Homans vernietigt benoemingen: een antwoord op uw vragenMinister Liesbeth Homans (N-VA) heeft 508 recente vaste benoemingen bij stad Gent vernietigd. Uiteraard vechten we die beslissing aan. Ondertussen helpen we u verder met wat praktische informatie en beantwoorden we enkele vragen die we al ontvangen hebben.

Wat gaan wij doen?  

Zowel het stadsbestuur, het OCMW als de vakbonden hebben advocaten aangesteld om de beslissing van minister Homans (N-VA) op een gezamenlijke manier aan te vechten. Aangezien het zal gaan om een juridische discussie, zal de procedure tot schorsing gemakkelijk twee tot drie maanden kunnen duren. Op de uitspraak zelf moeten we waarschijnlijk nog langer wachten. 

Personeelsleden nemen dus best geen individuele initiatieven. Als we gelijk krijgen voor de Raad van State, dan zal dat van belang zijn voor iedereen en niet alleen diegenen die de procedure hebben ingezet. En afzonderlijke procedures kunnen de juridische afwikkeling uiteraard bemoeilijken.

Leden die bereid zijn om mee de procedure te voeren, kunnen altijd ons secretariaat van Gent contacteren. 

Hoe zit het met de betaling van de lonen? 

Door de statutarisatie werden de lonen vooruit betaald. De vernietiging door minister Homans brengt mee dat dat niet kan en dat sommige personeelsleden een dubbele betaling hebben ontvangen.Daardoor rijzen er veel vragen: Zal de betaling teruggevorderd worden? Wat met het vertrekvakantiegeld? Op welke manier zal er teruggevorderd worden? Moeten mensen zelf actie ondernemen? 

De stad heeft laten weten dat alle lonen voor september nog gewoon worden uitbetaald. Pas eind oktober gaat de vroegere regeling terug in. De stad bekijkt nog hoe de terugvordering kan worden georganiseerd, maar wil dat hoe dan ook op een zo menselijk mogelijke manier doen. Op dit ogenblik moet je dus zelf niets ondernemen. De stad zal binnenkort rechtstreeks iets aan het personeel laten weten.

Hetzelfde geldt voor het vertrekvakantiegeld.

Wat is de situatie bij ziekte? 

Door de vernietiging vallen de getroffen personeelsleden natuurlijk terug onder het algemene stelsel. Bij langdurige ziekte is het dus wel van belang je situatie aan te geven bij de mutualiteit. Het stadsbestuur zelf heeft ook al contact gehad met de mutualiteiten.

Wie hierover zorgen heeft, contacteert best ons secretariaat.

Wat is het gevolg voor wie deeltijds werkt binnen een vrijwillige vierdagenweek, halftijdse uittreding of loopbaanonderbreking?

Voor mensen die deeltijds werken binnen de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse uittreding is er geen speciaal probleem. Die regelingen gewoon zijn blijven doorlopen.

Het grootste probleem stelt zich bij de regeling rond de loopbaanonderbreking. Wie met loopbaanonderbreking was, heeft die door de benoeming stop moeten zetten. Ondertussen is dat systeem afgeschaft. Het is nog niet duidelijk op welke wijze deze situatie zal worden opgelost. De stad bespreekt de kwestie op dit moment met de RVA en zal hierover communiceren aan de betrokken personeelsleden zodra er meer geweten is.

Welk effect heeft de vernietiging voor personeel dat geslaagd is voor een examen en opgenomen is in een statutaire wervingsreserve?

Iemand die geslaagd is voor een examen en opgenomen in een statutaire wervingsreserve, zou normaal dat voordeel moeten behouden. Zij kunnen dus nog steeds benoemd worden op basis van die wervingsreserve.

Wat is het effect op de komende wetswijziging rond pensioenen? 

Een nieuwe wetswijziging zou in werking moeten treden op 1 december 2017. De wijziging voorziet dat de anciënniteit van een contractuele werknemer niet meer mee in aanmerking genomen wordt voor het overheidspensioen als de benoeming na 1 december 2017 gebeurt.

Alles zal dus afhangen van de einduitslag van het geschil voor de Raad van State (en die uitspraak kan na 1 december vallen). Als de Raad van State de beslissing van Homans vernietigt, dan is het betrokken personeel benoemd voor 1 december 2017 en zal de anciënniteit als contractuele meetellen voor het overheidspensioen. Stelt de Raad van State de minister in het gelijk, dan is het personeel niet benoemd voor 1 december en dan heeft de nieuwe wettelijke bepaling dus wel effect op de benoemingen die na die datum vallen.