Nationale manifestatie politie

De stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront inzake de pensioenproblematiek werd vandaag besproken op het onderhandelingscomité voor de politiediensten.
De vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken hebben een wetsvoorstel voorgelegd aan de representatieve vakbonden als tussentijdse oplossing met oog voor de maatschappelijke noden, de individuele belangen, de financiën, de politionele operationaliteit en de juridische accuraatheid. De jaarlijkse meerkost van het arrest wordt geraamd op 70 miljoen euro en zelfs 77 miljoen euro in 2019.
Concreet wordt er voorgesteld om de discriminatie tussen de officieren weg te werken, namelijk de vergroting van het reeds bestaande verschil in behandeling inzake de vervroegde pensioenleeftijd tussen de officieren.
Bij deze wordt de wet van 28 december 2011 hersteld door de geïntegreerde politie opnieuw in te schrijven als uitzondering op de algemene regel van de pensioenwetgeving. Wat betreft de ex-rijkswachtofficieren wordt de leeftijd van 54 jaar verhoogd naar 56 jaar, 56 jaar naar 58 jaar en 58 jaar naar 60 jaar. 
Wie echter op 10 juli reeds voldeed aan de voorwaarden om met pensioen te gaan kan alsnog met pensioen op respectievelijk 54, 56 of 58 jaar. Wie echter langer wenst te blijven behoudt dit recht om met pensioen te gaan.
Voor agenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie wordt de toestand dus integraal in ere hersteld zoals het was voor het arrest van het grondwettelijk hof.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft echter geen enkele garantie gekregen dat het wetsvoorstel politiek wordt gesteund door de politieke partijen van hetzij de Regering in lopende zaken of zij die deel uitmaken van de Regeringsonderhandelingen. 
Daarom werd beslist de stakingsaanzegging op te schorten tot 19 september en over te gaan tot een nationale manifestatie te Brussel op donderdag 18 september
De vier representatieve vakbonden zullen instaan voor het busvervoer. 

>> het pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront