Decreet lokaal bestuur gepubliceerdOp 15 februari verscheen het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) in het Belgisch Staatsblad. Het decreet bevat alle regels voor de werking van gemeenten, de OCMW’s en de intergemeentelijke verbanden. Het DLB vervangt de bestaande organieke decreten (gemeentedecreet, OCMW-decreet,…). De verdere integratie van de OCMW’s in de gemeenten en de uitbreiding van de lokale autonomie zijn een aantal van de doelstellingen van het decreet. Er worden ook een aantal regelingen vereenvoudigd. Zo kan bestuurlijk toezicht enkel nog tot vernietiging leiden en worden de procedures bij de tucht beperkt.
Het decreet treedt in werking vanaf 1 januari 2018. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bepalingen over het aantal leden van de gemeente- en OCMW-raad, het college en vast bureau en het bijzonder comité. Op 25 februari, tien dagen na de bekendmaking, treden ook de bepalingen over de algemeen en financieel directeur in werking. Andere bepalingen treden pas in werking vanaf 1 januari 2019.

Klik hier voor meer informatie.