Nieuws

Rouwband
De talrijke alarmkreten over de uitholling van overheidsdiensten verdienen veel meer aandacht. De toestand in de gevangenissen en de werkdruk voor politiemensen zijn een rechtstreeks gevolg van besparingsbeslissingen, alsook het gebrek aan omkadering en begeleiding van extremisten die in de cel belanden. Met tragische gevolgen. 
Lees meer
politie150
Vandaag verscheen in De Tijd een artikel waarin minister Jambon een audit van het rekruteringsbeleid van de politie bekendmaakt. Daarin werd vastgesteld dat de selectieprocedure te lang duurt en het imago van de politie als werkgever te kort schiet. Dat is voor ACV Politie toch wat te kort door de bocht.
Lees meer
Geld150
ACV Politie klaagt onnodige verbouwingswerken aan op de site in Wilrijk. Binnenkort starten nieuwe rekruten er hun opleiding tot beveiligingsagent. De campus ondergaat daarvoor de nodige aanpassingen, met een serieus prijskaartje. Nochtans zijn er al leslokalen aanwezig op de site. Weggegooid geld dus.
Lees meer
Spoorwegpolitie
Doordat er enkele aanpassingen doorgevoerd zijn aan het plan voor de spoorwegpolitie, hebben de vakbonden de stakingsaanzegging ingetrokken. "Over de toekomstplannen voor de spoorwegpolitie zitten we zeker niet op dezelfde lijn als de overheid, maar de onderhandelingen hebben wel gezorgd voor een aantal garanties voor het personeel", zegt secretaris van ACV Politie Joery Dehaes. We zullen de hervorming van de spoorwegpolitie wel nog met argusogen opvolgen. 
Lees meer
politie
Bij de uitoefening van hun opdracht van algemeen belang worden de leden van de politiediensten sterk blootgesteld aan risico’s van geweld. De wetgever moet dan ook zoveel mogelijk vermijden dat er fysiek geweld gepleegd wordt tegen de leden van de politiediensten terwijl ze hun opdrachten uitvoeren, waarvan de bescherming van de maatschappij de hoeksteen is. Lees hier de omzendbrief.
Lees meer
justitie
De eis van politievakbond SYPOL om de NAVAP-regeling (het recht van sommige personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie op non-activiteit vóór het pensioen) deels te vernietigen, werd niet ingewilligd. SYPOL vroeg om in het Koninklijk Besluit de woorden "dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot voor 10 juli 2014" teniet te doen. Dat is dus niet gebeurd. 
Lees meer
jasje
De stakingsaanzegging van de spoorwegpolitie is tijdelijk opgeschort. De vakbonden hebben besloten de komende week de extra inspanningen van de overheid te willen bekijken, hoewel die onvoldoende zijn. "De werkomstandigheden van het personeel moeten nu aangepakt worden", zegt secretaris Joery Dehaes.
Lees meer
Spoorwegpolitie
Op donderdag 23 november 2017 voeren ACV Politie en CSC Police actie voor de deuren van het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie. "Wij eisen van de overheid een duidelijke toekomstvisie voor de spoorwegpolitie en de wegpolitie, en een plan van aanpak om het personeelsgebrek weg te werken", zegt secretaris van ACV Politie Joery Dehaes. 
Lees meer
Politie
ACV Openbare Diensten maakt zich ernstig zorgen over een nieuw wetsvoorstel rond de regeling van de private en bijzondere veiligheid. Met het voorstel, dat de inzet van private bewakings- en veiligheidsfirma's bepaalt, wordt opnieuw een grote stap gezet richting een privatisering van de openbare diensten. Is onze veiligheid op die manier nog wel gegarandeerd?
Lees meer
politie
APR 28

Nieuwe start politiepensioenen na ontmoeting premier

Het gemeenschappelijk front is anderhalf uur bij de eerste minister geweest om te spreken over de politiepensioenen. Dit toont de wil aan om een oplossing te vinden voor dit dossier. Het debat was openhartig en zonder taboes. Lees het persbericht hier.
politie
FEB 27

Onderhandelingen politiepensioenen

De onderhandelingen over de pensioenproblematiek worden verdergezet op woensdag 4 maart. Lees hier alvast het bericht van ACV-politie over de voorbije onderhandeling. En hier het aangepast voorstel van de overheid.
politie
NOV 5

Dossier 'procedure Copernicuspremie' - 11 gunstige vonissen

Op 14 oktober 2014 velde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 11 zeer gunstige vonnissen in het raam van de procedure “Copernicuspremie” die door ACV-Openbare Diensten werd opgestart. 
politie
OKT 24

Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene krijgt ongelijk van de rechter

ACV-Openbare Diensten wint eis in verband met stakingsrecht bij rechter in kortgeding.
acv politie
OKT 21

Ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken

Vandaag hadden de representatieve vakbonden voor het politiepersoneel een eerste gedachtewisseling met Jan Jambon.
Manifestatie politie
OKT 16

Staking politie tijdens Europese Top

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een nieuwe staking aangekondigd. Deze zal plaatsvinden tijdens de Europese Top op 23 en 24 oktober.
NO
OKT 4

Gemeenschappelijk front Politie roept op tot staking op 10 oktober

Gemeenschappelijk front roept collega's van de technische diensten WPR op tot staking op 10 oktober ter gelegenheid van de operatie SPEED.
politie cartoon
SEP 30

Politievakbonden op gesprek bij coformateurs

Vandaag werden de politievakbonden ontvangen door de coformateurs die aandachtig geluisterd hebben naar de bezorgdheden inzake het pensioendossier.
politie
SEP 25

Vakbonden vragen gesprek met formateurs over pensioenproblematiek

Het gemeenschappelijk vakbondsfront vroeg in een bericht aan formateurs Peeters en Michel om de pensioenproblematiek te mogen toelichten tijdens een persoonlijk gesprek.
NO
SEP 19

Nationale manifestatie politie grandioos succes

Bedankt aan de 14.000 collega' s en sympathisanten van de politie die gisteren een duidelijk signaal hebben gegeven aan de Zweedse coalitie.
acv politie
SEP 3

Nationale manifestatie Politie op 18 september

De stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront inzake de pensioenproblematiek werd vandaag besproken op het onderhandelingscomité voor de politiediensten.
hamer en bril
JUL 22

Grondwettelijk Hof overweegt wijziging van zijn arrest mbt pensioenhervorming.

Het Hof voorzag al een overgangsmaatregel voor ex-Rijkswachters die reeds een aanvraag voor vervroegd pensioen hadden ingediend. Zij konden dus toch nog op pensioen gaan volgens de vroegere regeling. 
Nu wil ook het Hof deze overgangsmaatregel verruimen en dus zouden ook agenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs die hun aanvraag hebben ingediend vóór 11 juli 2014 (en waarvan dat pensioen ingaat binnen het jaar) gebruik kunnen maken van de vroegere regeling. 
De PDOS verduidelijkte echter al eerder dat ze de pensioenaanvragen van álle personeelsleden van de geïntegreerde politie (ontvangen voor 11 juli) zou behandelen volgens de eerder regels.   
acv politie
JUL 17

Gemeenschappelijk vakbondsfront vecht arrest pensioenen aan

De vier vakorganisatie zijn daarvoor gisteren ontvangen geweest op het kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken. In gemeenschappelijk front hebben zij het behoud geëist van de regels in hun statuut zoals die geldig waren voor het Arrest. 
Bij uitblijven van gepaste initiatieven door de regering zal het gemeenschappelijk front acties ondernemen.
acv politie
JUL 15

Grondwettelijk hof vernietigt afwijkingen vervroegd pensioen politie

Het grondwettelijk hof heeft zo goed als alle specifieke uitzonderingen betreffende het vervroegd pensioen van het politiepersoneel vernietigd. Daarmee valt het meeste politiepersoneel voortaan onder de algemene regels voor vervroegd pensioen.
politie
JUL 12

SYPOL en KKOLP blazen pensioenen politie op

Dankzij SYPOL en de KKOLP zijn de preferentiële leeftijden (die statutair werden verkregen na moeizame onderhandelingen met de representatieve vakbonden) om zeep. Dit wil zeggen dat iedereen van het politiepersoneel onder de algemene regeling valt. De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is dus 60 jaar, mits je een loopbaan hebt van 42 jaar.
rugpijn
SEP 3

Schikkingen inzake beroepsziekten gewijzigd voor personeel van de lokale sector en lokale politiezones

Er zijn 2 besluiten uitgevaardigd over de regeling van de beroepsziekten bij provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Ze voorzien in verbeteringen van de vergoedingen die kunnen bekomen worden.
politie
JUL 12

Visie op de politie van de toekomst

Op 30 juni 2014 stelde de werkgroep 2025 haar "Visie op de politie van de toekomst" voor, namelijk een netwerkende politie.
Handdruk
JUL 17

Sectoraal akkoord bij de politie

Op 26 februari 2014 heeft ACV-Politie een sectoraal akkoord gesloten met de overheid. Niet alleen worden voorheen gesloten akkoorden stilaan uitgevoerd, ook een aantal nieuwe kwalitatieve items staan in de steigers.
politie
JUL 17

Doorstroming gemeenschapswachten naar politie

Een nieuw ontwerp KB en MB voorziet in de overgang van gemeenschapswacht naar agent van politie. Dit is in ieder geval de bedoeling van Minister van Binnenlandse Zaken Milquet die dit regeringsdossier verdedigt.
euros
JUL 17

Betaling vakantiegeld federale politie

Tijdens het begrotingsconclaaf van 02 april 2014 heeft de federale regering beslist om niet alleen om de gehele som van het vakantiegeld voor de federale politie terug te betalen maar ook om de kosten te financieren van het vakantiegeld ten laste van de politiezones.