Eindeloopbaanstelsel voor verplegend en verzorgend personeel

bejaardenzorg
Verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra krijgen toegang tot het eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar 
Vanaf 1 september 2012 werd de leeftijd om toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel voor de personeelsleden van de openbare sector op 55 jaar gebracht. Uitzonderingen konden worden voorzien voor zware beroepen die tegelijk knelpuntberoepen zijn. 
In navolging van de private sector verscheen op 27 mei laatstleden in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 12 mei 2014 dat uitvoering geeft aan deze bepaling voor de openbare sector en voorziet voor welke zware beroepen er een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat:
  • verpleegkundigen en het verzorgend personeel in de ziekenhuizen;
  • verpleegkundigen en het verzorgend personeel in de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen.
Het koninklijk besluit, dat in werking treedt per 1 juli 2014, voorziet ook in de mogelijkheid om de maatregelen uit te breiden tot een door de federale ministerraad goedgekeurde lijst van knelpuntberoepen. Tot op heden is er nog geen dergelijke lijst. 
Voorwaarden:
Het zwaar beroep moet uitgeoefend zijn gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende 7 jaar in de daaraan voorafgaande 15 jaar. 
Daarnaast is er ook de bijkomende voorwaarde dat moet voldaan worden aan de bepalingen van ‘zwaar beroep’, wat betekent dat het moet gaan om ofwel:
  • Werk in wisselende ploegen
        Waarmee dan weer wordt bedoeld dat de arbeid moet worden verricht in minstens 2 ploegen:
            - met elk minstens 2 werknemers;
            - die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang;
            - die elkaar in de loop van de dag opvolgen, zonder onderbreking tussen de opeenvolgende ploegen en zonder overlapping die 1/4 van hun dagtaak overschrijdt;
            - de werknemer beurtelings van ploeg wisselt.
  • Het werk in onderbroken diensten
        Het gaat om arbeid waarbij de betrokken persoon permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen, met een onderbreking van minstens         3 uur en minimumprestaties van 7 uur.
            - onder permanente tewerkstelling wordt verstaan: de onderbroken dienst moet het gewone regime zijn en geen occasioneel arbeidsregime;
            - onder dagprestaties wordt verstaan: de prestaties worden uitsluitend verricht tussen 6 uur 's ochtends en middernacht.
  • Het arbeidsregime met nachtarbeid
        Het betreft hier prestaties die gewoonlijk worden verricht in arbeidsregimes met prestaties tussen 20 uur en 6 uur ’s ochtends .
Voor verdere inlichtingen of bespreking van uw individuele situatie kan u terecht bij het gewestelijk secretariaat of de bevoegde secretaris of consulent van ACV-Openbare Diensten.