Ook ACV Openbare Diensten naar nationale betoging non-profit

massa
Het personeel van de openbare zorginstellingen en zorgdiensten is boos. En dat is niet hun gewoonte. De federale en de Vlaamse regering heeft het personeel nu toch zo ver gekregen. En dat zegt wat. 
ACV Openbare Diensten, als grootste vakbond van het personeel van de openbare zorginstellingen, stapt dan ook straks met een ruime delegatie mee in de betoging van de non-profitsector. 
Er staan niet alleen veel belangen voor het personeel op het spel, ook de drie basiselementen van zorg: betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit komen in het gedrang. Dit was nooit eerder zo sterk het geval.
 
Het personeel uit de zorg is alle vertrouwen kwijt in de regeringen en begrijpt het niet meer. De regeringen nemen geen enkele maatregel die leidt tot betere werkomstandigheden. De werkdruk is nochtans de voorbije jaren sterk gestegen, waardoor het alsmaar moeilijker wordt om nog kwaliteitsvolle zorg te bieden. En wat doen de regeringen? De situatie voor het personeel nog wat slechter maken door de pensioenleeftijd te verhogen, de loopbaanonderbreking af te schaffen, de erkenning van zware beroepen binnen de zorg op de lange baan te schuiven… En blijkbaar was dit nog niet voldoende. De federale regering kondigt nu ook een grondige hervorming aan van de eindeloopbaanmaatregelen. De druppel die de emmer deed overlopen.

Personeel uit de zorg krijgt steeds meer de indruk niet meer mee te tellen
Zowel federaal als regionaal is er geen enkel zicht op nieuwe zorgakkoorden. De eisen en verzuchtingen van het personeel zijn al geruime tijd overgemaakt maar een concrete onderhandelingsagenda is er niet. Federaal is er geen zicht op een nieuw sociaal akkoord en op Vlaams niveau lijkt de regering ook al niet onmiddellijk van plan de besprekingen voor een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5) op te starten.

Botte besparingen
De grote besparingen, zowel in de federale gezondheidssector als in de Vlaamse welzijnssectoren gebeuren wel degelijk op de kap van het personeel en van de patiënten, zorgbehoevenden, zieken…
De ziekenhuissector wordt daarbij enorm zwaar getroffen. De botte besparingen in de ziekenhuisfinanciering zullen ongetwijfeld leiden tot het sluiten van diensten en afdankingen van personeel. 

Betaalbaarheid en toegankelijk van de zorg komen in het gedrang
Het personeel uit de zorg wenst allereerst kwaliteit te bieden. De regeringen maken dit onmogelijk. Door een gebrek aan investeringen in de gezondheids- en welzijnssector geven zij groen licht aan privatisering en commercialisering van de zorg. De openbare sector wordt bijkomend ook nog eens op het lokale niveau geconfronteerd met privatiseringen van zorgdiensten, met alle gevolgen van dien. Alsof bepaalde besturen het plots niet meer nodig achten verder in het welzijn van hun inwoners te investeren. Dergelijke privatiseringen hebben niet alleen voor het personeel grote gevolgen, ook voor de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg zijn ze nefast. Enkel een sterke openbare pijler kan zorg betaalbaar en toegankelijk houden.

Kaakslag voor al het personeel uit de zorg 
De federale regering is van plan om de eindeloopbaanmaatregelen van het personeel uit de zorg zwaar te hervormen. Hierdoor zouden -45-jarigen in de rest van hun loopbaan tot 180 ADV-dagen verliezen. 
Ook het personeel dat reeds ADV-dagen heeft, kan door de maatregel tot 120 dagen verliezen. 
Het bijkomend verlof +52 jaar voor het niet-zorgpersoneel wil de regering gewoon afschaffen.
Men vergeet dat de huidige regelingen tot stand zijn gekomen na lange onderhandelingen en vervat zitten in de “grote” zorgakkoorden van 2000 en 2005. Elke wijziging aan het bestaande systeem, zonder dat dit een verbetering inhoudt voor het personeel, is voor ACV Openbare Diensten totaal onaanvaardbaar en onbespreekbaar, zowel op het federale als het Vlaamse niveau. Wij gaan de onderhandelingen van 17 en 12 jaar geleden niet overdoen, echt niet. 

Deze regelingen waren geen cadeautje voor het personeel, neen. Ze kwamen er omdat de uitstroom van het personeel vanaf 45 jaar veel te groot was en er een tekort aan personeel dreigde… Dat de huidige eindeloopbaanmaatregelen ertoe hebben geleid dat minder mensen vroegtijdig de sector verlaten, kan moeilijk worden ontkend. 
Vanzelfsprekend wil de federale regering de geplande hervormingen ook doordrukken in de deelstaten, want anders zou de hervorming enkel het personeel uit de ziekenhuizen treffen.
 
Vlaams minister Vandeurzen zegt dan weer dat er niet onmiddellijk plannen zijn om de federale hervorming in te voeren voor de Vlaamse sectoren. Zijn coalitiepartners lijken daar minder van overtuigd en wensen wel degelijk een afbouw van de huidige eindeloopbaanmaatregelen. 

Wij willen dat Vlaams minister Vandeurzen duidelijk zegt dat er vandaag, maar ook morgen en overmorgen geen enkele voor het personeel nadelige wijziging komt aan het systeem van ADV-dagen en bijkomend verlof +52 jaar in de woonzorgcentra en andere Vlaams gesubsidieerde instellingen en diensten.

Geen enkel maatschappelijk draagvlak 
We konden de voorbije weken maar al te goed vaststellen dat er helemaal geen maatschappelijk draagvlak is om de zorg- en welzijnssector zo sterk aan te pakken. Hoe meer de mensen op de hoogte zijn van de geplande maatregelen, hoe meer en hoe groter het ongenoegen. 

Voor onze eisen daarentegen is er wel een groot maatschappelijk draagvlak omdat de eisen van het personeel vertrekken vanuit de kwaliteit van de zorg die men wil bieden. Die kwaliteit wordt enkel maar gewaarborgd als de zeer diverse taken in de zorg door voldoende personeel worden uitgevoerd.
Als die personeelsleden ook nog eens kunnen werken aan correcte loon- en arbeidsvoorwaarden en een goed evenwicht vinden tussen arbeid en gezin dan zullen ze bijzonder tevreden en nog meer gemotiveerd zijn om het allerbeste van zichzelf te geven. 

Mensen beseffen dat maar al te goed. Ze weten dat ze op een dag wel eens ziek of zorgbehoevend kunnen worden en dan hopen zij - zeer terecht - om kwaliteitsvolle zorg van gemotiveerd personeel te krijgen. 
Iedereen weet dat, met uitzondering van de regeringen blijkbaar...