Wat verandert er aan het Vlaams Personeelsstatuut?Wat verandert er nu juist aan het Vlaams Personeelsstatuut (VPS)? Een overzicht.

1. Uitbreiding contractuele werving

Het VPS beschrijft in welke gevallen er contractueel aangeworven mag worden. Dat zal nu vaker mogen. Het zal nu ook mogelijk zijn om voor knelpuntfuncties, functies gefinancierd door een andere instantie en functies in mededinging met andere marktdeelnemers contractueel te werven. De mogelijkheid om contractueel te werven via uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften wordt bovendien niet langer beperkt tot buitengewone en in tijd beperkte acties. 

2. Raad van beroep

Een statutair personeelslid van de Vlaamse overheid kan in een aantal gevallen in beroep gaan tegen bepaalde beslissingen: de loopbaanvertraging, een tuchtstraf of schorsing in het belang van de dienst en de evaluatie onvoldoende. De oude regeling liet ook toe om in beroep te gaan tegen een negatieve evaluatie van de proefperiode. De nieuwe VPS-wijziging schrapt die mogelijkheid. 

3. Aanwervingsvoorwaarden 

Vervangingsopdrachten van langer dan één jaar moeten nu ook via de algemene aanwervingsvoorwaarden (diploma + objectief wervingssysteem) worden aangeworven. 

4. Wijziging in evaluatie (in werking vanaf 1 juli 2019) 

Als een personeelslid na een evaluatieperiode een onvoldoende krijgt, kan dat personeelslid worden geëvalueerd na een verkorte evaluatieperiode van 6 maanden. Evaluatoren moeten wel aan het personeelslid laten weten dat er van de verkorte periode gebruik zal gemaakt worden.

5. Mobiliteitskrediet ook voor de vervanger van een N-functie (in werking vanaf 1 april 2018)

Titularissen met een N-functie konden al genieten van een mobiliteitskrediet. Nu zullen ook hun vervangers dat kunnen doen.
  

6. Bepalen verbrekingsvergoeding 

De berekening van de verbrekingsvergoeding voor statutairen wordt gelijkgesteld aan de regeling in de arbeidsovereenkomstenwet van 3/7/1978 die voor het contractuele personeel al geldt.
 

7. Loon tijdens vervangende vakantiedagen

Het recht op loon wordt behouden tijdens de vervangende vakantiedagen die vallen in een periode van 30 dagen na ziekte of ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte die een algehele arbeidsongeschiktheid meebrengt of moederschapsrust. 

8. Vergoeding thuiswerk (in werking vanaf 1 oktober 2019) 

De huidige vergoedingen voor thuiswerk die de internetkosten moeten dekken, verschillen onderling heel sterk. Daarom wordt een regel ingeschreven in het VPS die de mogelijkheden tot vergoedingen bepaalt: een derdebetalerssyteem of een forfaitaire vergoeding van 20 euro (gebruik internet en/of eigen ICT-toestellen). 

9. Verlof bij ziekte

Wie ziek wordt tijdens het jaarlijks verlof kan die periode voortaan laten omzetten in ziekteverlof met een getuigschrift van de behandelende arts en het melden van de arbeidsongeschiktheid conform het arbeidsreglement.

Een personeelslid dat door ziekteverlof niet in staat was om tijdens het lopende kalenderjaar al zijn jaarlijks verlof op te nemen mag bovenop de 11 of 5 dagen maximaal 13 bijkomende dagen jaarlijks verlof overdragen naar het volgende jaar. Die dagen tellen niet mee voor het maximum aan 150 werkdagen die je kan overdragen maar moeten wel binnen de twee jaar opgenomen worden. 

10. Belemmering medisch onderzoek 

Wanneer een ambtenaar het onderzoek in het kader van vroegtijdige oppensioenstelling wegens gezondheidsredenen belemmert of weigert, dan worden de redenen daarvoor gevraagd aan het personeelslid. Wanneer de ambtenaar niet reageert of geen geldige reden aantoont, wordt hij in non-activiteit gezet vanaf de dag waarop hij het onderzoek heeft belemmerd of geweigerd tot de dag van herneming van het werk.

11. Deeltijdse prestaties wegens ziekte 

Statutaire en contractuele personeelsleden hebben gedurende 6 maanden recht op deeltijdse prestaties wegens ziekte. Na de zesde maand wordt het een gunst. Nieuw is dat, met toestemming van de lijnmanager, statutaire personeelsleden hun werk nu ook kunnen hervatten aan een tewerkstellingspercentage van minder dan 50%.  
  

12. Vrijstelling van een zwanger personeelslid.

Na de melding van zwangerschap onderzoekt de werkgever via een risicoanalyse of het zwangere of borstvoeding gevende personeelslid risico's loopt. Wanneer er geen aanpassingen van de arbeidsomstandigheden mogelijk zijn die die risico's indijken, werd vroeger ziekteverlof toegekend aan het personeelslid. Het VPS zal nu een dienstvrijstelling bevatten voor deze situaties en deze situatie niet langer als ziekteverlof beschouwen. 
 

13. Politiek verlof leden bijzonder comité voor de sociale dienst (in werking vanaf 1 januari 2019) 

Ook leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst die geen gemeenteraadslid of OCMW-raadslid zijn, kunnen nu politiek verlof verlof nemen onder de vorm van dienstvrijstelling (2 dagen per maand) en facultatief politiek verlof (2 of 4 dagen per maand). Verder worden enkele naamgevingen geactualiseerd. 

14. Ontslagregeling ambtenaren 

De ontslagregeling wordt versoepeld. De termijn waarin de twee onvoldoendes moeten liggen, wordt verlengd: 
  • Huidige regeling: "De ambtenaar is definitief beroepsongeschikt als hij na een evaluatie "onvoldoende" bij één van de twee eerstvolgende evaluaties een tweede evaluatie "onvoldoende" krijgt. De ambtenaar wordt dan ontslagen."
  • Nieuwe regeling: "Een ambtenaar kan ontslagen worden als hij na een eerste evaluatie onvoldoende naar aanleiding van één van de tien eerstvolgende evaluaties een tweede evaluatie onvoldoende krijgt.“
De beslissing tot ontslag moet binnen 30 kalenderdagen volgen na de datum waarop de onvoldoende definitief is geworden. Zo niet, volgt er geen ontslag. 
 

15. Opzegtermijn ambtenaren bij (vrijwillig) ontslag

De berekening van de opzegtermijn bij (vrijwillig) ontslag voor ambtenaren wordt gelijkgesteld met die van contractuele werknemers van de Vlaamse overheid. 
 
De verbrekingsvergoeding wordt pro rata verminderd als de ambtenaar op het moment van ontslag door opname van een verlof voor deeltijdse prestaties, deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap, een vermindering in het kader van een zorgkrediet of een vermindering in het kader van een medisch bijstandsverlof niet voltijds werkt. Dit is niet zo bij de opname van deeltijdse prestaties wegens ziekte of een vermindering in het kader van ouderschapsverlof of palliatief verlof. 

16. Sollicitatieverlof

Ook het statutair personeelslid krijgt tijdens de opzegtermijn recht op sollicitatieverlof. 

ACV Openbare Diensten ging niet akkoord met de wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut. Bekijk hier onze argumenten tegen het initiële besluit.

Dit besluit moet nog enkele stappen van de wetgevende procedure doorlopen. De streefdatum voor inwerkingtreding van het besluit is 1 juni 2019.