Overheid heeft eindverantwoordelijkheid bij arbeidsongevalBij arbeidsongevallen in de openbare sector is elke openbare werkgever zelf verzekeraar. Hij kan zich wel herverzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij, maar hij heeft altijd de eindverantwoordelijkheid. Hieronder geven we graag wat meer uitleg over de procedure bij arbeidsongevallen.

Het is immers de werkgever die op basis van de wetgeving beslist of het al dan niet om een arbeidsongeval gaat, hij moet zijn beslissing motiveren en overmaken aan de betrokken werknemer. Wanneer de werkgever weigert om een arbeidsongeval te erkennen, dan kan het slachtoffer tegen die beslissing van de werkgever in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Meestal baseert de werkgever zich wel op het standpunt van zijn verzekeringsmaatschappij omdat die instaat voor de betaling.

Medex bepaalt of een tijdelijke ongeschiktheid gerechtvaardigd is. Medex controleert ook de relatie tussen het ongeval en het letsel, en bepaalt zo de blijvende arbeidsongeschiktheid.

De betrokken werknemer is wel verplicht om in te gaan op een oproep van Medex. Ook in dat geval is beroep mogelijk. Het beroep speelt zich af tussen medici, Medex en de behandelende geneesheren (eventueel is er ook nog rechtbank mogelijk).


Een geschil tussen overheid en verzekeraar

De herverzekeraar betaalt de onkosten - en eventueel het loon van het slachtoffer voor de duur van de afwezigheid - terug aan de werkgever. Daarnaast is ook een betaling van blijvende invaliditeit mogelijk. Als de herverzekeraar meent dat een ongeval geen arbeidsongeval is en dus weigert om de kosten te dragen terwijl de werkgever het ongeval wél als arbeidsongeval heeft erkend, dan is dat een geschil tussen werkgever en verzekeraar. Dat heeft geen gevolgen voor het slachtoffer. Het slachtoffer heeft altijd recht op de wettelijke vergoedingen en de openbare werkgever moet de kosten dan zelf dragen.

De herverzekeraar mag het slachtoffer niet aan een medisch onderzoek onderwerpen, daarvoor is enkel Medex bevoegd. Nochtans stellen wij vast dat zoiets soms wel gebeurt. Een herverzekeraar roept dan slachtoffers op voor bijkomend medisch onderzoek en dat is meestal niet in hun voordeel. De dokter van de verzekering wordt immers door de verzekeraar aangesteld en betaald. De verzekering probeert zo de ongeschiktheid en medische kosten in vraag te stellen, terwijl ze daar helemaal geen bevoegdheid toe hebben. 


Slachtoffer, laat je niet in de luren leggen!

Dus, heel belangrijk: Laat je niet intimideren door de dwingende manier waarop verzekeringen hun “uitnodigingen” voor medisch onderzoek formuleren. Ook niet als er staat: “Indien u geen gevolg geeft, volgt er een stopzetting van elke vergoeding”. Neem gewoon contact op met ACV Openbare Diensten, dan kunnen wij de verzekeraars die buiten de lijntjes kleuren, terugfluiten.