Schikkingen inzake beroepsziekten gewijzigd

Er zijn 2 besluiten uitgevaardigd over de regeling van de beroepsziekten bij provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Ze voorzien in verbeteringen van de vergoedingen die kunnen bekomen worden. 

De besluiten regelen verschillende aspecten: 
  • Ze zorgen ervoor dat het Fonds van Beroepsziekten voortaan bevoegd is om lokale politiezones te vergoeden. Het gaat zowel over de schadeloosstelling voor erkende beroepsziekten als over schadeloosstelling ter preventie van beroepsziekten.
  • Verder worden de betrokken personeelsleden niet alleen meer de verplaatsingskosten vergoed maar ook de overnachtingskosten, niet alleen voor de echtgenoot maar ook de wettelijk samenwonende partner. Het gaat om verplaatsingen op verzoek van de overheid of van de geneeskundige dienst, op verzoek van de gerechtelijke overheid of op eigen verzoek mits toestemming van de geneeskundige dienst.
  • Ook de administratieve procedurekosten worden vergoed. Daaronder wordt verstaan de kosten van alle ter  post aangetekende zendingen, de administratieve kosten die verbonden zijn aan het opstellen en afleveren van medische verslagen en de erelonen van de arts die het slachtoffer bijstaat tijdens de procedure bij het Fonds.
  • Indien de ongeschiktheid minder dan 16% bereikt, wordt de rente maar eenmaal per jaar uitbetaald (in plaats van de vroegere 10%).
  • Tot nog toe diende betrokkene ten laatste drie jaar na de datum waarop de ongeschiktheid een blijvend karakter vertoont, een eventuele herziening aanvragen ingeval van verergering van de situatie. Dit kan voortaan op elk ogenblik gebeuren.
  • Is er een overlijden als gevolg van de beroepsziekte, dan zorgt de overheid voor de overbrenging van het stoffelijk overschot naar de plaats van de begrafenis alsmede voor de vervulling van de administratieve formaliteiten, de kosten voor de overbrenging vallen ten laste van de overheid.