Onderhandelingen comité A

document ondertekenen

2015


26 oktober 2015

- Voorontwerp van wet tot aanvulling van artikel 
46 van de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen - documenten

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.

5 juni 2015

Optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, aanpassingen van de voorwaarden voor het recht op vervroegd pensioen en optrekken van de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen in het stelsel voor statutaire ambtenaren
a. Voorontwerp van wet tot wijziging van de voorwaarden inzake leeftijd en loopbaanduur voor de opening van het recht op het onmiddellijk of uitgesteld pensioen van de publieke sector - protocol 201/1A
b. Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het overlevingspensioen en de overgangsuitkering (artikel 9, 3°)

29 mei 2015

- Optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, aanpassingen van de voorwaarden voor het recht op vervroegd pensioen en optrekken van de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen in het stelsel voor statutaire ambtenaren:
a. Voorontwerp van wet tot wijziging van de voorwaarden inzake leeftijd en loopbaanduur voor de opening van het recht op het onmiddellijk of uitgesteld pensioen van de publieke sector 
punt 1 - punt 2

19 mei 2015

- Voorontwerp van Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector - alle documenten

12 maart 2015

- Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector - Afdeling 4 - Personeel van de geïntegreerde politie - alle documenten incl. protocol 198/1

30 januari 2015

- Ontwerp van wet betreffende de pensioenen van de overheidssector - Memorie van toelichting - protocol 197/1


 

Comité A 2014

document ondertekenen

2014


16 december 2014
1. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVII, Franse Gemeenschap, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel - documenten

2. Voorontwerp van wet houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector - documenten

20 mei 2014 
Nota betreffende het koninklijk besluit houdende regeling van de cumul 
van onderbrekingsuitkeringen, in het kader van loopbaanonderbreking, 
met een overlevingspensioen.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 2 april 2003 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die 
ressorteren onder sectorcomité XVI, Waals Gewest, van artikel 18, 
derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

27 maart 2014
Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen - memorie van toelichting - protocol 194/1
25 februari 2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra + nota + notificatie 

Comité A 2013

2013

17 december 2013
1. Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen - analyse
2. Protocol procedure sociaal bemiddelaars. 
3. Ontwerp van koninklijk besluit houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector 
4. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
5. Intersectoraal Akkoord 2013-2014. 
6. Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector.
7. Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI – Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie met een vaste benoeming inzake pensioenen.
20 november 2013
1. Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel - nota
2. Intersectoraal akkoord 2013-2014 - voorstel

15 oktober 2013
1. Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van de waarderingstoelagen toegekend aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat + nota 
2. Hervorming van de civiele veiligheid - voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen : wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid - info + nota
3. De aanwezigheid van de bemiddelaars in onderhandelings- en overlegcomités - nota
9 juli 2013 
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 april 1958 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk personeel en van de leden van het leger en van de rijkswacht, en tot instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden van gepensioneerde rijksambtenaren - nota - memorie van toelichting - notificatie punt 15 - advies

14 mei 2013
1. Voorontwerp van wet betreffende de pensioenbonus in de pensioenregelingen van de overheidssector - memorie van toelichting - nota - notificatie punt 14

2. Wetsontwerp houdende de regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen - memorie van toelichting - nota - notificatie punt 9

3. Ontwerp van koninklijk besluit houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise - notificatie punt 9 (FR) - volledig dossier
29 maart 2013
1. Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft – bijkomende documenten: tabel deel 1deel 2deel 3

2. Evaluatie protocol 170/1 – Conflictbeheersing – nieuwe versie.

3. Intersectoraal eisenbundel 2013-2014 - nota - brief vakbonden

4. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie - volledig dossier

5. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector - nota

6. Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager - advies Vlaams gewest - advies Waals gewest - advies IF - advies TAG - akkoord begroting - nota aan de minister - nota aan comité A

7. Wet betreffende de pensioenbonus in de pensioenregelingen van de overheidssector - memorie van toelichting - nota - notificatie MR

8. Wetsontwerp houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen - memorie van toelichting - notificatie MR - nota aan comité A


20 februari 2013 
 
1. Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft - nota
2. Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van medische bijstand voor wat de openbare sector betreft - nota
3. Evaluatie protocol 170/1 – Conflictbeheersing
4. Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector - nota - notificatie MR
5. Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 11, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - nota - notificatie MR - volledig dossier
6. Intersectoraal eisenbundel 2013-2014 - brief vakbonden - nota