Integratie Sociale Inspectie bij RSZ: een stand van zaken

Naar aanleiding van de nakende fusie van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), gaf algemeen directeur Jean-Claude Heirman de vakbonden op 11 januari meer informatie over de stand van zaken.

We geven een overzicht van wat we tijdens de vergadering hebben opgetekend.

Algemeen: “geen opslorping”
De ene dienst zal de andere niet opslorpen. De bedoeling is om tot een nieuwe organisatie te komen en daarbij maximaal rekening te houden met de bevoegdheden die de werknemers nu hebben. Zeker tot het einde van 2017 zal iedereen bovendien op dezelfde locatie blijven werken, aangezien de regionale gebouwen zeker tot dan behouden worden. Het hoofdbestuur verhuist naar het Victor Hortaplein in september of oktober 2017. Ook de regio Brussel verhuist in diezelfde periode. 

Brussel F en Brussel N vormen voortaan één regio, en ook Namen en Luxemburg blijven samen. Voor die laatste regio zal er een antenne komen in Libramont. Vlaams-Brabant en Waals-Brabant worden dan weer afzonderlijke regio’s. 

Specifiek voor de centrale diensten, gaat de cel datamining samen met de reeds bestaande dienst datamining van de RSZ. De andere diensten blijven behouden. 

Structuur: “controle door regio’s, coördinatie centraal”
De regio’s blijven de basisopdrachten, de opdrachten van de cel basiswerking, aansturen. Verder worden de dossiers ingedeeld in thema’s, zoals bijvoorbeeld sociale dumping, mensenhandel en georganiseerde fraude. De regio’s zullen die thema’s controleren, maar de coördinatie ervan gebeurt centraal. Daar moet nog een verdere invulling aan gegeven worden in werkgroepen en voor de werknemers van de coördinatie-cel moet er nog een oplossing gezocht worden. 

Bedrijfscultuur: “uniformiteit”
De organisatie wil door de buitenwereld als één dienst gezien worden. De nadruk ligt hier dus op uniformiteit. Via werkgroepen zal er gestreefd worden naar een eenvormige aanpak. Zo wordt er een vademecum aangemaakt met een gelijke aanpak voor dezelfde feiten, met duidelijke instructies en met afspraken over proportioneel optreden. 

De te realiseren doelstellingen van 2017 blijven wel behouden. Er zal ook over gewaakt worden dat de medewerkers voldoende autonomie blijven hebben. 

Plan van aanpak: “werkgroepen”
De stuurgroep bestaat uit mijnheer Heirman, mevrouw Kuzniak en mijnheer Leysen vanuit de Sociale Inspectie enerzijds, en mijnheer Snyders, mevrouw Kirsch en mijnheer De Ridder vanuit de RSZ anderzijds. Zij werken samen het kader verder uit en leggen de agenda vast. Daarbij is de uitwerking van de matrix prioritair. 

Verschillende werkgroepen zullen de thema’s uitwerken. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor zo’n werkgroep. 

Daarnaast wordt er ook een inventaris opgemaakt die de voordelen, toelagen en vergoedingen van RSZ vergelijkt met die van de Sociale Inspectie (impact ontwerp KB).

Overgang
Op dit ogenblik zijn er nog geen functies toegewezen in de nieuwe structuur. Het is de bedoeling om een juist evenwicht te vinden tussen de noden van de nieuwe organisatie, de competenties of voorkeuren van de personeelsleden en carrièremogelijkheden voor iedereen. Iedereen kan zich dus kandidaat stellen voor opengestelde functies (mobiliteit verloopt via Selor). In dat geval zijn de arbeidsvoorwaarden van de ontvangende organisatie van toepassing. 

De functiebeschrijvingen en het arbeidsregime voor wie naar RSZ gaat, blijven hetzelfde. Budgettair wordt er rekening gehouden met wie in dienst was op 31 december 2016.

De impact van de werklast van de 39 personeelsleden die naar andere diensten gaan, moet wel in kaart gebracht worden. Er zal geen verplichte overgang zijn naar RSVZ of FOD WASO; het geplande aanwervingsexamen blijft openstaan om de tekorten aan te vullen.


Toch blijven we met nog veel vragen zitten. Zo schepte Heirman geen duidelijkheid over de algemene toekomst van de FOD Sociale Zekerheid. Op 1 januari startte wel een nieuwe evaluatiecyclus. Heirman “vroeg” dan ook om terug deel te nemen aan de gezamenlijke acties en wees erop dat niet deelnemen aan die acties eigenlijk werkweigering is die een invloed kan hebben op de evaluatie. 

Wij hopen dat dit gesprek, dat in een positieve sfeer verlopen is, de aanzet was om het overleg over de transitiemodaliteiten zo vlot en transparant te laten verlopen. ACV-Openbare Diensten zal hier uiteraard op blijven aandringen om jullie correct te kunnen blijven informeren. 

Ten laatste in de maand februari zal er een informatievergadering voor de personeelsleden van de Sociale inspectie plaatsvinden. Datum en plaats zijn nog te bepalen.