Gesprekken personeelsplan binnenvaartbegeleiders in het slopDe gesprekken over het jaarlijks personeelsplan van de binnenvaartbegeleiders dreigen geblokkeerd te worden doordat ACOD en VSOA last minute bijkomende eisen stellen. ACOD wil namelijk de bevorderingsprocedure veranderen op een manier waarmee wij onmogelijk akkoord kunnen gaan. 

Naar aanleiding van het EOC in december stelde ACOD een toevoeging aan de transitienota 2018 voor. De VO’s bereikten daarover geen akkoord. VSOA gaat akkoord met de toevoegingen in de transitienota, ACV niet. Ook na de discussie op de MIA van 15 januari 2018 blijven de standpunten ongewijzigd en wordt er geen unaniem akkoord bekomen. Daarvan wordt akte genomen en dat wordt op die manier toegelicht aan het EOC op 17 januari 2018. ACOD geeft daarbij aan dat als er geen akkoord bereikt wordt, de roosters van 2017 aangehouden worden en de bevorderingen voor 2018 ‘on hold’ worden gezet.

Oorspronkelijke procedure die gevolgd werd (scenario 1 – in één stap):
  • Bevorderingsplaatsen worden opengesteld (bv. 10 bevorderingsplaatsen D2/D3)
  • Er wordt gestart met een ronde “overtal”
  • Iedereen met interesse (D1/D2/D3) kan meedoen met de bevordering, ook contractuelen indien voldaan aan de voorwaarden.
  • Iedereen doorloopt dezelfde procedures, tenzij men over vrijstellingen beschikt.
  • Resultaat: afhankelijk van de situatie zijn bv. 8 mensen bevorderd en 2 gemuteerd – steeds 10 of minder bevorderingen mogelijk.
Door ACOD voorgestelde procedure in de transitienota 2018 (scenario 2 – in twee stappen):
  • Er is een transitietabel met x aantal bevorderingsplaatsen D2/D3 (bv. 10 bevorderingsplaatsen D2/D3).
  • Eerst wordt een mutatieronde opgestart waarbij enkel D2/D3 de mogelijkheid krijgen om mee te doen. Op basis van een screeningsgesprek kunnen zij die plaats innemen.
  • Na invulling wordt de transitietabel herbekeken en worden opnieuw x aantal bevorderingsplaatsen opengesteld in D2/D3, in dit voorbeeld dus 10 plaatsen.
  • Resultaat: bijvoorbeeld in de eerste fase worden 2 mensen gekozen die muteren, en daarna worden opnieuw 10 plaatsen opengesteld voor bevordering – steeds 10 bevorderingen mogelijk.
ACV Openbare Diensten vindt scenario 2 oneerlijk t.o.v. de D1’s vandaag. Bepaalde D1’s besloten namelijk een aantal jaar geleden om niet in te gaan op een bevordering naar D2/D3 omdat zij wisten dat daar mogelijks een standplaatswijziging aan vast hing. Volgens ons houdt scenario 1 meer rekening met het principe “de juiste persoon op de juiste plaats”, gezien bij het openstellen van de bevorderingsplaatsen iedereen de kans heeft om mee te doen (D1/D2/D3), en de groep mensen waaruit gekozen kan worden is dan ook veel groter dan in het tweede scenario. Ten slotte vrezen we dat, bij scenario 2, een D2 of D3 vanop een andere standplaats de mogelijke bevorderingsplaats van een D1 inneemt.

Er worden geruchten verspreid dat ACV de bevorderingen voor 2018 blokkeert, maar dat is pertinent onwaar!  Het zijn net ACOD en VSOA die de bevorderingsprocedures dreigen te blokkeren, door last minute bijkomende voorwaarden te eisen en te vragen om alles ‘on hold’ te zetten tot het volgend EOC van 08 mei 2018.

We gaan akkoord met de voorgestelde werkwijze van de overheid, zoals besproken op het EOC van 29 maart, om de roosters die al goedgekeurd zijn voor 2018 uit te voeren en voor dat jaar de bevorderingsprincipes van 2017 te handhaven.