Sociaal overleg lokale besturen op een dieptepunt

Het sociaal overleg in de lokale besturen in Vlaanderen heeft deze week een dieptepunt beleefd. In het comité C1 liggen teksten voor over de aanpassing van de organieke decreten en over een kader voor de overdracht van het provinciepersoneel. De statutaire benoeming dreigt hiermee te verdwijnen, de rechtspositieregeling dreigt grotendeels te worden afgeschaft en het provinciepersoneel wordt het behoud van rechten ontzegd. Wat de regering wil komt neer op een stap van twintig jaar terug in de tijd.

We worden geconfronteerd met een werkgeversdelegatie die vaststelt dat ze ook zonder akkoord met de vakbonden zal gevolgd worden door de overheid en daarom opportunistisch gaat handelen. De overheid is bijzonder zelfgenoegzaam. Men meent het grote gelijk in pacht te hebben en vindt het sociaal overleg tijdverlies.   

De weg die hier wordt ingeslagen leidt naar de totale uitholling van de rechten van het personeel van de lokale besturen. ACV-Openbare Diensten start dan ook een campagne om iedereen hierover te sensibiliseren.

Wijzigende decreten Gemeente-OCMW-Provincie

De wijzingen aan het gemeente-, OCMW- en provinciedecreet betreffen drie thema’s: verschuivingen in beslissingsbevoegdheden, personeelsbeheer en de minimale inhoud van de rechtspositieregeling. Vooral het tweede en derde punt leveren problemen op.
Een wijziging inzake personeelsbeheer schrapt het primaat van de statutaire tewerkstelling. Besturen zouden voortaan onbeperkt contractueel kunnen aanwerven. We zijn nog steeds van mening dat een statutaire functie de beste arbeidsvoorwaarden en bescherming biedt. Het schrappen van het principe van statutaire tewerkstelling is daarom een gigantische sociale verarming van het personeel in de lokale sector. Verder zouden ook de evaluatie en de personeelsformatie worden geschrapt.
Ook de waarborgen die vandaag in de rechtspositieregeling staan, wil de Vlaamse overheid op de schop nemen. De punten waarover nog waarborgen dienen te worden voorzien, worden beperkt tot vier punten: de bezoldigingsregeling, toelagen en vergoedingen, ontslag en het aantal vakantie- en feestdagen. Onder meer waarborgen voor de andere afwezigheden en verlofregelingen komen te vervallen. 

ACV-Openbare Diensten tilt bijzonder zwaar aan het schrappen van de statutaire tewerkstelling en de afschaffing van de rechtspositieregeling. Met die laatste beweging katapulteert men de lokale besturen terug naar het tijdperk voor de krachtlijnen Kelchtermans.

Het provinciepersoneel: geen behoud van rechten

De Vlaamse overheid weigert het behoud van rechten te voorzien voor het provinciepersoneel dat getroffen wordt door de overdracht van de provinciale bevoegdheden naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. 

Bij de overdracht wordt er uitgegaan van het principe die ieder zijn job blijft uitoefenen. Wordt die overgedragen naar een andere overheid, dan stapt men als personeelslid ook over naar die overheid. De garanties die de Vlaamse overheid wil voorzien voor het personeel dat zo’n overstap moet maken worden evenwel minimaal gehouden:  het behoud van de hoedanigheid (statutair of contractueel); de graad;  de administratieve en geldelijke anciënniteit; het salaris; de functionele loopbaan en de toelagen en vergoedingen die men geniet. Er ontbreken evenwel een aantal belangrijke garanties: het behoud van hun aanvullend pensioen, de standplaats, het arbeidsreglement met arbeidstijdenregeling, verlof/dienstvrijstellingen, glijtijden, enz… zijn NIET gegarandeerd.

Voor ons zijn er dan ook ruimschoots onvoldoende garanties in het decreet voorzien. Daarenboven vrezen we ook dat door de draconische besparingen de job en arbeidsvoorwaarden van het resterende provinciepersoneel in gevaar wordt gebracht.