Oprichting Zorgbedrijf Vilvoorde: personeel behoudt rechten


Op 29 augustus werden de vakbonden ingelicht over de intentie om het Zorgbedrijf Vilvoorde op te richten. ACV Openbare Diensten is enigszins gerustgesteld dat gekozen wordt voor een publiekrechtelijke rechtsvorm (publiekrechtelijke vereniging overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet). Daardoor behoudt het betrokken personeel ook na de overdracht alle rechten, wat voor ACV Openbare Diensten de minimale voorwaarde was om een protocol van akkoord te kunnen tekenen. Daarnaast hebben we ook nog kunnen vastleggen dat statutairen bij bevorderingen hun statuut kunnen behouden. Vooraleer alles definitief is, moet het dossier wel nog een verdere procedure doorlopen: Zowel de OCMW-raad en de gemeenteraad als de minister moeten hun akkoord nog geven.

Op 1 april 2018 wordt het personeel van het kinderdagverblijf Kadeeke, de warme maaltijdbedeling, het woonzorgcentrum Filfurdo en de assistentiewoningen Poorthuys en Steenkaai overgedragen aan het Zorgbedrijf. De contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de lokale dienstencentra De Meer, Far West, Den Dries Houtem, Kassei, de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg worden pas op 1 januari 2019 overgedragen. Zowel contractuelen als statutairen behouden hun statuut en hun rechten uit de rechtspositieregeling van de stad of van het OCMW op het ogenblik van de overdracht. Voor nieuwe personeelsleden die vanaf 1 april in dienst treden, moet een nieuwe rechtspositieregeling onderhandeld worden. Die onderhandelingen zullen heel waarschijnlijk begin volgend jaar pas starten, maar het is alleszins onze vraag de huidige rechtspositieregelingen als basis voor de nieuwe te gebruiken.

Wij begrijpen dat deze situatie heel wat vragen en ongerustheid met zich meebrengt. Daarom hebben wij ook aangedrongen dat het personeel op regelmatige tijdstippen info zal ontvangen. De personeelsleden van het kinderdagverblijf Kadeeke kregen al een korte toelichting aan het begin van de vakantie. De andere personeelsleden krijgen in de loop van de maand september over de gevolgen van de beslissing. ACV Openbare Diensten blijft in ieder geval informeren over de oprichting van het zorgbedrijf en de gevolgen voor het personeel. Op het overleg zelf hebben wij ook al vragen gesteld, maar daar kon vaak nog geen antwoord op gegeven worden. Op komende overlegmomenten leggen we die vragen opnieuw voor, zodat ze op termijn hopelijk beantwoord worden. 

Er is alvast een maandelijkse bijeenkomst gepland van het HOC/BOC waar telkens de stand van zaken en vragen van personeel aan bod zullen komen. Indien u vragen heeft, kan u die altijd overmaken aan onze plaatselijke afgevaardigden.