Onderhandelingen Codex: stand van zaken

Woensdag 18 juli 2018 werd de laatste onderhandelingsronde voor de zomervakantie gehouden. Na de zomer gaan we ermee verder. De volgende vergadering is gepland op 5 september.

Stand van zaken

De Codex bevat de volgende hoofdstukken, ook wel "boeken" genoemd:
 • Boek 1: Toepassingsveld en definities
 • Boek 2: Hiërarchische structuur, functies, Administratieve standen en anciënniteiten
 • Boek 3: Rechten, plichten, belangenconflicten, activiteitencumulatie en intellectuele eigendom
 • Boek 4: Rekrutering
 • Boek 5: Bezoldiging, toelagen en Vergoedingen
 • Boek 6: Evaluatie
 • Boek 7: Verloven en afwezigheden
 • Boek 8: Telewerk
 • Boek 9: Schorsing in het belang van de dienst
 • Boek 10: Tucht
 • Boek 11: Einde van de arbeidsrelatie
 • Boek 12 en 13: Opheffings- en wijzigingsbepalingen
 • Bijlagen
Tot nu toe zijn de boeken 1 tot 11 technisch bekeken, zonder er echt over te onderhandelen. Een tweede lezing is noodzakelijk omdat er nog tal van vragen gesteld werden waarop het kabinet tot nu toe geen antwoord gaf.  Met de boeken 12 en 13 en de bijlagen moeten we zelfs nog starten.

Naast de technische vragen werden ook nog heel wat principiële vragen gesteld waarop we nog een antwoord verwachten. Een kleine bloemlezing uit het lijstje dat veel te lang is om hier te publiceren:

Toepassingsgebied
Waaraan zijn de Wetenschappelijke Instellingen al dan niet onderworpen en wat is van toepassing op haar personeel? Zal de Codex ook van toepassing zijn op de Regie der Gebouwen die volgend jaar een NV van Publiek Recht wordt? Wat met Famifed waarvan het personeel vanaf 2019 overgaat naar de gemeenschappen?

Werving
Zal de mobiliteit tussen statutair en contractueel behouden worden? Het hoofdstuk over de professionele reoriëntatie moet volledig herschreven worden. Het Koninklijk Besluit ‘ex-SELOR’ moet ook nog voorgelegd worden aan het Comité B.

Verloven en afwezigheden
Het ACV betwist de competentie van het Comité B over het verminderen van het anciënniteitsverlof (vanaf 55 in plaats van 45 jaar), en van de stelsels van loopbaanonderbreking. Het kabinet onderzoekt momenteel of onze redenering klopt. Wij wachten dus op hun juridische analyse.

Ziektekrediet
Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft minister Vandeput aangeschreven om de garantie te krijgen dat het stelsel van het ziektekrediet blijft bestaan. We willen dat de regeling opnieuw op haar juiste plaats in de Codex opgenomen wordt in plaats van bij de overgangsbepalingen.

Evaluatie
Het ACV heeft een conceptnota ingediend waarbij evaluatie niet langer als een bestraffend instrument wordt gezien, maar als een element in de ontwikkeling van zowel betrokkene als de organisatie.


Hoe moet het nu verder?

Tegen 10 augustus zou het kabinet ons haar verbeterde teksten en de concordantietabellen bezorgen over elk besproken boek.

Op 5 september beginnen we dan met de tweede lezing van de boeken en met de tabellen. Het kabinet zou opnieuw twee dagen per week willen onderhandelen, maar die boot hebben we voorlopig kunnen afhouden. Nadien zouden we dan een ontmoeting hebben met de minister om de knopen door te hakken, maar een datum is daarvoor nog niet vastgelegd.