Nieuws

Ondertekening
Op 25 mei 2018 heeft ACV Openbare Diensten samen met de andere overheidsvakbonden en VVSG het sectorconvenant 2018-2019 ondertekend. Dat convenant is een overeenkomst tussen de sociale partners en de Vlaamse overheid. Via het sectorconvenant engageert ACV Openbare Diensten zich om mee oplossingen te zoeken voor de knelpunten op de arbeidsmarkt, iets waarmee ook de lokale besturen geconfronteerd worden. 
Lees meer
Tijdelijk
Op 20 maart 2018 is het decreet uitzendarbeid goedgekeurd in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Net zoals bij de verplichte onderhandelingsronde met de vakorganisaties, was ook daar geen ruimte voor een echt inhoudelijk debat.
Lees meer
Staatsblad
Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat decreet bevat alle regels voor de werking van gemeenten, de OCMW's en de intergemeentelijke verbanden.
Lees meer
Water
Een aantal Vlaamse gemeenten stappen uit Vivaqua en stappen over naar De Watergroep. Het personeel van Vivaqua dat overgaat naar De Watergroep kan haar statuut behouden. Om ook de pensioenregeling van dat personeel te kunnen beschermen, moeten de bepalingen (uitdovend) overgenomen worden in het pensioendecreet van De Watergroep. Hier vind je de rechtspositieregeling.
Lees meer
Sport
De sportdienst is nog geen week de provinciale deur uit of het uurtje dienstvrijstelling voor sport wordt afgeschaft. Het bestuur zal dat op dinsdag 16 januari 2018 voorstellen op het officieel overleg. Aangezien sport het personeel op verschillende manieren ten goede komt, is ACV Openbare Diensten natuurlijk tegen de afschaffing. We roepen dan ook jouw hulp in om de afschaffing tegen te houden. Steun onze mailingactie!
Lees meer
justitie
De Raad van State ziet geen graten meer in de fusie van gemeente en OCMW. Verschillende factoren hebben voor een ommezwaai gezorgd in het oordeel van de Raad, dat zich niet meer verzet tegen de integratie. De Raad heeft bijgevolg alleen enkele 'kwalitatieve aanbevelingen' geformuleerd, in plaats van echte opmerkingen bij het decreet. 
Lees meer
Kiezen150
De Vlaamse regering wil de inzet van interimarbeid in de lokale besturen en de Vlaamse overheid gemakkelijker maken en heeft de vakbonden een ontwerp voorgelegd. Maar volgens de Raad van State is een ontwerp voorleggen niet genoeg. Er moet eerst onderhandeld worden met de vakbonden.
Lees meer
prov
De Vlaamse regering heeft in de marathonzitting van vrijdag 27 mei 2016 knopen doorgehakt over het dossier ‘Afslanking provincies’. De overdracht van bevoegdheden, middelen en personeel is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2018.
Lees meer
Handdruk
JAN 11

Infrax West - personeel aanvaardt voorstel wachtdienst

Bij Infrax West brak afgelopen donderdag (7 januari) een spontane staking uit bij de technici, die in een systeem van wachtdienst zitten. Reden daarvoor was het voorstel van de directie om pas vanaf 60 jaar uit het systeem van wachtdienst te kunnen stappen.
Onderhandelen
OKT 20

Sociaal overleg lokale besturen op een dieptepunt

In het comité C1 liggen teksten voor over de aanpassing van de organieke decreten en over een kader voor de overdracht van het provinciepersoneel. De statutaire benoeming dreigt hiermee te verdwijnen, de rechtspositieregeling dreigt grotendeels te worden afgeschaft en het provinciepersoneel wordt het behoud van rechten ontzegd. Wat de regering wil komt neer op een stap van twintig jaar terug in de tijd.
ronse
JUL 24

Openbare zorgdiensten in de uitverkoop!

Stad en OCMW Ronse doen openbare zorgdiensten van de hand aan de hoogste bieder.
centen tellen
JUL 6

82 ex-personeelsleden Stad Hasselt zien hun pensioen tot 1/3e toenemen

ACV-Openbare Diensten bereikte een akkoord met de stad Hasselt over de herberekening van het pensioen van 82 personeelsleden van de Stad, het OCMW en het Virga Jesseziekenhuis.
Pionnen
MEI 8

Besparingen: stad Kortrijk viseert technisch personeel

Sinds begin 2015 zijn er al 50 jobs geschrapt bij stad Kortrijk. Het is vooral het technisch personeel dat het daarbij moet ontgelden. Wij blijven pleiten voor evenredigheid.
overdracht
MRT 24

29.000 gesco's worden geen ambtenaar

Vandaag lezen we in De Standaard dat 29.000 gesco's ambtenaar zouden worden. De realiteit is jammer genoeg net iets anders.
sintpiertersleeuw
MRT 20

Verslag actie Sint-Pieters-Leeuw

Eind december 2014 begon het te rommelen in het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw. Op 18 februari viel het gevreesde verdict: drie diensten zouden worden afgestoten. Een verslag van de voorbije maanden.
ballon
MRT 17

Vakbondsactie aan de OCMW-raad in Sint-Pieters-Leeuw

18 maart verzamelen vakbondsafgevaardigden, personeelsleden en burgers aan de OCMW-raad. Ze voeren actie tegen de afstoting van diensten.  
sintpiertersleeuw
FEB 24

Personeel OCMW Sint-Pieters-Leeuw geeft de strijd nog niet op!

Maandagavond organiseerden de vakbonden een personeelsvergadering naar aanleiding van de aangekondigde besparingsmaatregelen. Hoewel het bestuur meent dat al het mogelijke gedaan werd om personeel én de burgers van Sint-Pieters-Leeuw buiten schot te houden, zijn de besparingsmaatregelen een echt horrorverhaal. Dit aanvoelen werd bevestigd door de massale opkomst en actieve deelname aan de personeelsvergadering.
loopbaan
FEB 2

Comité C1 uit de startblokken

Op 21 januari 2015 ging het Vlaams Onderhandelingscomité voor Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, Comité C1, van start.
bezorgd koppel
JAN 26

OCMW Antwerpen garandeert niet langer sociale grondrechten

Tijdens de Antwerpse OCMW-raad van 29 januari zal een voorstel tot wijziging van de missieverklaring voorgelegd worden. Met dit voorstel geeft OCMW Antwerpen aan niet langer basisrechten te garanderen maar er enkel nog toe bij te dragen. 
loopbaan
JAN 16

Gesco’s in de lokale besturen worden gewone contractuelen

De Vlaamse Regering heeft beslist tot de opheffing van het stelsel van contingent-gesco’s en tot regularisatie van de bestaande gesco-betrekkingen bij de plaatselijke besturen. In de lokale besturen worden ruim dertigduizend contingent-gesco’s tewerkgesteld.
Schoten
DEC 2

Personeel Schoten houdt wake voor het ambtenarenstatuut

In de zomer van 2013 legde het gemeentebestuur van Schoten onverwachts het voorstel voor om de formatie van heel de Dienst der Werken contractueel in te vullen. Dit zorgde toen voor een spontane actie van het personeel voor de gemeenteraad. Een actie die onlangs werd herhaald.
vormingscentrum
NOV 18

Provinciaal Vormingscentrum Malle plaatst zichzelf in de kijker

Op zaterdag 15 november organiseerden onze militanten in het provinciaal vormingscentrum te Malle een positieve actie om het belang van de provinciale instelling onder de aandacht te brengen. 
brandweer
NOV 5

Personeelsmanifestatie brandweer Vlaams-Brabant

De hervormingen van de brandweer blijven in Vlaams-Brabant voor beroering zorgen. Officieel wil men op 01/01/2015 van start gaan met zone Vlaams-Brabant West, maar er werd nog niets concreet geregeld.
zwembad-zichem
OKT 16

Vakbondsactie zwembad Scherpenheuvel-Zichem

Acties tegen ondoordachte besparingsplannen in Scherpenheuvel-Zichem.
ocmw wingene
SEP 23

OCMW Wingene doekt dienstenchequebedrijf op

Woensdag 24 september zal de OCMW-raad van Wingene wellicht beslissen om het dienstenchequebedrijf op te doeken. Hiermee zullen 6 personeelsleden en 70 gebruikers in de kou blijven staan.
rugpijn
SEP 3

Schikkingen inzake beroepsziekten gewijzigd voor personeel van de lokale sector en lokale politiezones

Er zijn 2 besluiten uitgevaardigd over de regeling van de beroepsziekten bij provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Ze voorzien in verbeteringen van de vergoedingen die kunnen bekomen worden.
provincies
JUL 25

Interne staatshervorming of stervensbegeleiding voor de provincies?

Op 23 juli is het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Daarin wordt prioritair ingezet op afslanking van de provinciebesturen.
gemeentehuis
JUL 18

RSZPPO behoudt duurzame benoemingspolitiek

Het was van meet af aan de bedoeling van de RSZPPO om er voor te zorgen dat lokale besturen een duurzame benoemingspolitiek kunnen blijven voeren. 
gemeente
JUN 25

Gemeenten hakken in hun uitgaven

De Vlaamse gemeenten zijn sinds begin dit jaar door de Vlaamse overheid onderworpen aan een strak keurslijf. Ze zien zich dan ook genoodzaakt zwaar te bezuinigen. Ze doen dat in de eerste plaats op personeel en investeringen. Dat blijkt uit een studie van Belfius over de gemeentefinanciën in 2014.
Euros
APR 9

Middelen voor VIA4 goedgekeurd door de Vlaamse regering

Op 4 april heeft de Vlaamse regering zes ontwerpbesluiten goedgekeurd in het kader van de uitvoering van het vierde Vlaams intersectoraal akkoord voor de publieke socialprofitsectoren 2012-2015 (VIA4).