Directiecomités houden geen rekening met sociaal overleg
Onze drie vakorganisaties stellen vast dat de directiecomités en de leidinggevenden het steeds minder nauw nemen met het sociaal overleg, meer in het bijzonder wanneer het de arbeidstijdsregeling betreft.

Het is belangrijk te weten dat elke wijziging hieraan onderhevig is aan verplicht sociaal overleg met de vakorganisaties.  De regels zijn nochtans duidelijk en werden ter kennis gebracht aan de directiecomités: 
  • De dienst HR Gerechtspersoneel heeft vernomen dat er binnen bepaalde rechtsmachten nieuwe arbeidstijdregelingen voor de personeelsleden worden geïntroduceerd.    De directiecomités wordt de aandacht erop gevestigd dat elke wijziging in de arbeidstijdregeling moet onderhandeld worden met de syndicale organisaties.  
  • Voor de secretarissen en personeelsleden van griffies en parketsecretariaten is er een arbeidstijdregeling opgenomen in het arbeidsreglement dat u op het intranet vindt. Elke nieuwe bepaling dient onderhandeld te worden op het niveau van het basisoverlegcomité, en kan niet zonder syndicaal overleg, worden geïntroduceerd binnen de rechtsmachten. 
  • Wat betreft de griffiers werd de voorbije maanden door een werkgroep gewerkt aan een voorstel van arbeidstijdregeling.   Deze tekst, die reeds in ontwerp ter beschikking is van bepaalde hoofdgriffiers, heeft nog niet het voorwerp uitgemaakt van de wettelijk voorgeschreven syndicale onderhandelingsprocedure. Dit houdt in dat de bepalingen die opgenomen zijn in de tekst, nog niet in praktijk kunnen toegepast worden.    Elke nieuwe regeling dient dan ook ter onderhandeling voorgelegd te worden.
Wij blijven ons inzetten voor uw welzijn en verzetten ons met alle middelen tegen het gebrek aan respect voor het sociaal overleg.
Met syndicale groeten,
ACV Openbare Diensten 
Marijke Konings
marijke.konings@acv-csc.be
ACOD Amio
Hans Dekoster
hans.dekoster@acod.be
VSOA Rechterlijke Orde
Guy Van Cauwenberghe
guy.vancauwenberghe@ro-vsoa.be