Onderhandelingen comité B

Onderhandelen
Het Comité B is bevoegd voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, inclusief het gemeenschapsonderwijs.   

Documenten 2015


15-09-719 - Ontwerp  van koninklijk besluit houdende overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - nota - protocol 709
Varia vergadering 16 sept
- CDVU en de terugvordering van de niet verschuldigde bedragen - notificatie punt 100
- De oprichting van de Gemeenschappelijke interne auditdienst: stand van zaken - documenten
15-07-718 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut en tot vaststelling van de modaliteiten om sommige personeelsleden van FEDESCO in dienst te nemen bij de Regie der Gebouwen  - nota
15-07-717 - Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A presentatie - bijlage functies - documentatie - protocol 707
15-07-716 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie en de stage in het federale openbaar ambt - nota
15-07-716-1 Ontwerp van KB + nota - protocol 708
15-02-715 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten - nota - protocol 706

Comité B documenten 2014

Het Comité B is bevoegd voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, inclusief het gemeenschapsonderwijs.   

Documenten 2014


14-12-714 - Ontwerp  van omzendbrief tot vaststelling van de brugdagen voor 2015 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken - nota - protocol 705
14-05-712 - Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut en houdende wijziging van de toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten - nota  - protocol 704
14-05-711 - Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de indienstneming van personen bij arbeidsovereenkomst als wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen - nota
14-04-710 - Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel - nota - 14-04-710-01 - protocol 703
14-04-709 - Ontwerp van koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht van de personeelsleden van het Fonds ter reductie van de globale energiekost aan het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 2014 - nota  - protocol 699
14-04-708 - Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overgang van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar de Gewesten - protocol 701
14-04-707 - Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering overgaan naar  de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - nota  - protocol 700
14-04-706 - Ter informatie : Ontwerp van omzendbrief  nr. 635  - Vakantiegeld 2014
14-04-705 - Ontwerp van koninklijk besluit (versie 120) voor de uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden - verslag aan de koning - protocol 702
14-04-704 - Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau overgedragen worden aan het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - nota  - protocol 698
14-04-703 - Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop het personeel van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers overgedragen wordt naar de Gemeenschappen - protocol 697
14-04-702 - Ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de overgang naar het niveau A
14-04-701 - Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A - bijlage 1: functies niv. A - bijlage 2: aangepaste functiebeschrijvingen - presentatie resultaten 12de onderhoud functieclassificatie - protocol 696

2014 - 18 maart - Presentaties van alle deelentiteiten en verslagen van de vergaderingen 
- Vlaamse Overheid 
presentatie  (pdf)
verslag van de interfederale task force Staatshervorming van 10/03/2014 
- Inschaling niveau A - B - C - D (pdf)
- Communauté Française
- Deutschsprachige Gemeinschaft
personalstatut (ppt)
- Région Wallone :
Rapport de la task force interfédérale du 14 mars 2014 (pdf)
- Brussel 
- BHG: Nota aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Besturen of instellingen waaraan de overgedragen bevoegdheden worden toegewezen) (pdf)
Verslag van de interfederale task force Staatshervorming van 13/3/2014 (pdf)
14-02-700 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten - nota + protocol 694
14-02-699 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten - nota + protocol 693
14-02-698 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - nota - protocol 695 - verdeling personeel (versie 24-06-201)
14-01-697 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut en van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  - nota + protocol 692
2014-01-696 - Ontwerp van koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende het statuut van het rijkspersoneel - nota 

Comité B documenten 2013

2013

13-12-695 - Ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - nota - verslag aan de koning - document 12-12-695-01
13-11-694 -Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage - nota  - adviezen
13-11-693 - Ontwerp van omzendbrief over de vaststelling van de brugdagen voor 2014 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in art. 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken - protocol 690
13-11-692 - Brief van de ACV-Openbare diensten en nota inzake de stand van zaken over FEDOCLEAN 
13-11-691 - Brief van de ACV-Openbare diensten over de medische controle bij arbeidsongevallen 
13-11-690 - Ontwerp van omzendbrief met betrekking tot de aanpassing van het geneeskundig getuigschrift in het kader van het ziekteverzuim voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar - nota + protocol 687
13-09-689 - Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A - bijlagen - documentatie classificatie - presentatie + protocol 688
13-09-688-1 - Voorschriften inzake de plichtenleer voor sociaal inspecteurs bij de uitoefening van hun toezichtsopdracht
13-09-688 - Voorschriften inzake de plichtenleer voor sociaal inspecteurs bij de uitoefening van hun toezichtsopdracht + protocol 686
13-09-687 -  Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van de federale ambtenaren - nota
 
13-06-686 - Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de evaluatie in de federale overheidsdiensten - nota - document 13-06-686-02 versie 26 juni - protocol 684
13-06-685 - Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt - nota - annexe I - II EN III - IV - V - VI - VII - document 13-06-685-02 versie 27 juni - vergelijkende tabel oude/nieuwe loopbanen - KB Titel III - protocol 685
13-04-684Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A - presentatie - functiebeschrijvingen - protocol 681
13-04-683 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut - document 13-04-683-01 -  document 13-04-683-02 - protocol 683
13-04-682 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid - document 13-04-682-01
13-04-681 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten - document  13-04-681-01
13-04-680 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten - document 13-04-680-1
13-04-679 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de afwezigheden  - nota - document 13-04-679-02 - protocol 682
13-03-678 - Ontwerp van omzendbrief - Klantgerichtheid bij de Federale Administraties - nota