Stakingsrecht werd verdedigd

De representatieve vakorganisaties van het politiepersoneel hebben in gemeenschappelijk front een nationale stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 8 september 2014 tot en met 05 januari 2015.
Als gevolg van deze stakingsaanzegging werd er vanuit het vakbondsfront opgeroepen om te staken tijdens de Europese Top in Brussel op 23 en 24 oktober 2014.

Opvordering minimale bezetting
Het politiecollege van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene nam op 20 oktober het besluit om, ingeval van staking tijdens de Eurotop, over te gaan tot opvordering van een minimale personeelsbezetting, wat ook gebeurde.
Dit besluit werd echter, voorafgaand aan de effectieve vordering, niet overgemaakt aan de betrokken vakorganisaties, wat nochtans wettelijk voorzien is.
Ook werd er in het collegebesluit in algemene, vage termen melding gemaakt van het vorderen van "minimale effectieven" en werd de bevoegdheid tot het vorderen gedelegeerd aan derden terwijl dit wettelijk niet voorzien is.

Stakingsrecht geschonden
ACV-Openbare Diensten was van oordeel dat voormeld collegebesluit op deze punten onwettig was en dat hiermee het stakingsrecht werd geschonden. 
ACV-Openbare Diensten dagvaardde daarom op 23 oktober 2014 de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene voor de rechter in kortgeding te Brussel. De vordering werd ontvankelijk en gegrond verklaard voor de eisers die werkzaam zijn in de betrokken politiezone.
De rechter verleende toestemming aan deze eisers om geen gevolg te geven aan het collegebesluit van 20 oktober 2014. Deze leden van ACV-Openbare Diensten kunnen dus een beroep doen op hun stakingsrecht.
Met deze beschikking wordt het belang van het eerbiedigen van de syndicale rechten en in het bijzonder het stakingsrecht, duidelijk onderstreept. De personeelsleden van de politiezone die eiser waren in deze zaak kunnen hun syndicale rechten blijven uitoefenen.
Van de personeelsleden van de politiediensten verwachten de overheden een grote beschikbaarheid en dienen zij hiertoe hun verantwoordelijkheid op te nemen. Maar evenzeer rust er op de schouders van de overheid de verplichting om diezelfde verantwoordelijkheid op te nemen voor naleving van de regelgeving en in het bijzonder de bepalingen van het stakingsrecht. 
ACV-Openbare Diensten zal waakzaam blijven dat het stakingsrecht niet verder wordt uitgehold.