Nieuw sectorconvenant openbare besturen is een feitOp 25 mei 2018 heeft ACV Openbare Diensten samen met de andere overheidsvakbonden ACOD-LRB en VSOA-LRB en werkgeversorganisatie VVSG het sectorconvenant 2018-2019 ondertekend. Dat convenant is een overeenkomst tussen de sociale partners van de lokale besturen enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds. De sectorconvenants worden geïnitieerd door de minister van werk en de minister van onderwijs.


Oplossing voor knelpunten op arbeidsmarkt

Via het sectorconvenant engageert ACV Openbare Diensten zich om mee oplossingen te zoeken voor de knelpunten op de arbeidsmarkt: vervroegde uitstroom, grote lijst van knelpuntberoepen en knelpuntvacatures, beperkte deelname aan levenslang leren, de oververtegenwoordiging van kansengroepen in de werkloosheidsstatistieken.

Ook lokale besturen worden geconfronteerd met die knelpunten. Ondanks het feit dat werken voor een gemeente of OCMW nog altijd aantrekkelijk is, worden steeds meer besturen geconfronteerd met het feit dat ze onvoldoende personeel vinden voor sommige functies. Denken we maar aan zorgkundigen, begeleiders in de kinderopvang, stedenbouwkundigen,... Op vlak van diversiteit in het personeelsbestand doen lokale besturen het zeker niet slecht, maar het aantal medewerkers met een migratie-achtergrond of met een arbeidshandicap is niet echt hoog. Daar moet zeker nog een inspanning gebeuren.


Meer dan 25 acties

De sectorconvenant omvat meer dan 25 concrete acties om een antwoord te bieden op die uitdagingen. Diverscity, het samenwerkingsverband tussen de overheidsvakbonden en de VVSG, zorgt voor de concrete uitvoering van die acties. Zo zijn er onder meer vijf pilootprojecten die een antwoord moeten bieden op de toekomstige uitdagingen en nieuwe competentie-noden binnen gemeenten en OCMW's.

In elk project gaan lokale besturen samen met externe experten op zoek naar vernieuwende oplossingen die breed toepasbaar zijn voor andere lokale besturen. Gespreid over 2018 en 2019 komen daarvoor vijf projectoproepen waarop geïnteresseerde besturen kunnen intekenen. De projecten draaien rond de volgende thema’s: digitale geletterdheid, re-integratie van langdurig zieken of medewerkers met een arbeidsbeperking, het omgaan met verandering voor medewerkers, opleiden van interne taalcoaches en aangepaste selectieprocedures met aandacht voor diversiteit.


Competentieversterking

Dit convenant zet ook in op de competentieversterking van alle medewerkers: kort-geschoolden maar ook leidinggevenden, medewerkers in de zorgsector maar evengoed medewerkers uit logistieke en technische diensten,... Die competentieversterking richt zich niet alleen op de technische en specifiek beroepsgerelateerde vaardigheden. Er is evenzeer aandacht voor de soft skills die meer en meer aan belang winnen.

Enkele voorbeelden zijn het opleidingsaanbod rond de preventie van burn-out (waar mensen zich een stuk leren wapenen tegen de hoge verwachtingen die aan hen gesteld worden), de opleiding leidinggevende vaardigheden voor ploegbazen, de ondersteuning rond het omgaan met discriminerende vragen of opmerkingen (zowel van klanten als van collega's) en uiteraard de opleidingen rond digitale vaardigheden. In dit kader wordt het bestaande vormingsfonds, dat bedoeld is voor de diensten thuiszorg en kinderopvang (beperkt) uitgebreid voor het geheel van de besturen, zodat deze opleidingen ook ter plaatse in de lokale besturen kunnen doorgaan.


Duaal leren

Een laatste maar minstens even belangrijk onderdeel van het convenant is de ondersteuning voor duaal leren. Binnen dit duaal leren, leert de jongere een deel van de competenties op de schoolbank en een ander deel van de competenties op de werkplek zelf. Lokale besturen kunnen interessante werkplekken zijn voor die jongeren en dit biedt ook opportuniteiten: schooluitval voorkomen bij een grote groep jongeren maar evengoed is het een belangrijk instrument voor instroom, zeker voor de knelpuntberoepen in thuiszorg en kinderopvang. Voor de erkenning van de werkplek is er ondersteuning ter plaatse. Voor de mentoren is er coaching via mentoropleidingen die recht geven op een RSZ-korting tot 800 euro/kwartaal. In dit kader heeft Diverscity, de onderwijskoepels, VDAB, Syntra en de Departementen werk en onderwijs geëngageerd om het sectoraal partnerschap duaal leren officieel op te starten.

Met de ondertekening van dit sectorconvenant hebben alle sociale partners zich geëngageerd om op termijn naar een structurele financiering te zoeken voor de paritaire samenwerking met Diverscity.

Het volledige sectorconvenant lokale besturen 2018-2019 kun je hier raadplegen. Meer info over het aanbod van Diverscity vind je op hun pas vernieuwde website