Personeel van federaal naar Vlaams niveau

De onderhandelingen met betrekking tot de verplichte overheveling van personeel van het federaal naar Vlaams niveau verlopen al enkele maanden bijzonder moeizaam. Elk argument wordt weerlegd met dezelfde dooddoeners. Het is een werk van lange adem en vooral veel geduld. Maar ons geduld is op! De Vlaamse overheid toont geen enkele luister- of onderhandelingsbereidheid. Er wordt totaal voorbij gegaan aan verworven rechten tot zo ver dat zelfs een daling van het brutoloon als normaal aanzien wordt.

Knelpunten
De knelpuntenlijst is lang. Maar één knelpunt is voor iedereen een doorn in het oog: de verrekening van de maaltijdcheques bij de inschaling. Daardoor krijgen heel wat personeelsleden een lager brutoloon, met negatieve effecten op vervangingsinkomens, toelagen, vergoedingen en een nog lager inkomen bij afwezigheden zoals ziekte en zorgverlof tot gevolg.

Een extra inkomensverlies is er bij de groep van niveau B (bachelors) die slaagden voor een competentietest. Zij krijgen een premie die na verloop van tijd zou worden geïntegreerd in het loon. Bij het aflopen van de premie wordt deze integratie niet gerespecteerd. Voor sommige personeelsleden een inkomensverlies dat kan oplopen tot een paar duizenden euro's. De Vlaamse functionele loopbaan die ervoor in de plaats komt, is voor deze categorie van personeelsleden ruim onvoldoende.

Meer knelpunten zijn onder andere de inschaling van ingenieurs en informatici, het verlies van anciënniteit voor ambtenaren in de nieuwe federale loopbanen en de specifieke loonschalen. 

Kruimels
De gesprekken verlopen uiterst moeizaam. Na heel wat discussies, die meestal werden beantwoord met “het kan niet, dat is te duur", kregen we enkele kruimels voorgeschoteld. 

Aan onze prioriteit, behoud van het brutoloon, komt men niet tegemoet. Daarnaast moeten de entiteiten zelf opdraaien voor de budgettaire weerslag van bijkomende maatregelen, met grote gevolgen voor de loopbaanmogelijkheden van de personeelsleden. Dit legt extra zware druk op de onderhandelingen.

De overheidsdelegatie had nog een laatste voorstel voor ons: speciale loonschalen voor de justitieassistenten, omdat zij ook federaal een specifieke schaal hadden en het meeste brutoloon verliezen. Maar dit is nogmaals een zeer beperkte oplossing voor slechts een klein deel van het personeel. Wat met de andere specifieke loonschalen? Wat met de andere personeelsleden die erop achteruit gaan? Wat met andere personeelsleden die reeds op jonge leeftijd volledig geblokkeerd worden in hun loopbaan?
Als klap op de vuurpijl krijgen we nog de boodschap dat deze kruimels enkel worden doorgevoerd indien we met de volledige teksten akkoord gaan.  Een voor ons onaanvaardbare werkwijze die ons met de rug tegen de muur dwingt. 

Niemand achteruit
We blijven het herhalen: geen enkele personeelslid mag erop achteruitgaan! Dat aanvaarden we niet. Wij willen dat minstens het brutoloon voor iedereen behouden blijft. Het brutoloon is de basis van de verloning waarop vervangingsinkomens, vakantiegeld, eindejaarstoelage berekend worden. Hieraan raken is onaanvaardbaar! 

We zijn dan ook genoodzaakt hiervoor een protocol van niet akkoord af te sluiten.