Nieuws uit de zorgsector

zorg
OKT 25

De Block neemt personeel uit de zorg in het vizier

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block moet in 2017 in de gezondheidszorg maar liefst 902 miljoen besparen. Dat de burger hiervan niets zal voelen, zoals De Block beweert, is weinig geloofwaardig en werd al tegengesproken door experts uit heel diverse hoeken. Maar ook het personeel uit de zorg valt in de prijzen. De Block wil de eindeloopbaanmaatregelen voor het personeel in de zorgsector flink terugschroeven. Voor ACV Openbare Diensten kan het niet dat vroeger afgesloten akkoorden zo maar te grabbel worden gegooid.
zorg bejaarde
JUN 15

Dringende oproep project Vorming 600

EINDELIJK

De bevoegde ministers gaven eindelijk groen licht om een nieuwe oproep voor het project Vorming 600 te lanceren. Dit project maakt het mogelijk dat volgend schooljaar opnieuw een aantal personeelsleden uit openbare ziekenhuizen, woonzorgcentra… met behoud van loon tijdens de werkuren een opleiding kunnen volgen tot verpleegkundige.
De informatie en de inschrijvingsformulieren zijn terug te vinden ophttps://www.orpss.fgov.be/nl/werkgevers/mededelingen-lokale-sociale-zekerheid-0
De aanvragen moeten uiterlijk op 4 juli 2016 binnen zijn bij DIBISS, Jozef II-straat 47, 1000 Brussel. 
Geïnteresseerd? Aarzel niet om vandaag nog de aanvraag in orde te brengen.
Meer info nodig? Neem gerust contact op met het secretariaat van ACV-Openbare Diensten in je buurt of stuur een e-mail naar
jan.mortier@acv-csc.be.
verzorgende met kind
MEI 20

Project Vorming 600

Nog geen goedkeuring door de minister

In het mei-nummer van de Nieuwe Tijd vermeldden we dat het project Vorming 600 voor de publieke sector door het beheerscomité van de sociale Maribel werd goedgekeurd maar dat de betrokken ministers nog hun goedkeuring hieraan moesten geven.
Deze goedkeuring is op dit moment nog niet binnen. 
Bijgevolg kan er op vandaag nog niet worden ingeschreven en zijn er ook nog geen formulieren voorhanden.
Van zodra de goedkeuring binnen is, zullen we dit hier melden.
In het beheerscomité werd ook als uiterste datum van inschrijving 31 mei vastgelegd. Door het uitblijven van het akkoord van de minister, vragen we op het volgende beheerscomité om de uiterste inschrijvingsdatum op te schuiven.
zorgkundige
DEC 14

Vakbonden zorgsector dienen eisencahier in

De vakbonden hopen dat dit eisencahier zal uitmonden in een meerjarenakkoord voor de federale zorgsector. 
Maar voordat de gesprekken over die eisen worden gestart, eisen ze dat de openbare zorgsector dezelfde rechten en middelen krijgt, evenredig met de bedragen die aan de private sector worden toegekend. 

Het volledige eisencahier kan je hier lezen. 
Private-Public
OKT 2

Gouverneur schorst beslissingen tot privatisering van de zorgdiensten in Ronse

Op 1 en 6 juli 2015 beslisten respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van Ronse om alle zorgdiensten van de stad en het OCMW te privatiseren. ACV-Openbare Diensten kondigde aan juridische stappen te zetten tegen deze onbezonnen beslissingen. Eind juli dienden we bij de gouverneur een verzoek tot schorsing van de beslissingen van de OCMW-raad en de gemeenteraad in. Diverse regelgevingen en wetgevingen werden niet correct toegepast en zelfs het beginsel van behoorlijk bestuur leek ons geschonden. Gisteren werden wij in kennis gesteld van twee besluiten van de gouverneur van vrijdag laatstleden waarbij alle genomen beslissingen rond de privatisering worden geschorst!
zorg bejaarde
SEP 7

BIJNA 100.000 MINDER GESUBSIDIEERDE UREN BIJ DE OPENBARE DIENSTEN GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

Recent werd het urencontingent 2015 gepubliceerd van de openbare initiatieven gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Dit urencontingent legt per dienst de maximaal subsidieerbare uren vast. In totaal zijn er voor de openbare sector 3.038.500 uren toegekend, verspreid over 86 initiatieven. Dit zijn 99.278 uren minder dan in 2014. Dit heeft deels te maken met een aantal initiatieven die werden geprivatiseerd (OCMW Tienen en het OCMW Zelzate) en één dienst die werd stopgezet (OCMW Balen). De daling heeft echter vooral te maken met een besparingsmaatregel van de Vlaamse Regering. Ook in 2016 zal een verdere vermindering worden doorgevoerd. Opnieuw een besparing op de kap van de zorgbehoevende.
evaluatie
JUL 30

Oplossing in zicht voor niet erkende medisch laboratoriumtechnologen en technologen medische beeldvorming

Sinds 2 december 2014 moet iedereen die werkt als medisch laboratoriumtechnoloog (MLT) of als technoloog medische beeldvorming (TMB) in het bezit zijn van een erkenning of een afwijking. De nieuwe regelgeving gaf aanleiding tot veel toepassingsmoeilijkheden. ACV-Openbare Diensten bundelde de problemen en drong verschillende malen aan op een oplossing. Die oplossing komt er nu door een aanpassing van de wet betreffende de gezondheidsberoepen. 
zorg
JUL 24

Laatste kans definitieve registratie zorgkundigen!

Laatste kans voor voorlopig geregistreerde zorgkundigen om zich definitief te laten registreren!
zorg
JUL 3

Vanaf 1 juli: nieuwe procedure voor de visumaanvraag van verpleegkundigen en vroedvrouwen

Verpleegkundigen en vroedvrouwen moeten zich vanaf 1 juli laatstleden niet meer aanbieden bij de Provinciale Geneeskundige Commissies (PGC) om hun visum te bekomen. Voortaan vraagt u het visum met een elektronisch formulier aan via de website van de FOD Volksgezondheid. FOD Volksgezondheid heeft zich geëngageeerd om de aflevertijd van de visa tot een minimum te herleiden.  

Aanvragen op http://www.health.belgium.be, onder de rubriek ‘Gezondheidszorg’ > ‘Gezondheidszorgberoepen’ > ‘Verpleegkundigen’ of ‘Vroedvrouwen’. Er moet ingelogd worden door middel van de elektronische identiteitskaart of een burgertoken. 
zorg verpleegkundige
MRT 25

Nieuw beroeps- en competentieprofiel verpleegkunde op komst

Vakbonden en onderwijsverstrekkers vragen dringend overleg met Minister De Block over het beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkunde.
vesaliusfoto
MRT 17

Red Vesalius!

Op zaterdag 14 maart betoogden ACV-Openbare Diensten samen met de andere vakbonden voor het behoud van het OCMW-woonzorgcentrum Vesalius. Sinds mei vorig jaar wordt door het lokaal bestuur een overnemer gezocht voor het woonzorgcentrum. Een plan van ACV-Openbare Diensten dat samen met het personeel werd opgemaakt om het woonzorgcentrum openbaar te houden en ook financieel gezond te maken, werd door het bestuur verworpen. Het bestuur doet niets anders dan verdere onduidelijkheid creëren en wenst niet met ons rond de tafel te zitten. De actie was een groot succes. Lees hier de flyer. 
zorg
MRT 9

Zorgpartners schrijven brief aan regering

Op initiatief van Zorgnet maar met overtuigde steun van vakbonden, werkgevers en gebruikers werd vandaag een open brief verstuurd aan de regering.
zorg
NOV 12

HBO5-opleiding verpleegkunde blijft zeer populair

Uit recent cijfermateriaal blijkt dat het aantal studenten verpleegkunde ten opzichte van vorig jaar opnieuw is gestegen. 
ASZ Aalst
SEP 30

Geen staking bij ASZ na stemming van personeel

Na de staking op 8 september 2014 zijn er intensieve onderhandelingen geweest met bestuur en vakbonden. Door middel van een individuele stemming werd op 29 september het personeel geraadpleegd. De stemming heeft een kleine meerderheid ja-stemmen opgeleverd vóór het nieuwe besparingsvoorstel.
stress
SEP 29

Sectorprofiel werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnszorg

Mensen moeten langer werken. Dat betekent dat de werkzaamheidsgraad (meer kwaliteitsvolle jobs voor mensen op actieve leeftijd) omhoog moet. Nóg belangrijker dan de werkzaamheidsgraad is echter de werkbaarheidsgraad. Dat laatste betekent dat je werk jou motiveert en voldoende kansen geeft om bij te leren. Het houdt ook in dat je er niet overspannen van wordt en dat je genoeg tijd hebt voor je gezin, vrienden en hobby’s.
Budget
SEP 26

Ook diensten gezinszorg ontsnappen niet aan besparingen

Het is heel duidelijk dat de Vlaamse regering de hakbijl hanteert en ook zwaar saneert in de dienstverlening. 
Ook de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten eraan geloven.
ASZ Aalst
SEP 10

Voorlopig akkoord bij ASZ Aalst-Wetteren-Geraardsbergen

Het personeel heeft vandaag bij de 24uren-staking te ASZ-Aalst-Wetteren-Geraardsbergen duidelijk zijn stem laten horen.  Het personeel is er geslaagd het bestuur en de directie de ogen te openen. De boodschap is aangekomen !
overdracht
JUL 23

Overdracht van bevoegdheden zorg en gezondheid sinds 1 juli een feit

Op 1 juli 2014 zijn tal van bevoegdheden op het vlak van zorg en gezondheid, waaronder de volledige bevoegdheid over ouderenzorg, overgegaan naar de gemeenschappen. Maar wat betekent dit in de praktijk? 
zorg
JUL 14

Verkort traject zorgkundige

Voor verzorgend personeel dat zich niet definitief kon laten registreren als zorgkundige werd er het zogenaamde ‘verkort traject’ uitgewerkt. Het verzorgend personeel met een diploma/getuigschrift of certificaat dat ouder was dan 10 jaar kon hier echter geen gebruik van maken. Dit werd recent toch mogelijk gemaakt.
zorg bejaarde
JUN 26

Welke toekomst heeft het openbaar woonzorgcentrum Vesalius in Brasschaat?

Het OCMW Brasschaat is maandag 30 juni in actie!
Dinsdag hebben wij vernomen dat het OCMW concrete plannen heeft om te verzelfstandigen. Waar het enkele weken nog geen haast had, verloopt het nu plots heel snel. 
Er zijn zelfs 6 potentiële partners. Allen uit de privé en zelfs commerciële sector. Wij zijn teleurgesteld en ongerust!
Maandag komen de kandidaat-partners op bezoek in het OCMW. Wij gaan hen met zo veel mogelijk personeel en sympathisanten verwelkomen met als slogan: “u bent aan het verkeerde adres”. Wij verwachten hen tussen 8u30 en 9u15. Wie aanwezig kan zijn aan de inkom van WZC Vesalius is meer dan welkom!
Private-Public
JUN 12

OCMW Kortemark - overname WZC

Het OCMW van Kortemark heeft beslist om het rusthuis af te stoten. ACV-Openbare Diensten verzet zich tegen privatiseringen, maar hier hebben we jammer genoeg de politieke beslissing niet kunnen afstoppen.
Wel hebben we bereikt dat de voorwaarden voor het personeel zo gunstig mogelijk zijn. Na maandenlange onderhandelingen krijgen alle personeelsleden contracten van onbepaalde duur aangeboden en wat lonen, vergoedingen en toelagen betreft, werd een evenwichtige overeenkomst bereikt. Op die manier hebben we voor het personeel het onderste uit de kan gehaald.  
bejaardenzorg
JUN 10

Eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar voor verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen in woonzorgcentra

Vanaf 1 juli 2014 zal het verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra toegang krijgen tot het eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar. Slechts wanneer het arbeidsregime van het verplegend of verzorgend personeelslid aan strikte voorwaarden voldoet, kan beroep gedaan worden op deze regeling. ACV Openbare Diensten licht in een nota deze nieuwe regelgeving toe.
kinderopvang
MRT 26

Vormingsmoment voor kinderbegeleiders buitenschoolse opvang

Over heel Vlaanderen worden praktijkgerichte vormingsmomenten georganiseerd voor kinderbegeleiders.
zorg bejaarde
MRT 13

Een mooie toekomst voor zorgberoepen?

Volgens een recente studie zal er de komende vijf jaar nood zijn aan 16.000 verpleegkundigen en 21.400 verzorgenden, zorgkundigen en begeleiders in de kinderopvang. Deze studie bevestigt alvast eerdere standpunten van ACV-Openbare Diensten.
logo riziv
MRT 6

RIZIV legt 'bakens voor de toekomst' voor aan burger

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de instelling, heeft het RIZIV een brochure gemaakt met de visie op de toekomst van de geneeskundige verzorging en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
verzorgende met kind
MRT 5

Bacheloropleiding verpleegkunde nu zelf onder druk

Na een eerdere aanval op de opleiding HBO5 verpleegkunde (de vroegere A2-opleiding), komt de de bacheloropleiding in de probleme omdat ze niet zou voldoen aan de Europese regelgeving.