Eerste stap naar nieuw tuchtstatuut


De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over een nieuw tuchtstatuut. De nieuwe wet heeft als doel: vereenvoudiging, professionalisering, optimalisering, transparantie en harmonisatie. Daar is ACV Openbare Diensten uiteraard ook voor te vinden, maar de verbeteringen mogen natuurlijk niet ten koste van het personeel gaan. 


De nieuwe tuchtwetgeving houdt verschillende wijzigingen in. 

1. Het aantal tuchtoverheden wordt verminderd. Het voorontwerp kent een centrale rol toe aan de 'CEO', namelijk de korpschef binnen de lokale politie, de commissaris-generaal en de directeurs-generaal binnen de federale politie en de inspecteur-generaal binnen de algemene inspectie, waardoor de politieke overheden bespaard blijven van de materiële procedurelast. De burgemeester, het politiecollege en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie beschikken, volgens bepaalde modaliteiten, evenwel over een evocatierecht.
2. De tuchtstraffen worden gemoderniseerd en gerationaliseerd, waarbij vijf straffen worden voorgesteld: 
  • de blaam
  • de inhouding op de wedde (max. 36 maanden)
  • de terugzetting in loonschaal gedurende zes jaar
  • het ontslag van ambtswege
  • de afzetting
De tuchtstraffen van de inhouding op de wedde en de terugzetting in de loonschaal kunnen voorwaardelijk zijn. De 'CEO' bevoegd voor de schorsing bij ordemaatregel en de politieke overheden beschikken ook hier over een positief injunctierecht.

3. Aan de 'CEO' wordt de bevoegdheid verleend om al de tuchtstraffen op te leggen. Maar als er een sanctie van voorwaardelijke terugzetting in loonschaal of een hogere sanctie voorgesteld wordt, kan het personeelslid een verzoek tot heroverweging indienen bij de tuchtraad, waarvan het advies niet bindend is.

4. De inspecteur-generaal of zijn afgevaardigde woont van rechtswege elke zitting van de tuchtraad bij en verleent zijn deskundigenadvies.

5. De procedure wordt opgesplitst in goed afgebakende fasen gekoppeld aan vervaltermijnen.
6. Het voorontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen, en vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.