Gemeenten hakken in hun uitgaven

gemeente
De Vlaamse gemeenten zijn sinds begin dit jaar door de Vlaamse overheid onderworpen aan een strak keurslijf. Ze zien zich dan ook genoodzaakt zwaar te bezuinigen. Ze doen dat in de eerste plaats op personeel en investeringen. Dat blijkt uit een studie van Belfius over de gemeentefinanciën in 2014. 

Een belangrijke nieuwe trend tekent zich af. De tewerkstelling in de lokale besturen neemt af. Dit is een absolute trendbreuk tegenover de afgelopen decennia. De lokale besturen besparen dus duidelijk op personeel. De personeelsuitgaven blijven tot 2019 wel evenwel stijgen, maar slechts met 1,3% per jaar. Die stijging dekt noch de inflatie, noch de stijging van de pensioenuitgaven. Om deze kloof te dichten zal de tewerkstelling waarschijnlijk nog verder afgebouwd worden. Met alle gevolgen van dien voor de dienstverlening aan de burgers.

Daarnaast tekenen zich nog een aantal zorgwekkende evoluties af. De stijging van de gemeentetoelagen aan de ocmw’s en politiezones blijft steken op slechts 2% per jaar. Ook daar zal bespaard moeten worden, ten koste van de hulpverlening. Daarnaast voorzien de gemeenten een jaarlijkse terugval van de investeringen met bijna een kwart. Dat is dan weer bijzonder slecht nieuws voor de tewerkstelling in de privésector en de economie. 

Kortom, de Vlaamse gemeenten hakken blind in hun uitgaven en dat zal niet zonder gevolgen blijven voor de medewerkers van de besturen én de hele economie. De werkdruk zal ontsporen, lokale diensten dreigen te verdwijnen en het lokaal economisch weefsel dreigt zware klappen te krijgen. 
ACV-Openbare Diensten pleit voor een langetermijnvisie. De aanhoudende, drastische besparingen binnen de lokale en regionale besturen en afbouw van het personeelscontingent zijn nefast voor de dienstverlening en geloofwaardigheid van de Besturen. We schuiven daarom volgende prioriteiten naar voren:
  • Er moet dringend werk gemaakt worden van een centraal budget dat moet toelaten om voor alle personeelsleden van de Sector behoorlijke en bindende Sectorale Akkoorden af te sluiten. 
  • De Gesco’s verdienen een structurele oplossing en financiering.
  • Een oplossing voor de historisch gegroeide pensioenlasten kan niet oneindig doorgeschoven worden.
  • Boven alles is er nood aan een garantie en verankering van tewerkstelling in de lokale en regionale besturen.
Besturen moeten stoppen met kortzichtige besparingen, het niet vervangen van vertrekkers of het privatiseren van dienstverlening.