Nieuws

schrijf
Vrijdag 14 december keurde de Vlaamse regering een nieuw inschalingsbesluit goed. Dat besluit regelt de de arbeidsvoorwaarden van het personeel dat door de zesde staatshervorming naar het Vlaams niveau overkomt.
Lees meer
Overleg
Enkele maanden na de acties en de afspraken die met minister Homans gemaakt werden om opnieuw samen te zitten over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden, zijn er nog heel veel losse eindjes en geen concrete afspraken.
Lees meer
Langdurig ziek
Na veel onderhandelen en na veel informele gesprekken zijn we erin geslaagd om het voorstel over het ziektekrediet volledig te laten schrappen. Daarin stond dat statutairen bij de Vlaamse overheid voortaan zouden terugvallen op 65% van hun loon na 30 dagen ziekteverlof. Dit is een grote overwinning. Toch blijven er enkele cruciale aspecten van het voorstel ongewijzigd.
Lees meer
Goed nieuws slecht nieuws
Naar goede gewoonte was de jaarlijkse Septemberverklaring van de Vlaamse regering weer een goednieuwsshow. De Vlaamse regering klopt zichzelf op de schouder en is trots op haar verwezenlijkingen, waaronder het verlies van meer dan 4000 jobs bij de Vlaamse overheid.
Lees meer
Overleg150
Dankzij onze personeelsvergaderingen en acties wilde de minister nu toch in gesprek gaan. De wijzigingen aan het Vlaams personeelsstatuut worden voorlopig van de agenda gehaald. Een werkgroep zal zich nu buigen over de harmonisering statutairen en contractuelen. Alle acties worden dus voorlopig opgeschort. De staking van 21 september gaat niet door.
Lees meer
Therapie150
Begin deze week verscheen een rapport van de maandcommissarissen die elke maand langsgaan in een Vlaamse jeugdinstelling om te zien hoe het eraan toe gaat. ACV Openbare Diensten vindt de communicatie over het rapport veel te eenzijdig. De problemen zijn een rechtstreeks gevolg van het gebrek aan investeringen in de welzijnssector. 
Lees meer
Ongelukkig
11 juli, Vlaanderen feest! Maar dat geldt niet voor de Vlaamse ambtenaren. Uit de plannen van minister Homans blijkt dat de waardering voor hen namelijk bijzonder klein is. Onder het mom van de gelijkschakeling tussen de statutaire en contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid, verslechteren de arbeidsvoorwaarden.  
Lees meer
Onderhandeling
Hoewel de onderhandelingen voor andere sectoren binnen het onderwijs al zijn afgerond, zijn er nog volop besprekingen voor een CAO voor het personeel aan Vlaamse universiteiten.
Lees meer
Interim Vlaamse overheid
Uitzendarbeid kost bijna twee keer zoveel als gewone arbeid. Toch wil de Vlaamse regering daarop inzetten. Om duidelijk te maken dat we daar niet mee akkoord gaan, is er op woensdag 18 april een gemeenschappelijke vakbondssamenkomst voor het Vlaams Parlement.
Lees meer
Sluis
De gesprekken over het jaarlijks personeelsplan van de binnenvaartbegeleiders dreigen geblokkeerd te worden doordat ACOD en VSOA last minute bijkomende eisen stellen. ACOD wil namelijk de bevorderingsprocedure veranderen op een manier waarmee wij onmogelijk akkoord kunnen gaan.
Lees meer
justitie
Bij de overheveling van personeel van de federale naar de Vlaamse overheid, werden een aantal personeelsleden benadeeld door onrechtvaardigheden in de wijziging van het statuut. Wij trokken naar de Raad van State om dat aan te vechten. De Raad geeft ons nu gelijk en heeft de nadelige artikels uit het besluit vernietigd.  
Lees meer
Akkoord
Dankzij ons onophoudelijk aandringen en een goed getimede brief naar de Vlaamse regering net voor de begrotingsopmaak verkregen we dat er nu toch budget voorzien wordt voor een tweede pensioenpijler en een sectoraal akkoord. Over het budget is onze vraag duidelijk: een volwaardige tweede pensioenpijler en 1,1% voor het sectoraal akkoord.
Lees meer
De Zande
Het personeel van Gemeenschapsinstelling De Zande reageert geschokt op de beslissing dat hun directeur moet vertrekken na het annuleren van het recente examen van algemeen directeur binnen het Agentschap Jongerenwelzijn. De directeur was nochtans eerste laureaat van de twee onderdelen van de bevorderingsprocedure. 
Lees meer
Hangmat
JUN 3

Rationalisatie verlofstelsels Vlaamse overheid

Onlangs keurde de Vlaamse regering de conceptnota tot rationalisatie van de verlofstelsels bij de Vlaamse overheid goed. Zo lijkt het alsof de beslissing al genomen is. Is er nog ruimte om effectief te onderhandelen over de voorstellen? Of worden we zoals bij het dossier loopbaanonderbreking voor voldongen feiten gesteld?
contracten
DEC 4

Wijzigingen overdrachtsbesluit staatshervorming

Op het onderhandelingscomité van de Vlaamse overheid van 23 november gaven de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering ons toelichting over de aangepaste teksten van het overdrachtsbesluit. Deze wijzigingen werden aangebracht als gevolg van het advies dat de Raad van State in augustus heeft verstrekt.
puzzel
JUL 24

Vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid

De aankondiging vorig jaar in het regeerakkoord en de nota die vorige vrijdag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering zijn de eerste concrete stappen in het nieuw loopbaan- en beloningsbeleid.
werkgroep
JUL 16

Werkgroep gaat vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid uitwerken

Er komt een werkgroep met kabinetsleden, topambtenaren, vakbonden, technici van het Agentschap Overheidspersoneel en het Departement Financiën en Begroting die een vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid moeten uitwerken voor de Vlaamse overheid
helfieklein
JUN 12

Vlaamse regering weigert gesprekken over staatshervorming weer op te starten

Op 29 mei werden we na een actiemoment ontvangen door minister Homans. Zij beloofde ons toen opnieuw af te spreken en de zaken nog eens te bekijken. Afgelopen maandag kregen wij echter iets helemaal anders te horen.
JUN 12

Nieuwe samenstelling subsectorcomité

Het subsectorcomité heeft een nieuwe samenstelling.
weegschaaljustitie
JUN 4

Plan van aanpak voor justitiehuizen

De Vlaamse Regering keurde op 8 mei 2015 de conceptnota van Jo Vandeurzen over het “Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de justitiehuizen” goed. 
ballon
MEI 29

Actie Vlaamse Overheid

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft vandaag, 29 mei 2015, aan het Martelarenplein actie gevoerd om namens het personeel betrokken bij de staatshervorming, nogmaals duidelijk te maken dat de voorstellen over de overdracht onvoldoende zijn.
ballon
MEI 8

Acties bij UZ Gent

Deze week voert het personeel van de centrale sterilisatieafdeling van UZ Gent actie.
loopbaan
APR 28

Onderhandelingen overgang personeel van federaal naar Vlaams niveau springen af

Een werk van heel lange adem. En na die lange periode van onderhandelen, kregen we gisteren enkel wat kruimels voorgeschoteld. We gingen uiteraard niet akkoord.
info
FEB 17

Syndicale premie na overdracht zesde staatshervorming

Na de overdracht van personeelsleden naar Vlaanderen was er onduidelijkheid over de aanvraagformulieren ‘syndicale premie 2014’. Wij legden dit voor aan het sectorcomité 18 en vernamen dat de nieuwe personeelsleden het aanvraagformulier nog zullen ontvangen via de federale overheidsdiensten. Het formulier zal eind maart aan de betrokken personeelsleden worden bezorgd. 
Opgelet: Het personeel van BIRB zal het aanvraagformulier binnenkort via Vlimpers kunnen afhalen, net zoals hun Vlaamse collega’s.
loopbaan
FEB 17

Overdracht federale personeelsleden naar Vlaanderen. Eindelijk doorbraak?

Eind vorig jaar startten de onderhandelingen over de overdracht van personeelsleden in het kader van de zesde staatshervorming. Dit gebeurde pas zo laat omdat er binnen de Vlaamse overheid nog geen eensgezindheid was over de overdrachtsmodaliteiten.
vlaams
SEP 19

Reactie op Vlaams regeerakkoord

Op de sportdag van het personeel van de Vlaamse overheid bedeelde ACV-Openbare Diensten flesjes water en pamfletten als reactie op het Vlaams regeerakkoord.
VMM
SEP 19

VMM arbeidsduurregeling: akkoord in zicht

We hebben er bijna een jaar over gedaan, maar nu is het einde écht in zicht. Na vele gesprekken, personeelsvergaderingen en een stakingsaanzegging hebben we eindelijk een akkoord bereikt.
gemeenschapsinstelling ruislede
MEI 14

Werkonderbreking in gemeenschapsinstellingen Ruislede en Beernem

Het probleem van de oneigenlijke plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen blijft aanslepen. Daarom organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een werkonderbreking op vrijdag 16 mei van 9u tot 12u in de instellingen van Ruislede en Beernem.
Onderhandelen
MEI 27

Vlaamse administratie doet insteek voor onderhandelingen regeerakkoord

De leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid maken telkens een insteek over een aantal problemen die de politieke onderhandelaars kunnen gebruiken bij de Vlaamse regeringsvorming. Het is opnieuw een erg lijvig werkstuk geworden. 
In het deel over de Vlaamse administratie staan onder meer een reeks voorstellen van belang voor het Vlaams overheidspersoneel. Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld de situatie van statutaire en contractuelen naar elkaar te laten toegroeien, om de 'modernisering’ van het HR beleid af te werken.

tour en taxis
MEI 13

Vlaamse regering kiest voor Tour en Taxis

Voor de huisvesting van 2000 Vlaamse ambtenaren in Brussel kiest de Vlaamse regering voor een project aan Tour en Taxis. Een foute keuze, volgens ACV-Openbare Diensten.