Nee tegen voorstellen over Toelagen en Vergoedingen

Minister Vandeput rommelt in de marge maar pakt echte problemen niet aanOndanks de inspanningen van het kabinet om een consensus te bereiken over een aantal items, onder meer over de directiepremie, het behoud van een aantal premies na 30 dagen afwezigheid en de invoering van een kilometervergoeding voor elektrische fietsers, vindt de FCSOD (de groepering van ACV-centrales voor het overheidspersoneel, overheidsbedrijven en onderwijs) de resultaten onvoldoende vergeleken met de beoogde doelstellingen. 

De FSCOD wilde vanaf het begin van de onderhandelingen meewerken aan een harmonisering van de toelagen en vergoedingen. Evenwel op voorwaarde dat dit het stelsel zou vereenvoudigen, de berekening van de toelagen en vergoedingen rechtvaardiger en eenvormiger zou maken en dat de onderhandeling de aanzet zou zijn voor een Sectoraal Akkoord met hervorming van de eindejaarspremie tot een volwaardige dertiende maand. Bovendien pleitte de FCSOD er steeds voor dat het stelsel van toelagen en vergoedingen de publieke dienstverlening en efficiëntie van de openbare dienst moet verbeteren en dus niet gehinderd wordt door budgettaire regeltjes.

De FCSOD stelt vast dat geen enkele van die doelstellingen worden bereikt:
  • De opheffing van het Regentsbesluit, en meer bepaald de vier uur die gegeven werden bij een dringende oproep. Wij vragen nog steeds een alternatieve regeling voor dit probleem. Het ontbreken van een regeling leidt ertoe dat de diensten die er gebruik van konden maken minder performant worden, en het dus moeilijker krijgen om hun gestelde doelstellingen te bereiken.
  • Continudiensten. De algemene regeling met forfaitaire vergoedingen is nog steeds niet evenwichtig. Een systeem waarbij de werkelijk geleverde prestaties worden vergoed, lijkt ons veel rechtvaardiger. 
  • Verblijfskosten bij regelmatige verplaatsingen. Als de leidend ambtenaar ervoor opteert om niet over te gaan naar een forfaitaire regeling, dan blijven de voorwaarden vermeld in artikel 85 in voege. Dat geeft problemen voor verplaatsingen binnen de grote steden: er komt dan een ongelijke behandeling van personen die weliswaar hetzelfde werk doen, maar dan wel in een kleine of grote stad. De vrijheid van de leidend ambtenaar om al dan niet te kiezen voor een forfaitaire regeling leidt tot ongelijke situaties. Harmonisering is hier ver zoek.
  • Verblijfskosten bij Financiën. De Besluiten van 19/11/73 en 18/02/75 worden opgeheven. FCSOD vraagt daar nog steeds een alternatief voor.
  • Eindejaarstoelage. ACV Openbare Diensten blijft hameren op een engagement van de minister van Ambtenarenzaken om de eindejaarspremie op te trekken tot een volledige dertiende maand en om een volwaardig Sectoraal Akkoord te onderhandelen.