingen zijn lopende over de herstructurering van de civiele bescherming
 • Er is overleg over de verdubbeling van de capaciteit binnen de gesloten centra van Vreemdelingenzaken
 • Er is de verdere uitvoering van de zesde staatshervorming (FAMIFED ...). 
 • De zogenaamde Redesign heeft geleid tot de oprichting van de FOD BOSA. De uitwerking van het arbeidsreglement bij de Federale overheidsdienst heeft een symboolfunctie voor de rest van het Federaal Openbaar Ambt. 
 • Een sectoraal akkoord? Om de leden te sensibiliseren komt er een publiciteitscampagne van juni tot 21 juli. We willen de problematiek van het niet onderhandelen van een sectoraal akkoord onder de aandacht brengen. De thema's van ons eisenprogramma worden onder de aandacht gebracht. 

Politie

De stakingsaanzegging over de tekorten is nog steeds van kracht. Ondertussen gaven de vakorganisaties wel hun prioriteiten door en werden er een beperkt aantal middelen voorzien. Er blijven echter nog veel openstaande posten. Voor de situatie op langere termijn blijft het koffiedik kijken.

De commissie Binnenlandse Zaken organiseerde nog een laatste hoorzitting net voor de stemming van het ontwerp van de wet private veiligheid. We hebben de kans gegrepen om onze ideeën hierover kenbaar te maken. Die lees je hier.  

Defensie

De pensioendiscussie voor militairen blijft op de tafel liggen.

Militairen kunnen, eens benoemd, de eerste jaren niet vertrekken uit Defensie omwille van een rendementsperiode. We deden concrete voorstellen om een vertrek alsnog mogelijk te maken voor de betrokkenen. 

ACV Openbare Diensten bracht een studie uit die onregelmatigheden aanklaagt voor de militairen die worden ingezet, en dat zowel over arbeidstijd als over het gebrek aan behoorlijke verloning. We kaartten dit aan op verschillende niveaus binnen Defensie. Hoewel de studie al veel weerklank kreeg, ook in de media, deed de overheid nog geen voorstellen om tegemoet te komen aan de problematiek. 

Brandweer

Het brandweerstatuut zal opnieuw herzien worden. De besprekingen zijn lopende.

Discussies over de arbeidstijd blijven hangende.

De campagne vuuruitgevaarvoorbij.be die vanuit de vakorganisaties werd opgestart, is overgenomen door een werkgroep van Binnenlandse Zaken. 

Vervoer

De Lijn staat nog voor een besparingsoefening van 7 miljoen euro in 2017, 2018 en 2019. Er staat ook nog een ingrijpende herstructurering op stapel. Deze oefening zou eind 2019 minimaal 30 miljoen euro aan besparingen moeten opleveren. De vooropgestelde nieuwe structuur van De Lijn bevat een centrale aansturing van de strategische domeinen met bijhorende ondersteunende diensten en de exploitatie dichter bij de reiziger en de lokale en regionale besturen (zie conceptnota ‘basisbereikbaarheid’).

De onderhandelingen  over ‘sociale programmatie’ moeten bij De Lijn nog opstarten. De Vlaamse regering voorziet (voorlopig) geen bijkomende financiële middelen. Een heel moeilijke oefening. De onderhandelingen in de autobus-autocar zijn daaraan gelinkt.

MIVB: besprekingen sociaal akkoord zouden moeten worden afgerond voor de zomervakantie.

TEC: onderhandelingen sociaal akkoord starten in juni. De Waalse regering heeft een bedrag voorzien.

De sector vervoer vraagt aandacht voor de problematiek van de zware beroepen, zowel in de publieke als in private sector. 

Zorgsector

De besprekingen over een eventueel sociaal akkoord lopen op twee niveaus: op Federaal en op Vlaams niveau.

Op Federaal vlak is er tijdens de begrotingscontrole voor 2017 een bedrag voorzien van 15 miljoen euro (voor privé- en openbare sector samen). Bijkomende middelen zouden moeten worden vrijgemaakt in de begroting 2018. Op dit ogenblik worden onze eisen verder besproken en werd ons gevraagd technische fiches op te maken. Belangrijk voor ons is dat de eindeloopbaanmaatregelen behouden blijven en indien mogelijk uitgebreid, dat de tweede pensioenpijler eindelijk operationeel wordt met bijkomende middelen, dat de personeelsnormen worden aangepast om de werkdruk te verlagen en dat er een aantal maatregelen worden genomen om de combinatie arbeid en gezin te verbeteren.

Bovendien is er het verhaal van IFIC (private sector) waarvoor de regering wel een bedrag wil vrijmaken (minstens 50 miljoen euro per jaar). Er wordt bekeken op welke manier de publieke sector daarvoor compenserende middelen kan krijgen.    

Op Vlaams niveau loopt de VIA 5 discussie. De regering voorziet slechts een marge van 70 miljoen euro voor privé- en openbare sector samen, maar enkel vanaf 2020. (de privésector kan daarbij gebruik maken van de tax shift – de openbare sector niet). 
Daarnaast is er een bedrag van 441 miljoen euro voorzien voor een uitbreidingsbeleid binnen het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (minister Vandeurzen). Het is op dit ogenblik onduidelijk waaraan dat bedrag precies kan worden besteed en hoeveel daarvan kan gaan naar de publieke sector. We vroegen verduidelijking.  

Intern ACV

 • ACV heeft een campagne opgestart om de e-mailadressen en gsm-nummers van leden te verzamelen. Voor onze centrale beschikken we bijvoorbeeld maar voor 44% van onze leden over een e-mailadres. Willen we iedereen goed kunnen bereiken en informeren, dan moet dit cijfer uiteraard omhoog.
 • ACV komt de komende maanden met een nieuwe werkwijze om nieuwe leden te ontvangen. Zij zullen veel sneller (binnen de week) worden gecontacteerd en een bevestiging van hun aansluiting ontvangen.
 • ACV organiseert een aantal discussie-initiatieven met experten om zich voor te bereiden op de volgende regering. Bedoeling is om te komen tot een alternatief regeringsbeleid.
 • De algemene raad van ACV zal zich uitspreken over een aanpassing van de ledenbijdragen met ingang van 1 juli.