Vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid

ACV-Openbare Diensten vraagt al jaren om een aantal onbillijkheden in het huidige beloningsbeleid op te lossen. We denken hierbij aan de verloning van niveau B (bachelor) waarbij we vaststellen dat de loonspanning ten opzichte van andere functies onvoldoende is. Of denken we bijvoorbeeld ook aan het feit dat personeelsleden dezelfde job uitoefenen maar niet gelijk betaald worden omdat er met verschillende diplomavoorwaarden (wervingsbudgetten dus…) geworven werd. Maar zullen deze problemen nu opgelost worden?

Het wervingssysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van functiefamilies werd al enkele jaren geleden ingevoerd maar werd nog steeds gekoppeld aan het al dan niet bezitten van een welbepaald diploma. De Vlaamse overheid wil nu het gebruik van diploma’s blijkbaar helemaal verlaten, maar in de feiten zal dit toch nog vaak een voorwaarde zijn voor de werving van vele functies. Belangrijk hierbij voor ons is dat deze nieuwe wervingspolitiek voldoende garanties biedt op objectieve selecties. 

Het loopbaanbeleid waarbij medewerkers zullen ingeschaald worden op basis van een functiebeschrijving en op basis van prestaties en evaluaties verder (financieel) doorgroeien, betekent voor het personeel wel het verlies van de garantie op een zeker inkomen. Het zal de leidinggevende zijn die op basis van zijn/haar bevindingen beslist wie sneller of helemaal niet doorgroeit in een financiële loopbaan. Ook hier zal objectiviteit het sleutelwoord worden, waarbij garanties moeten gegeven worden dat willekeur en vriendjespolitiek niet de bovenhand krijgen. De Vlaamse overheid maakte al langer gebruik van een systeem van prestatieverloning, namelijk de toekenning van een jaarlijkse management- of prestatietoelage die met de besparingen in 2012 afgeschaft werd. Een niet onverdeeld succes doordat het ervaren werd als willekeur, niet correct werd toegepast en meestal onvoldoende budgetten voorhanden waren om iedereen die uitzonderlijk gepresteerd had toch een correcte compensatie toe te kennen. Prestatieverloning heeft alleszins ook zijn gebreken… 

ACV-Openbare Diensten is echter wel bereid mee te denken over een nieuw systeem op voorwaarde dat voldoende garanties op objectiviteit kunnen gegeven worden. De uitvoering van het ontwikkeld beleid zal echter nog een andere zaak worden. Indien niet de nodige middelen ter beschikking gesteld worden, zullen heel wat medewerkers teleurgesteld zijn en zullen enkel en alleen nieuwe onbillijkheden gecreëerd worden. Wat het effect hiervan op die prestaties zal zijn, dat is dan nog een andere zaak. Wij eisen boter bij de vis; geen centen, geen opstart van een nieuw beloningsbeleid!

Ondertussen stellen we vast dat Minister-President Bourgeois blijkbaar wel middelen wil inzetten om een volwaardig departement voor Buitenlandse Zaken te creëren. En dit terwijl in de andere entiteiten de gevolgen van de besparingen steeds pijnlijker duidelijk worden en personeelsleden echt op het tandvlees zitten (getuige hiervan zijn het stijgend aantal gevallen van burn-out). 

Je moet het maar durven: in een zelfde mededeling waarin je een besparing van 1950 jobs concretiseert, uw natte droom aankondigen terwijl de rest in een nachtmerrie terecht komt…