Regionalisering FAMIFED: Wat zijn de gevolgen?


Vanaf 01/01/2019 zal FAMIFED niet meer bestaan en zullen de mensen die er werken niet langer federale ambtenaren zijn. Alle personeelsleden worden vanaf dan toegewezen aan een entiteit. De Vlamingen verhuizen naar Vlaanderen of Brussel, de Franstaligen naar Wallonië of Brussel en de mensen in Eupen naar de Duitstalige Gemeenschap. We krijgen daarover heel wat vragen. Wat moet je zeker weten? 

Wie gaat naar waar?

De personeelsleden die op 31/12/2018 in een provinciaal bureau werken, zullen de volgende dag ambtenaar zijn van de desbetreffende Gemeenschap. Zij worden Vlaams of Waals ambtenaar of ambtenaar van de Duitstalige gemeenschap. Noot: Naast de 30 Nederlandstalige en 42 Franstalige vacatures die reeds opengesteld werden voor de personeelsleden van het hoofdbestuur, zullen er nog 20 vacatures openkomen voor Franstalige personeelsleden voor een betaalbureau in Waals-Brabant (gelegen in Waver/Ottignies/…?). Ook zal er in 2018 nog een volgende ronde van decentralisatie plaatsvinden.

De personeelsleden die op 31/12/2018 werken voor het nog op te richten betaalbureau in Brussel (153 personen) zullen nadien voor de Brusselse Gemeenschapscommissie werken met als werkgever de nieuw opgerichte bicommunautaire instelling  Iriscare. Opgelet: In dat geval moet u dus solliciteren voor het Brusselse betaalbureau en aangenomen worden! 
Volgens onze huidige info zijn er, vooral langs Franstalige zijde, meer gegadigden dan plaatsen. 
 • Voor 15 mei 2017 dient u te solliciteren voor één van de 99 in eerste instantie opengestelde functies (17 NL + 82 FR).
 • Later kan dit nog voor één van de 54 resterende open te stellen functies (die niet de uitbetaling van de kinderbijslag zullen betreffen maar ondersteunende en controlefuncties) (29 FR + 25 NL).
 • Degenen die solliciteerden maar niet werden weerhouden of nadien niet opgevist worden uit de reserve, zullen op 01/01/2019 toegewezen worden aan Vlaanderen of Wallonië.
 • Wie gesolliciteerd heeft voor het Brussels betaalbureau en alsnog naar Vlaanderen of Wallonië wil, heeft in principe hiertoe de mogelijkheid tot 31/12/2018.

Wie niet gesolliciteerd heeft voor het betaalbureau in Brussel, zal toegewezen worden aan betaalbureau Vlaanderen of Wallonië in Brussel overeenkomstig hun taalrol en vervolgens overgedragen worden op 1/1/2019 naar Vlaanderen of Wallonië
 • Wie in het betaalbureau Vlaanderen werkt, zal op 1/1/2019 overgaan naar het op te richten Vlaams Extern Verzelfstandig Agentschap (EVA) en allicht /inBrussel tewerkgesteld blijven (vermoedelijk op de huidige site van Famifed). Zij worden ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap.
 • De Nederlandstalige personeelsleden van Controle zullen eveneens tewerkgesteld worden in de nog op te richten EVA. De overige Nederlandstalige personeelsleden zullen tewerkgesteld worden bij de EVA, bij Kind en Gezin of nog elders (=nog generieke MOD vooral ondersteunende personeels-/logistieke-/boekhoudkundige dienst). Zij worden eveneens ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Wie in het betaalbureau Wallonië werkt of bij de ondersteuning van Departement gezinnen in Brussel op 1/1/2019, , zal in Charleroi tewerkgesteld worden en wordt ambtenaar van het Waals gewest. De overige Franstaligen zullen tewerkgesteld worden bij AVIQ. Zij hebben het statuut van ambtenaar van het Waals gewest.

Naast bovenstaande mogelijkheden kunt u ervoor kiezen om federaal ambtenaar te blijven, maar dan moet u voor 31/12/2018 mobiliteit gekregen hebben naar een andere federale dienst. . In dat geval verliest u natuurlijk wel elke band met kinderbijslag.

Welke financiële verschillen zijn er tussen een tewerkstelling als federaal en Vlaams/Brussels/Waals ambtenaar?

Ondanks herhaaldelijk aandringen hebben wij vandaag nog altijd geen objectieve, officiële vergelijking gekregen van het personeelsstatuut van een federale/Vlaamse ambtenaar  noch voor wie bij Iriscare tewerkgesteld zal worden. Deze vergelijking is ons ondertussen formeel beloofd. Hieronder geven we u alvast een overzicht van de informatie die we tot nog toe bekomen hebben:

Voor wie naar Vlaanderen gaat
 • De wedde zal ingeschaald worden door Vlaanderen (dus niet de personeelsdienst van Famifed of ook niet door Kind en Gezin) op basis van het nog op te maken Vlaamse "Rugzakbesluit". De Vlaamse overheid is verplicht om u (minstens) hetzelfde loon te betalen als hetgeen u nu verdient binnen de federale overheid (momentopname bij overgang). Vandaag doen ze dit niet omwille van de hogere maaltijdcheques. Premies en vergoedingen vallen hier echter niet onder. Ze zijn echter niet verplicht om uw loon op dezelfde manier te laten evolueren als mocht u federaal ambtenaar gebleven zijn. Het kan zijn dat u ingeschaald wordt in een functie waar er financieel nog groeiperspectief is. Het kan zijn dat u in een maximumbarema ingeschaald wordt.
 • U zal enkel nog premies en vergoedingen kunnen krijgen die deel uitmaken van het Vlaamse Personeelsstatuut. Vlaanderen kent geen taalpremies (geen wettelijk kader), noch directiepremies
 • Het bedrag van de maaltijdcheque in Vlaanderen ligt hoger dan bij Famifed, maar bij inschaling wordt het totaal jaarloonpakket vergeleken. Dit betekent dat het extra bedrag van de maaltijdcheques leidt tot een vermindering van het brutoloon vandaag. Maaltijdcheques tellen echter niet mee voor pensioen of vakantiepremie/eindejaarspremie en worden ook niet gegeven als je ziek bent of in verlof. ACV Openbare Diensten is voor deze werkwijze in beroep bij de Raad van State.
 • Telewerk: Vlaanderen stelt dat er onbeperkt getelewerkt kan worden als de dienst het toelaat. Bij Kind & Gezin is dit zo. Hoeveel de EVA het zal toelaten in 2019, is nu nog niet geweten. Deze regeling wordt opgenomen in de specifieke arbeidsreglementen. De vergoeding voor telewerk is 20 euro per maand, maar is nog niet voor alle entiteiten van toepassing. 
 • Verlof : Federale ambtenaren hebben minstens 4 dagen meer verlof dan een Vlaamse ambtenaar (met dank aan Famiflex). Vlaanderen kent geen extra dagen omstandigheidsverlof. Het verlofstelsel van Vlaanderen zal nog gewijzigd worden in 2018. U kan bij uw afgevaardigden een brochure krijgen waarin het (huidige) verlofstelsel van Vlaanderen in detail wordt uitgelegd.
Voor wie tewerkgesteld wordt bij Iriscare
 • Op dit moment is er enkel nog maar een ontwerpbesluit omtrent het statuut voor de vastbenoemde ambtenaren van Iriscare. Het kan dus zijn dat hierin nog wijzigingen optreden! De ordonnantie die IRISCARE opricht werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 april.
 • Het is de bedoeling om het statuut van de mensen die bij Iriscare tewerkgesteld worden te baseren op het  statuut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (let wel; ook dit statuut wordt momenteel geactualiseerd). 
 • Brussel garandeert dat de mensen niet zullen inleveren: 
  - U zult in principe minstens hetzelfde loon verdienen als hetgeen u nu heeft; de inschaling in de weddenschalen van de GGC is in opmaak gezien de nieuwe federale loopbanen
  - Het bedrag van uw federale eindejaarspremie zou behouden blijven via het ontwerprugzakbesluit van de GGC
  - Wie een directiepremie heeft en dezelfde functie uitoefent, zou deze kunnen behouden; dit wordt opgenomen in het ontwerprugzakbesluit van de GGC
  - Wie een taalpremie heeft zou deze kunnen behouden; de bedragen van de taalpremie zouden (veel) hoger liggen dan federaal 
  - U zou voortaan 7 euro maaltijdcheques ontvangen (eigen bijdrage 1.09€)
 • Brussel kent vandaag geen telewerk, maar zou dat tegen 2019 invoeren.
 • U zou 35 tot 37 dagen verlof hebben afhankelijk van uw anciënniteit
 • Er wordt gewerkt met een prikkloksysteem met onbeperkte recuperatie van de uren
 • De GGC kent een vlakke loopbaan: na 6 jaar gaat u naar de volgende weddenschaal mits een gunstige evaluatie
Het wegvallen van de taalpremie, de directiepremie,… maakt dat de overgang van het federale statuut naar het Vlaamse statuut voor de meeste personeelsleden nadelig zal zijn. Veel hangt ook af van de manier waarop jullie ingeschaald zullen worden door de Vlaamse overheid. 
Het statuut (in opmaak!) van Iriscare lijkt iets beter, maar dan heb je het vraagstuk telewerk en het feit dat je als Vlaming in een overwegend Franstalige omgeving zal werken (weliswaar met taalpremie) met een andere (of minstens ruimere) jobinhoud dan vandaag.

Zal ik hetzelfde werk doen? 

 • Voor de dossierbeheerders zal dit waarschijnlijk in grote lijnen hetzelfde werk blijven. Toch zal er ook daar verandering plaatsvinden al was het maar omwille van de wijzigingen op vlak van wetgeving, mogelijk een nieuwe leidinggevende,… 
 • Voor een aantal functies kan de administratie ons op dit moment absoluut geen garanties bieden. Zo kwam tijdens het BOC aan bod dat er onvoldoende vacatures zullen zijn voor de vertalers. Wie niet tewerkgesteld kan worden in Brussel zal in de regio allicht niet de job als vertaler kunnen uitoefenen. Ook voor de administratieve en financiële controleurs is er op dit moment onduidelijkheid of zij allen in de toekomst deze controleopdracht zullen kunnen verderzetten. Het aantal kassen zal immers drastisch verminderd worden.
 • Voor de andere diensten zal dit afhangen van de entiteit waar zij naar toe gaan. Op dit moment is het nog onduidelijk of er voor iedereen een taak zal zijn die in de lijn ligt van de huidige opdracht.

Goed om te weten

 • ACV Openbare Diensten ijvert ervoor dat elk personeelslid een individuele uitleg bekomt over zijn of haar toekomst in deze of gene entiteit, gebaseerd op zijn/haar huidige toestand en met concrete cijfers. Wij hopen dat wij daarvoor de medewerking krijgen van de diensten Human Ressources van de overheden waar u naartoe overgeheveld wordt.
 • ACV Openbare Diensten zal er blijven voor pleiten dat er aanpassingen gebeuren opdat onze mensen, die deze splitsing nooit gewild hebben, zo weinig mogelijk nadeel ondervinden van iets dat hen is opgedrongen.
 • Bij het ACV Openbare Diensten kunt u terecht voor lessen omtrent postbakoefeningen en opleidingen mondeling solliciteren. Meer info? Neem hiervoor contact op met uw syndicale afvaardiging.
 • Op 31 mei zullen wij een volgend Basisoverlegcomité hebben (met onder andere de bespreking van het telewerk). Er is ons beloofd dat wij vanaf nu op regelmatige basis overleg kunnen plegen met het management en wij houden jullie dan ook zo goed mogelijk op de hoogte.
 • Indien u vragen voor ons heeft, aarzel niet om contact op te nemen met uw syndicale afvaardiging.