Oplossing in zicht

Sinds 2 december 2014 moet iedereen die werkt als medisch laboratoriumtechnoloog (MLT) of als technoloog medische beeldvorming (TMB) in het bezit zijn van een erkenning of een afwijking. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid wou met de verplichte registratie deze beroepen wettelijk beschermen. Anderzijds krijgen de patiënten hierdoor garantie op kwaliteitsvolle professionele dienstverlening. De nieuwe regelgeving gaf aanleiding tot veel toepassingsmoeilijkheden. ACV-Openbare Diensten bundelde de problemen en drong verschillende malen aan op een oplossing. Die oplossing komt er nu door een aanpassing van de wet betreffende de gezondheidsberoepen. 

Overgangsmaatregelen met een pervers effect

Personen die niet over het vereiste diploma beschikten maar wel in een opleiding slaagden van het niveau dat beantwoordt aan de bekwaamheidseisen konden een voorlopige erkenning bekomen als zij uiterlijk op 1 december 2014 een aanvraag indienden. Personen met een goedgekeurde aanvraag kregen dan tot 1 december 2019 de tijd om het vereiste diploma van technoloog te behalen.

Er werden bovendien overgangsbepalingen uitgewerkt voor wie werkte als technoloog. Alleen, deze overgangsmaatregelen waren enkel van toepassing voor personen die vóór 10 juli 1993 (!) drie jaar aan het werk waren als TMB (of vóór 7 juni 1997 als MLT). Er was ook nog een partiële derogatie voor TMB’ers die tussen 1 januari 2001 en 31 december 2002 als TMB aan het werk waren (de eerste diploma’s TMB werden pas uitgereikt in 2002).

De overgangsmaatregelen hadden echter een pervers effect. Personen die al jaren niet meer als MLT of TMB werkten maar die wel in de jaren 90 van de vorige eeuw tewerkgesteld waren, konden een afwijking bekomen. Personen die de laatste jaren als technoloog werkten en dus ook kennis hebben van de nieuwste technologie en apparatuur vielen uit de boot en dreigden hun werk te verliezen. 

De oplossing?

Op 2 juli laatstleden keurde de Kamer het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid goed. Deze wet voorziet nu in een nieuwe overgangsmaatregel in de vorm van “verworven rechten” voor personen die het beroep van MLT of TMB uitoefenen  maar niet voldoen aan de kwalificatievoorwaarden. Indien zij op 2 december 2013 gedurende minstens drie jaar handelingen van één van die beroepen uitvoerden, kunnen zij het beroep onder dezelfde voorwaarden verder uitoefenen. Met deze nieuwe overgangsmaatregel zullen in elk geval tal van situaties kunnen worden geregulariseerd, wat een goede zaak is. De precieze formaliteiten zijn nog niet gekend en zullen wellicht in een koninklijk besluit worden uitgewerkt.