Welke toekomst heeft WZC Vesalius?

De openbare woonzorgcentra nemen in het zorglandschap een heel specifieke plaats in.  Het zijn instellingen die bijna allemaal worden beheerd door het OCMW en dus ook lokaal sterk zijn verankerd.  Deze instellingen ontvangen belangrijke financiële tussenkomsten via de federale en Vlaamse overheid en moeten zich schikken naar de verschillende normen en regelgevingen van die overheden.
Wij vernemen dat de lokale politiek van Brasschaat de investering in een eigen woonzorgcentrum te duur vindt. De voorbije weken werd er zelfs een publieke oproep gedaan tot een externe partner met het oog op een overname. De bekommernis rond ouderzorg en woonzorg kreeg de voorbije jaren een bijzondere aandacht van de lokale politici. Toch blijkt men hier nu niet terug te deinzen om de rol van het bestuur als uitvoerder van de openbare zorg te minimaliseren.
Wij kiezen niet alleen voor de belangen van het personeel in het WZC Vesalius, maar we weten dat een maatschappij niet meer naar behoren kan functioneren zonder een sterke openbare zorgsector.
Begin 2006 nam het ACW een duidelijke stelling in waarbij neen werd gezegd tegen elke vorm van verdere commercialisering van de zorg.
  • Openbare zorg is synoniem voor toegankelijke zorg.  Alleen de structuur van de publieke dienst kan een basisgarantie vormen voor deze toegankelijkheid.  De zorg is voor iedereen beschikbaar, zonder discriminatie en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.  Zo worden bijv. dikwijls mensen in de openbare residentiële ouderenzorg opgevangen die nergens anders terecht kunnen.  
  • Bij een openbare voorziening is er ook een transparant opnamebeleid op basis van een door de raad van OCMW goedgekeurd reglement.  Bij niet-publieke instellingen  stellen wij vast dat vaak andere regels worden gehanteerd en er vooral zal worden nagegaan op welke manier er tot een maximale financiering kan worden gekomen.
  • Openbare instellingen worden door democratisch verkozen mandatarissen bestuurd.  Zij  zijn verantwoording verschuldigd aan de bevolking.  De beslissingen die worden genomen zijn (zoals opnamereglement, wachtlijstbeheer, prijsbepaling,…)onderworpen aan de bepalingen betreffende de openbaarheid van bestuur.  De besluiten kunnen dan weer getoetst worden aan de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.  
Blijkbaar zijn we beland in een maatschappij waar de overheid “zorg” niet meer beschouwt als een kerntaak met afgeleide verantwoordelijkheden maar eerder als een kost. We stellen vast dat de politici in Brasschaat hierin een slecht voorbeeld willen zijn.
Dit is toch niet de samenleving die wij wensen?  
Wij blijven daarom de mening toegedaan dat het OCMW Brasschaat een actor moet zijn in  de ouderenvoorzieningen omwille van de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de garantie op een kwalitatieve zorg.  Een terugtredende overheid zal de vraag naar privatisering en commercialisering alleen maar voeden, want op een stijgende zorgvraag kan dan nog minder worden ingespeeld.  De overheid dient het te beschouwen als een maatschappelijke doelstelling om toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg aan te bieden en te bewaken.  Het kan dat alleen maar effectief bewaken als ze zelf ook aanbieder is.
Wij zijn bezorgd!
De toekomst van de openbare ouderenzorg is een belangrijk debat. Op regelmatige basis hebben wij als vakbonden onze bezorgdheid in Brasschaat geuit. Wij werden steeds gesust met de belofte van goed overleg. 
Wij stellen echter vast dat het bestuur het personeel en de vakbonden slecht informeerden. Het woonzorgcentrum kost Brasschaat 1,3 miljoen euro. In de beleidsnota van het bestuur werd een besparing opgelegd van 1,3 miljoen euro. Met andere woorden residentiële ouderenzorg is voor het lokale bestuur geen prioriteit meer. Sinds mei is het bestuur zelfs actief op zoek naar partners voor een overname. Toch toonde het bestuur weinig initiatief in het verleden om het verlies te beperking. Er wordt ineens voor het extreme uiterste gekozen om het uit handen te geven. 
Ook de snelheid waarmee dit project van start gaat, baart ons zorgen!
Daarom hebben wij na een consultatie van de achterban in gemeenschappelijk vakbondsfront besloten om op maandag 30 juni een duidelijk signaal te geven aan de lokale politici en de potentiële partners die om 9u een verkennend plaatsbezoek aan het woonzorgcentrum brengen.