VMM arbeidsduurregeling: akkoord in zicht

We hebben er bijna een jaar over gedaan, maar nu is het einde écht in zicht. Tijdens de vakantieperiode hebben we niet stilgezeten. Op 27 augustus bereikten we namelijk een akkoord met de directie over de arbeidsduurregeling van de rattenbestrijders. De onduidelijkheden rond het gebruik van de wagen, onderhoud van werkkledij en dergelijke, werden daarin aangepakt. De concrete uitvoering moet nog vastgelegd worden, maar de algemene lijnen zijn wel al uitgezet.

Na de invoering van het ritregistratiesysteem was het ongenoegen over de arbeidsduurregeling bij de rattenbestrijding en andere diensten weer groter. Vele gesprekken, personeelsvergaderingen en een stakingsaanzegging later, hebben we eindelijk een akkoord bereikt. 

Nieuwe standplaatsen

Dit nieuwe akkoord is voorzien voor rattenbestrijders, teamleiders, controleploeg, coördinatoren en de technici grondwatermeetnet. De andere personeelsleden maken gebruik van het prikkloksysteem, maar er werd afgesproken om ook voor hen duidelijke afspraken op papier te zetten.

In de nieuwe regeling worden heel wat nieuwe standplaatsen gecreëerd waardoor er in totaal vijftien plaatsen zullen zijn. Deze zullen maximaal 25 kilometer verwijderd zijn van de woonplaats van personeelsleden. Op de standplaatsen wordt toegang tot een computer voorzien zodat iedereen regelmatig de personeelsinfo kan raadplegen. Het personeel mag er ook gebruikmaken van de douches. Toch wel een verbetering voor vele rattenbestrijders.

Dienstwagen en werkkledij

De rattenbestrijders kunnen van thuis uit met de dienstwagen rechtstreeks naar de eerste werkplek rijden. De maximale verplaatsingstijd die hiervoor wordt aangerekend, is twintig minuten (‘s morgens en ’s avonds). De personeelsleden die dichter bij hun eerste werkplaats wonen, zullen hun arbeidstijd starten met een kortere verplaatsingstijd. Dat is ook het oorspronkelijk voorstel dat door de personeelsleden in de eerste ledenvergadering werd voorgesteld. We vinden dit dan ook een redelijk compromis, zowel voor personeel als voor de directie.

Het gebruik van de wagens wordt duidelijker vastgelegd via een wagenreglement. Ieder personeelslid dat permanent een wagen ter beschikking heeft, kan op kosten van VMM tijdens de werkuren deze wagen onderhouden. 

Ook de werkkledij zal vanaf nu door VMM worden onderhouden. De betrokken personeelsleden krijgen een aantal overalls die bij vuil werk over de werkkledij kunnen worden gedragen. VMM zorgt wekelijks voor de reiniging ervan. Ook andere personeelscategorieën die een overall nodig hebben, ontvangen een aantal stuks.

Vanaf 1 november

Deze nieuwe regeling kan pas in werking treden vanaf 1 november. Het arbeidsreglement vraagt immers eerst nog een formele aanpassing. Daarnaast moet het wagenreglement nog worden ingevoerd. Deze aanpassingen moeten dan voorgelegd worden op het entiteitsoverlegcomité van 21 oktober. Pas daarna kan de concrete toepassing helemaal van start gaan. 

Op 17 september werd in Gent alvast een toelichting georganiseerd waarbij zowel de directie als de vakbonden aanwezig waren. We hopen alvast dat met het afsluiten van dit dossier een nieuwe weg wordt ingeslagen waarbij het overleg vlotter zal verlopen dan voorgaande jaren.