Vakbondsactie voor eerlijke onderhandelingen Federaal Ambt

Op woensdag 8 maart protesteert het gemeenschappelijk vakbondsfront aan het kabinet van minister van ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). Reden daarvoor is de overhaaste manier waarop de minister de onderhandelingen rond het Federaal Openbaar Ambt wil afwerken. Bovendien eisen we dat de eindejaarspremie voor ambtenaren wordt opgetrokken naar een volwaardige dertiende maand. 


Op de onderhandelingstafel van het Comité B, bevoegd voor het geheel van het Federaal openbaar Ambt ligt een project om de ‘Toelagen en Vergoedingen’ van de federale ambtenaren te harmoniseren. Sinds januari 2017 komen de kabinetsmedewerkers van minister Vandeput en de vakbonden regelmatig bijeen om dit ontwerp voor te bereiden. Iedereen rond de tafel was er zich van bewust dat zulk een dossier tijd vergt om het tot een goed einde te brengen, zoals dat trouwens het geval is met alle moeilijke dossiers.
Meer dan een maand geleden hebben de vakbonden hun opmerkingen, suggesties en vragen over dit dossier aan de minister overgemaakt. De kabinetsleden hebben hiervan steeds ‘nota genomen’, evenwel zonder op de vragen te antwoorden.
Nu wil minister Vandeput de onderhandelingen op een drafje afwerken, zonder dat het dossier er al rijp voor is. Waar zijn we nu met de mooie principes om er rustig de tijd voor te nemen?
De eisen zijn klaar en duidelijk:
  • We willen doorgaan met de onderhandelingen op een eerlijke en transparante manier.
  • Elke ambtenaar die extra prestaties verricht, moet daarvoor dezelfde toelagen en vergoedingen ontvangen als voorheen.
Daaraan koppelen we de vraag naar een nieuw sectoraal akkoord. Tot nu toe heeft minister Vandeput steeds geweigerd daarover te onderhandelen. Daarom schuiven we nu ons eisenpakket naar voren, met als hoofdeis het optrekken van de eindejaarspremie tot een volwaardige dertiende maand. Wat voor de privé kan, moet ook voor de ambtenaren kunnen!

Op woensdag 8 maart zijn we dus paraat aan het kabinet van minister Vandeput. ACV-Openbare Diensten zal ook actie voeren aan het station van Hasselt.