Hoe zit het nu met de federale overheidspensioenen?De overheidspensioenen zijn niet weg te slaan uit de actualiteit. Er worden namelijk heel wat wijzigingen doorgevoerd. Welke maatregelen rond de federale overheidspensioenen er al van kracht zijn, welke binnenkort zullen ingaan en welke nog op de tafel liggen, lees je hier.

Maatregelen die recent van kracht zijn gegaan

Vervroegd pensioen
De voorwaarden om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, worden verder verstrengd. In 2018 is vervroegd pensioen mogelijk op 63 jaar als je een loopbaan van 41 jaar hebt. Vanaf 2019 is vervroegd pensioen pas mogelijk vanaf 63 jaar en na een loopbaan van 42 jaar. Als je een lange loopbaan of zwaar beroep hebt, blijft ook vanaf 2019 vervroegd pensioen mogelijk vanaf 60 jaar na een loopbaan van 44 jaar en vanaf 61 jaar na een loopbaan van 43 jaar. 

Wettelijke pensioenleeftijd
De pensioenleeftijd van het wettelijke rustpensioen wordt verhoogd. De leeftijd waarop iemand met pensioen kan gaan verschuift naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030. 

Afschaffing diplomabonificatie en betalen voor hogere studies
a) Overheidspensioenen:
Sinds 2015 werd een afbouwscenario voorzien van de diplomabonificatie voor de vaststelling van het recht op vervroegd op pensioen. Die afbouw zorgt ervoor dat de meeste diploma’s tussen 2020 en 2024 niet meer in aanmerking zullen genomen worden.

Sinds 1 december 2017 wordt de diplomabonificatie ook afgebouwd voor de berekening van het pensioen. Er zijn drie mogelijke situaties: 
  • wie nog niet benoemd is, krijgt geen gratis diplomabonificatie meer;
  • wie benoemd is en met pensioen kan voor 1 december 2018 krijgt een volledige bonificatie; 
  • wie benoemd is en niet met pensioen kan voor 1 december 2018 krijgt een gedeeltelijke gratis bonificatie (verhouding = loopbaan op 1 december 2017 /45j). 
Daarnaast is het sinds 1 december 2017 mogelijk om voor bepaalde studieperiodes waarvoor men geen gratis diplomabonificatie ontvangt te laten meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag door het betalen van een bijdrage (‘regularisatie’). Tot 1 december 2019 geldt een extra korting van 15% op de bijdrage, waardoor het regulariseren van één studiejaar mogelijk is voor 1275 euro.

Meer info vind je op deze website en op koopuwstudiejaren.be.

b) Contractuelen:
Het regulariseren van studieperiodes voor de pensioenberekening was al mogelijk voor contractuelen, maar enkel voor studieperiodes vanaf 20 jaar en binnen tien jaar na het beëindigen van de studies. Een nieuwe gelijkaardige regeling maakt het nu tot 1 december 2020 mogelijk voor iedereen om alsnog bepaalde studies te regulariseren, ook al is men al meer dan tien jaar afgestudeerd.

Overheidspensioenen
De leeftijdsgrens om wegens langdurige ziekte ambtshalve met pensioen te kunnen gaan werd verhoogd. Het ambtshalve pensioen is nu pas mogelijk na 365 dagen ziekte na de leeftijd van 63 jaar (dus ten vroegste vanaf 64 jaar) 

Deze maatregelen zullen in de toekomst gelden

Werknemerspensioenen
vanaf 2019 brengt werken na het bereiken van een volledige loopbaan (45 jaar) steeds pensioen op. Periodes waarin je niet werkt en geen loon ontvangt, maar die in principe wel pensioen zouden moeten opleveren, tellen daarentegen niet mee boven de 45 jaar. Wie werkloos is, tijdskrediet opneemt, met bevallingsverlof is of langdurig ziek is zal die jaren niet kunnen laten meetellen boven de 45 jaar. Omdat voortaan ook de minst voordelige jaren eerst meegeteld worden, zal deze wetgeving sommige pensioenen verlagen. 

Vanaf 2019 wordt de regeling verstrengd voor het meetellen van periodes van werkloosheid. De werkloosheidsdagen van de tweede periode werkloosheid (na één jaar werkloosheid) zullen op basis van het minimum jaarrecht worden berekend en niet meer op basis van het laatst verdiende loon. Er wordt onder meer een uitzondering voorzien voor 50-plussers. 

Deze maatregelen staan nog ter discussie

  • Zware beroepen
  • Gemengd pensioen (overheidsstelsel)
  • Pensioen lichamelijke ongeschiktheid
  • Pensioen met punten 
  • Deeltijds pensioen (werkgevers proberen ervoor te zorgen dat dat in de plaats komt van de landingsbanen)
  • De gezinsdimensie in de pensioenregeling