Akkoord bereikt voor personeel van De WatergroepOp 10 januari is het sectoraal akkoord (CAO) 2017-2018 voor de personeelsleden van De Watergroep afgesloten. Het bereiken van sociale akkoorden in sociaal-economisch moeilijke tijden is op zich al een prestatie. Het is bovendien een evenwichtig en goed akkoord geworden. Om dat goed resultaat te bereiken is er de wel nodige tijd over gegaan. Bijgevolg zullen sommige maatregelen ‘met terugwerkende kracht’  vanaf 1 januari 2017 ingaan. 


Algemene engagementen

De Watergroep houdt vast aan het openbaar karakter van de organisatie en bevestigt het beleid van statutaire benoeming in de permanente functies.

Overwegingen tot outsourcing worden voorafgegaan door een business case met kosten-batenanalyse en houden rekening met de kerntaken van De Watergroep.

Koopkracht 

… voor iedereen:
In het streven naar een volwaardige 13e maand, wordt de eindejaartoelage vanaf 2017 voor iedereen opgetrokken tot 77% van het maandsalaris.

Daarnaast wordt voor alle personeelsleden – contractueel én statutair – een door de werkgever gefinancierde groepsverzekering als aanvulling op het pensioen afgesloten. Daarvoor voorziet De Watergroep vanaf 1 januari 2017 in opstart een bijdrage van 1% van het basisloon.
Bovenop de hospitalisatieverzekering komt er een aanvullende verzekering medische kosten ter dekking van medische kosten die niet ondervangen worden door de mutualiteit of de huidige hospitalisatieverzekering. Het gaat onder andere om kosten voor ambulante medische, paramedische – en tandheelkundige zorgen, brillen en lenzen. Familieleden kunnen op eigen kosten aansluiten.

Als alternatief voor de korting groepsaankopen waarvan de personeelsleden van de Vlaamse gemeenschap kunnen genieten (de PlusPas), zal De Watergroep aansluiten bij een alternatief systeem van groepsaankopen. Daardoor zullen de personeelsleden kunnen genieten van voordeeltarieven bij aankopen voorzien door die aanbieder.

… voor specifieke groepen:
De vergoeding voor nachtprestaties tijdens de wacht wordt vanaf 2017 opgetrokken van €0,31 naar €1/uur en wordt geïndexeerd.

De vergoeding ‘uitblijven ongevallen’ wordt verhoogd tot € 114,53 (1.000-15.000 km)  en €171,80 (≥ 15.000 km) geïndexeerd.
… kosten eigen aan de werkgever:
De Watergroep zal het akkoord vragen bij de fiscale administratie om niet langer de internetvergoeding voor deeltijdsen pro rato toe te kennen. Als daarover een akkoord wordt gesloten, zal het personeelslid met deeltijdse prestaties ook de volledige internetvergoeding krijgen.

Alle medewerkers van De Watergroep kunnen over een smartphone mét databundel beschikken. Personeel kan kiezen voor een toestel van De Watergroep (t.w.v. €160 excl. BTW) of een vervangende vergoeding van €100 voor het gebruik van het eigen toestel. Aan die maatregel zijn een aantal voorwaarden verbonden alsook het nog te verkrijgen akkoord van fiscus en RSZ.

Kwalitatieve maatregelen

Er zijn ook tal van maatregelen afgesproken in het kader van werkbaar werk, langer werken en loopbaanbeleid. Zo wordt structureel én occasioneel telewerken gestimuleerd, wordt de federale regeling voor loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen of zorg zwaar ziek gezinslid ook mogelijk voor 20% (naast de bestaande 100 of 50%) en blijft naast de invoering van het Vlaams zorgkrediet het deeltijds werken vanaf 50 jaar mét loonbonus verder gehandhaafd.

Ter uitbreiding van het deeltijds werken door ziekte wordt de mogelijkheid ingevoerd om deeltijds ziekteverlof op te nemen bij hernemen na langdurige ziekte.

De regeling van spontane controle als een personeelslid ziek is voor één dag, wordt geschrapt voor personeelsleden met een chronische ziekte.

Verder verloop en inwerkingtreding

Het afgesloten akkoord moet nu nog naar Sectorcomité XVIII voor bekrachtiging. Voor vragen bij de effectieve inwerkingtreding en modaliteiten van alle onderdelen van dit akkoord kan u terecht bij uw ACV-militant.