Nieuwe acties in de zorgsector?

De manifestatie van de non-profitsector op 24 november was een succes. Meer dan 20.000 mensen uit de zorg- en welzijnssector manifesteerden. Ook ACV Openbare Diensten was met een ruime delegatie aanwezig. De redenen waarom we op straat komen, zijn ondertussen voldoende gekend: het ontbreken van een sociaal akkoord, de vele besparingen in de sector, het uitblijven van maatregelen rond de combinatie arbeid en gezin, geen zekerheid over de erkenning van zware beroepen in de zorgsector… 
Maar we zien vooral ook dat de hervorming die de federale regering wil doorvoeren in de eindeloopbaanmaatregelen het personeel uit de zorg enorm raakt. Maar hebben we door te manifesteren nu iets bereikt?

Wat met de ADV-dagen?
In de pers is sprake van toegevingen die de minister van Volksgezondheid De Block doet rond de ADV-dagen. Is dat wel zo? Minister van Volksgezondheid De Block stelt dat niemand van boven de 45 jaar ADV-dagen verliest. Niets nieuws en wij hebben nooit iets anders beweerd. De minister spreekt van “behoud van verworven rechten”, “er wordt niets afgepakt”… De vraag is echter of de betrokken personeelsleden bij het bereiken van een volgende schijf ook de bijkomende ADV-dagen krijgen (op basis van de huidige regeling). De minister zegt hierover niets. Uit documenten die werden voorgelegd aan de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen blijkt dat dit niet het geval zou zijn en ze slechts naar de volgende schijf gaan als ze voldoen aan de nieuwe voorwaarden!

Wij willen geen behoud van rechten. Wij willen het behoud van het huidig systeem van ADV-dagen. 
Een beetje eigenaardig dat er van toegevingen wordt gesproken. Of wordt er bedoeld dat we minder achteruitgaan dan eerst voorzien? Laat ons duidelijk zijn: wij aanvaarden geen enkele wijziging aan het systeem. Tenzij natuurlijk de wijzigingen erin bestaan dat bijvoorbeeld een bijkomende schijf op 60 jaar wordt ingevoerd, wat één van onze eisen was…

Onderhandelingskalender over onze eisencahiers
Net vóór de manifestatie werd met de eerste minister, de vice-eersteminister Kris Peeters en minister van Volksgezondheid De Block afgesproken dat we spoedig een onderhandelingskalender krijgen. Omdat er in ons eisencahier duidelijke raakvlakken zijn met zowel de kabinetten van Werk en Volksgezondheid worden de onderhandelingen tegelijkertijd met beide kabinetten gevoerd. Dat er nu eindelijk een onderhandelingskalender komt, is alvast een positief signaal. 

Waarover gaan we onderhandelen?
De bedoeling is dat we komen tot een nieuw zorgakkoord voor de federale publieke en private zorgsector. Maar de regering mag zich niet vergissen. Een sociaal akkoord betekent bijkomende maatregelen die tegemoet komen aan onze eisen. 
De regering mag niet denken dat we willen onderhandelen over de hervorming van de eindeloopbaanmaatregelen. We gaan niet terug in de tijd en doen de onderhandelingen van 17 en 12 jaar geleden niet over. We onderhandelen niet over een afbouw van rechten. 

Is de storm over?
Neen, integendeel. Het is nu even windstil, maar begin december moeten we een perspectief krijgen dat we op korte termijn vooruitgang kunnen boeken.
Hoe dan ook, de federale regering bergt de hervormingsplannen voor de eindeloopbaanmaatregelen best meteen op. 
Zo moeilijk hoeft dit niet te zijn omdat de besparingen die deze maatregel opleveren niet verwerkt zijn in het budget voor 2017. 
En De Block zou hier een mooi gebaar naar de sector kunnen stellen, zonder dat het haar zelfs iets kost, waardoor ook de onderhandelingen voor een nieuw zorgakkoord in een veel gunstiger klimaat kunnen starten. 

Nieuwe acties
Als de regering blijft vasthouden aan de vooropgestelde hervormingen van de eindeloopbaanmaatregelen zijn nieuwe acties meer dan waarschijnlijk.