Comité C1 uit de startblokken

Op 21 januari 2015 is het Vlaams Onderhandelingscomité voor Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, Comité C1, aan de slag gegaan. De toon voor het toekomstig sociaal overleg en onderhandelingen met de nieuw aangetreden Vlaamse regering is meteen gezet want ondanks de vele prangende dossiers die de sector teisteren, werd de agenda beperkt tot slechts één agendapunt: “Onderhandeling over het ontwerp van addendum nummers 2 en 3 van het kaderreglement aanvullend pensioen contractanten”. De andere punten die de vakorganisaties hadden voorgedragen, werden naar de varia en mededelingen verwezen. 

Over dat enige agendapunt kunnen we kort zijn. Voor de mogelijkheid om een vast bedrag per medewerker te storten voor de tweede pensioenpijler was er een eenparig akkoord. 
De punten van de vakorganisaties - de afslanking van provincies, de gesco-problematiek, de integratie van OCMW’s in het gemeentebestuur, de organisatie van het sociaal overleg, de toelichting van het Vlaams regeerakkoord - werden als ‘mededeling’ door de afgevaardigde van minister Homans behandeld.
We kregen een korte stand van zaken over de drie ‘speerpunten’ uit de beleidsnota van de minister: autonomie, OCMW’s en provincies.

Autonomie (in RPR en personeelsmanagement)
De bijzondere commissie en de zeven werkgroepen die de autonomie (in RPR) moeten onderzoeken gaan officieel van start op 26 januari 2015. De bedoeling is om de organieke regeling te onderzoeken en voorstellen tot wijzigingen in verband met ‘vrijheidsgraden’ te formuleren. Dit met een gedifferentieerde aanpak volgens de grootteorde van besturen. Eind maart wordt dan een rapport opgeleverd dat omgezet wordt in Ontwerpen van Besluit. Pas na een eerste goedkeuring door de Vlaamse regering wordt dit voorgelegd aan Comité C1.
ACV-Openbare Diensten kan zich niet vinden in deze aanpak. Nu worden de vakorganisaties immers voor voldongen feiten geplaatst. Het kabinet, de administratie en de VVSG ontwikkelen samen een beleidsvisie waarna de vakbonden het eindresultaat te nemen of te laten krijgen voorgeschoteld? Dat kan niet voor ons. 

Afslanken provincies 
Momenteel wordt de inventaris opgemaakt van de ‘persoonsgebonden materies’ die kunnen worden overgedragen aan gemeentebesturen of Vlaamse overheid. Het personeel zou mee overgaan. Aan de hand van die resultaten wordt een transitieplan opgemaakt. De overdracht van bevoegdheden (en personeel) is voorzien op 1/1/2017. De nodige regeling daarvoor moet nog worden voorzien. 

Integratie OCMW’s 
De gemeente wordt de juridische werkgever van een OCMW. Voor onze overige vragen over verzelfstandiging en samenwerking met de private sector worden we doorverwezen naar een ander forum. De voorlopige stand van zaken is integraal terug te vinden in de conceptnota VR 2015 16 01 DOC.0020/1BIS. 

Akkoord, het is niet onze taak om het beleid te bepalen maar wij verzoeken de overheid wel uitdrukkelijk om het sociaal overleg en de onderhandelingen op een andere manier aan te pakken. Als comité C1 herleid wordt tot een forum voor regeringsmededelingen, dan blijven wij in de toekomst weg en brengen we onze boodschap wel in de media en op straat.  

De voorzitter besluit de vergadering nog met de mededeling dat ze begrip heeft voor de bezorgdheid van de vakbonden en hun achterban. Ze belooft dat zodra de dossiers rijp zijn, ze geagendeerd worden voor onderhandeling, niet als formaliteit. We zullen zien.