Regering wijzigt Vlaams personeelsstatuut

De Vlaamse regering wijzigt het Vlaams personeelsstatuut. De verandering houdt de volgende zaken in: een optimalisatietraject van de functieclassificatie, wijzigingen aan de geldelijke bepalingen, de mogelijkheid voor contractuelen om binnen een organisatie van functie te veranderen na arbeidsongeschiktheid en een nieuwe rol voor het selectiekwaliteitscomité. Het besluit wordt voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna naar de Raad van State. 

Optimalisatietraject functieclassificatie
Momenteel is er een ontwerp van consensusadvies voor de Vlaamse regering in onderhandeling in de begeleidingscommissie functieclassificatie. De 3 vakbonden hebben tegen 13 juli 2017 tijd gekregen om hun opmerkingen over te maken. Er werd gevraagd om in september een vergadering van de begeleidingscommissie te laten plaatsvinden zodat, rekening houden met onze opmerkingen, de ontwerpnota afgewerkt kan worden en naar de Vlaamse regering kan gestuurd worden. 
Hieronder vind je onze opmerkingen:

Vanuit FCSOD wensen we eerst en vooral te benadrukken dat we veel belang hechten aan de rol van de begeleidingscommissie bij elke wijziging omtrent de methodiek en beroepsprocedure. We houden dan ook aan het consensusadvies vooraleer er definitieve teksten ter onderhandeling worden voorgelegd. De werkwijze die hier gehanteerd wordt, het vooraleer het bereiken van een consensusadvies naar de Vlaamse regering gaan, moet dan ook eenmalig zijn. We gaan dan ook niet akkoord met een onmiddellijk voorleggen op het sectorcomité. Voor dit ter onderhandeling komt moet er binnen de begeleidingscommissie minstens een consensus zijn die vervolgens in het sectorcomité kan worden bekrachtigd.

Onderliggende opmerkingen zijn onder voorbehoud van het voorleggen van de wijzigingen aan onze achterban:
  • Wat de inhoudelijke aanpassingen betreft:
Met de aanpassingen aan de functiematrix kunnen we pas akkoord gaan na een terdege bespreking en toelichting omtrent de reden en de gevolgen van deze aanpassingen. Op vandaag zijn er geen opmerkingen betreffende deze wijzigingen, maar dit onder voorbehoud van de bespreking die begin september gepland staat.
  • De aanpassingen aan de beroepsprocedure:
We betreuren de schrapping van de eerste fase in de in onderling overleg opgestelde beroepsprocedure, maar hebben begrip voor de argumentatie dat indeling in familie en klasse moeilijk te onderscheiden zijn. Op onze vraag werd dan ook een overlegmoment ingeschreven in de procedure. Met deze werkwijze kunnen we akkoord gaan mits het toevoegen van een minimumtermijn tussen het voorstel van functiebeschrijving, familie en klasse en de validatie. Dit om de garantie in te bouwen dat er voldoende tijd gewaarborgd is om degelijk overleg mogelijk te maken.

We hopen op basis van de geplande toelichting en bovenstaande opmerkingen in de begeleidingscommissie tot een consensus te komen, dit vooraleer tot officiële onderhandelingen wordt overgegaan.

We stellen echter vast dat ondanks onze vraag om op voorhand tot een consensus te komen in de begeleidingscommissie, de ontwerpnota al werd voorgelegd aan de Vlaamse regering. De nota zal nadien ter onderhandeling worden voorgelegd aan het sectorcomité 18.

Concreet houdt dat in dat al het personeel tegen het einde van dit jaar in het kader van de functieclassificatie zal moeten gewogen worden en tegen 1 april 2018 alle personeelsplannen volgens de functieclassificatie moeten opgemaakt worden. Er zijn geen twee maar er is slechts één interne beroepsmodaliteit. Er wordt wel voorzien dat het personeelslid een overleg kan aanvragen met de lijnmanager over het wegingsvoorstel vóór de validatie van het wegingsresultaat.
Momenteel zijn er geen concrete afspraken omtrent de koppeling van het verlonings- en loopbaanbeleid aan deze functieclassificatie.

Uitbreiding van de regels rond herplaatsing voor contractuelen

Nadat een arbeidsarts een werknemer tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt bevindt, moet de werkgever nagaan welke mogelijkheden er voor die werknemer nog zijn om terug aan de slag te kunnen binnen zijn organisatie. Het referentiekader daarbij is de juridische persoon. Dat is ruimer dan de entiteit, raad of instelling waar het personeelslid werkzaam is. 

Momenteel komen contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur enkel in aanmerking voor een verandering van functie als ze niet aangeworven zijn voor een uitzonderlijke, tijdelijke of vervangingsopdracht. Daardoor komen contractuele personeelsleden na re-integratie binnen de organisatie maar moeilijk terecht in een gepaste functie. Daarom wordt nu voorgesteld om ervoor te zorgen dat ook contractuelen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en die zich in een re-integratietraject bevinden de mogelijkheid hebben om binnen een organisatie van functie te veranderen na arbeidsongeschiktheid. Door dit voorstel komt de Vlaamse overheid bovendien tegemoet aan de verplichtingen vervat in het antidiscriminatierecht (o.a. EU-richtlijn 2000/78/EG)

Selectiekwaliteitscomité heeft nieuwe rol

Het Selectiekwaliteitscomité heeft vanaf nu enkel nog een adviserende en geen toezichthoudende rol meer. Ook de rol ten aanzien van individuele beslissingen aangaande selectie of herplaatsing vervalt. Het selectiekwaliteitscomité adviseert aangaande het beleid.
Dit heeft geen rechtstreekse impact op het personeel.