Wijzigingen overdrachtsbesluit staatshervorming

De belangrijkste opmerkingen van de Raad van State betreffen de overgang naar een hogere salarisschaal na een competentieproef en het verlies van anciënniteit voor wie reeds in de nieuwe federale loopbanen zat. Het besluit werd aangepast aan deze opmerkingen.
 
De Raad van State geeft ons dus op tal van punten gelijk. Een punt waar de Raad echter niet op ingaat, is de verrekening van het werkgeversvoordeel maaltijdcheques bij de loonvergelijking. Daar blijft het standpunt van de overheidsdelegatie ongewijzigd.  

De overheidsdelegatie wenst niet meer opnieuw te onderhandelen met de vakbonden. De Vlaamse regering heeft het aangepaste besluit tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut op 13 november meteen goedgekeurd. Dat besluit van de Vlaamse regering is op dit ogenblik nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Wij bekijken momenteel intern deze aangepaste teksten en zullen samen met onze juridische dienst uitmaken of er nog voldoende basis is om een vordering in te stellen.  

Als we overgaan tot zo’n vordering, zullen we dit doen aan de hand van een aantal ‘type-dossiers’ die alle domeinen bestrijken van de elementen waarover onze juridische dienst oordeelt dat deze aanvechtbaar zijn. Hierbij gaat het concreet over de verrekening van het werkgeversvoordeel maaltijdcheques bij de loonvergelijking en de weigering om de geldelijke anciënniteit integraal over te nemen voor diegenen die zich in de nieuwe federale loopbanen bevonden. 

Wij verwachten dat de verschillende personeelsdiensten de betrokken personeelsleden eerstdaags zullen contacteren om de aangepaste inschaling toe te lichten. Als jullie hierover vragen hebben of benadeeld denken te zijn, kan je terecht bij de vakbondsconsulent van het Vlaams team, Hans Vandevelde, hans.vandevelde@acv-csc.be.