Einde aan discriminatie tussen statutairen en contractuelen?

Wij begrijpen de euforie van minister Vandeput van ambtenarenzaken niet zo goed, die het initiatief van enkele topambtenaren a priori toejuicht, maar tevens ook toegeeft de brief nog niet ontvangen te hebben. Voorstellen om de werking van het federaal openbaar ambt te verbeteren die ACV-Openbare Diensten vorige jaar in maart aan de minister overhandigde, en die vaak in dezelfde richting wezen als wat de topambtenaren nu willen, werden op minder gejuich onthaald. Tot op heden weigert de minister om onderhandelingen die kunnen uitmonden in een sectoraal akkoord zelfs maar op te starten. 

ACV-Openbare Diensten wil één en ander toch even nuanceren: 
* Vorige regering heeft het mogelijk gemaakt dat contractuelen toegang hebben tot de eerste drie weddenschalen; wat in de praktijk betekent dat een contractueel en een statutair die vandaag in het federaal openbaar ambt beginnen, dezelfde wedde hebben tot 2037. 
* Er zijn inderdaad minieme verschillen inzake vakantiestelsels, maar het zou niemand moeite kosten die weg te werken. 
* Benchmarking van de pensioenstelsels binnen Europa leert dat het Belgisch overheidspensioen zowat de vergelijking met de rest kan doorstaan, maar dat de Belgische privépensioenen beduidend onder het Europees gemiddelde liggen. 
* Vorige regering heeft een poging gedaan om betwistingen inzake ambtenaren van de – inderdaad trage- Raad van State over te hevelen naar een nieuw op te richten Raad voor Ambtenarenbetwistingen. We raden de minister aan om dit project verder te zetten. 

De topambtenaren wijzen er fijntjes op dat het regeerakkoord enkel voorziet in “een evaluatie van de contractuele tewerkstellingsvormen”.  En dit wenst het ACV zeker en vast ook: de statutaire tewerkstelling is de norm, een contractueel de uitzondering. Al wat er voor kan zorgen de wildgroei aan contractuele wervingen in te dijken, krijgt onze steun. Onze topambtenaren weten trouwens zelf zeer goed wat de voordelen van een statuut zijn. Als mandaathouder (manager) hebben ze ervoor gezorgd dat ze zelf niet contractueel geworven worden, maar het statuut van ‘tijdelijk ambtenaar’ hebben.