Opleiding verpleegkunde zonder loonverlies blijft mogelijk


Het project "Vorming 600" wordt na inspanningen van ACV Openbare Diensten verdergezet. Vorming 600, dat aan werknemers uit de openbare zorgsector de kans geeft om zonder loonverlies een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde of gegradueerde verpleegkundige, stond al jaren onder druk. Nu hebben we de werkgevers en de bevoegde ministers toch kunnen overtuigen om het project te verlengen. OPGELET: Alle aanvragen moeten ten laatste op 15 mei binnen zijn. 
ACV Openbare Diensten zorgde er opnieuw voor dat het project "Vorming 600" verlengd wordt. De oproep is ondertussen al gelanceerd op de website van de RSZ. Veel tijd om in te schrijven is er wel niet: Alle aanvragen moeten ten laatste op 15 mei binnen zijn. 

Kom jij in aanmerking? 

Ja, als je op 31 augustus voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 • Je werkt in de openbare zorgsector, en meer specifiek in een ziekenhuis, woonzorgcentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis, dienst voor thuisverpleging, initiatief voor beschut wonen, dagverzorgingscentrum, wijkgezondheidscentrum of revalidatiecentrum;
 • Je werkt tenminste halftijds als statutair of met een overeenkomst van onbepaalde duur;
 • Als je een arbeidsovereenkomst hebt van bepaalde duur, geeft je werkgever je de garantie dat je verder in dienst wordt gehouden voor de duur van de opleiding;
 • Je hebt minimum drie jaar ervaring in één of meerdere instellingen die behoren tot de federale gezondheidssector (privé of openbaar);
 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat je wilt volgen (bachelor of HBO5);
 • Je bent niet in het bezit van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;
 • Je hebt bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan van vijf jaar per studiejaar;
 • Je wilt je verbinden om na het slagen van je opleiding minstens vijf jaar te werken als verpleegkundige binnen één van de instellingen en diensten die hierboven werden opgesomd.

Wat moet je doen? 

Als je voldoet aan al de bovenstaande voorwaarden, vraag je de volgende formulieren aan je werkgever of download je ze via de website van de RSZ.
 • Inschrijvingsformulier door jou in te vullen;
 • Formulier in te vullen door je werkgever (werkgeversattest);
 • Schoolattest (in te vullen door de school waar je het onderwijs zal volgen);
 • Attest van medische geschiktheid, afgeleverd door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer van je werkgever.

Wanneer en hoe moet je je aanvraag indienen? 

Je stuurt de formulieren samen met het medisch attest per post op naar 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), AD 7/Sociale Maribel
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
Je aanvraag moet ten laatste op 15 mei ingediend zijn!
Wat gebeurt er daarna?
Eerst wordt er nagegaan of je aanvraag volledig is en je aan alle voorwaarden voldoet. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de selectie. Die gebeurt op basis van objectieve criteria. Na de selectieprocedure krijg je een bericht van de RSZ of je al dan niet geselecteerd bent. Als dat het geval is, krijg je een reglement "Vorming 600" waarmee jij akkoord moet gaan. Ook je baas moet zijn akkoord geven. 

Wat ontvang je tijdens je opleiding? 

Je blijft tijdens je opleiding werknemer van je huidige werkgever en ontvangt:
 • je geïndexeerd brutoloon, rekening houdend met de haard- en standplaatstoelage en loonschaalverhogingen
 • je eindejaarspremie;
 • je attractiviteitspremie;
 • je vakantiegeld;
 • alle sociale voordelen toegekend door je werkgever aan het personeel (zoals maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, hospitalisatieverzekering …).
Er is geen recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties of op andere vergoedingen voor zaterdagwerk, zondagwerk, werk op feestdagen …

Andere informatie?
Er zijn ook nog bepalingen in verband met de jaarlijkse vakantie, vergoeding voor verplaatsingen, vergoeding schoolkosten, arbeidsprestaties tijdens de vakantie … Die bepalingen kan je terugvinden op de website van de RSZ.