Opleiding verpleegkunde zonder loonverlies blijft mogelijkHet project “Vorming 600” geeft aan werknemers van de openbare ziekenhuizen, woonzorgcentra … de kans om met behoud van loon een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2). Het project staat al jaren onder sterke druk.

We slaagden er opnieuw in om de werkgevers en de bevoegde ministers te overtuigen om het project verder te zetten. De goedkeuring is binnen en de oproep is gelanceerd op de website van de RSZ. Dit jaar zullen zelfs 200 werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) uit de sector kunnen starten met de opleiding.

Veel tijd om in te schrijven, is er niet. De aanvraag ten laatste op 4 mei binnen zijn. 

Kom ik in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je op 31 augustus 2018 voldoet aan alle voorwaarden:
 • Als je werkt in de openbare zorgsector, en meer specifiek in een ziekenhuis, woonzorgcentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis, dienst voor thuisverpleging, initiatief voor beschut wonen, dagverzorgingscentrum, wijkgezondheidscentrum of revalidatiecentrum.
 • Als je tenminste halftijds werkt als statutair of met een overeenkomst van onbepaalde duur.
 • Als je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde duur dan moet de werkgever de garantie geven dat, eenmaal je geselecteerd bent voor de opleiding, je verder in dienst wordt gehouden voor de duur van de opleiding.
 • Als je minimaal drie jaar ervaring hebt in één of meerdere instellingen die behoren tot de federale gezondheidssector (privé of openbaar).
 • Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat je wilt volgen (bachelor of HBO5).
 • Als je niet in het bezit bent van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde.
 • Als je bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebt van vijf jaar per studiejaar.
 • Als je je wilt verbinden om na het slagen van je opleiding minstens vijf jaar te werken als verpleegkundige binnen één van de instellingen en diensten die hierboven werden opgesomd.

Wat moet ik doen?

Je moet de volgende formulieren aan je werkgever vragen of ze downloaden via de website van de RSZ.
 • Inschrijvingsformulier door jou in te vullen
 • Formulier in te vullen door je werkgever (werkgeversattest)
 • Schoolattest (in te vullen door de school waar je het onderwijs zal volgen)
 • Attest van medische geschiktheid, afgeleverd door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer van je werkgever

Wanneer en hoe indienen?

Je moet de formulieren samen met het medisch attest vóór 4 mei per post opsturen naar 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), AD 7 / Sociale Maribel
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Wat gebeurt er daarna?

 • Eerst wordt er nagegaan of je aanvraag volledig is en je aan alle voorwaarden voldoet. 
 • Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de selectie. De selectie gebeurt op basis van objectieve criteria. 
 • Na de selectie krijg je van de RSZ een bericht of je al dan niet geselecteerd bent.
 • Als je geselecteerd bent, krijg je een reglement ‘Vorming 600’ waarmee je je moet akkoord verklaren. Ook je werkgever moet zijn akkoord geven. 

Wat ontvang je tijdens je opleiding?

Je blijft tijdens je opleiding werknemer van je huidige werkgever en je ontvangt:
 • je geïndexeerd brutoloon, rekening houdend met de haard- en standplaatstoelage en loonschaalverhogingen
 • je eindejaarspremie
 • je attractiviteitspremie
 • je vakantiegeld
 • alle sociale voordelen toegekend door je werkgever aan het personeel (zoals maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, hospitalisatieverzekering …)
Er is geen recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties of op andere vergoedingen voor zaterdagwerk, zondagwerk, werk op feestdagen …

Meer info?

Er zijn ook nog bepalingen in verband met de jaarlijkse vakantie, vergoeding voor verplaatsingen, vergoeding schoolkosten, arbeidsprestaties tijdens de vakantie … Die bepalingen kan je terugvinden op de website van de RSZ.