Nieuws

Rekening
Zonder vaste benoeming wordt het nog moeilijker om goed personeel te vinden voor een job bij de overheid. Wanneer het openbaar ambt nog minder aantrekkelijk wordt, zal de lat onvermijdelijk lager komen te liggen bij aanwervingen of zal er meer geïnvesteerd moeten worden in extralegale voordelen voor personeel. Maar wilden we niet net besparen?
Lees meer
timeout
Sinds 2012 zijn de regels rond vier vijfde werken veranderd. Sindsdien kunnen werknemers die vrijwillig vier dagen per week werken dat nog voor maximaal zestig maanden doen. Die termijn loopt voor velen af op 31 augustus 2017. Daarom geven we een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om vier vijfde te werken.
Lees meer
Famifed
Vanaf 1 januari 2019 zal FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag niet meer bestaan. De mensen die er werken zullen niet langer federaal ambtenaar zijn. Wie gaat naar waar? En wat is het (financiële) verschil met vroeger? Wij zetten de gevolgen op een rijtje.
Lees meer
muntstukken
Ondanks de inspanningen van het kabinet om een consensus te bereiken over een aantal items, onder meer over de directiepremie, het behoud van een aantal premies na 30 dagen afwezigheid en de invoering van een kilometervergoeding voor elektrische fietsers, vindt de FCSOD (de groepering van ACV-centrales voor het overheidspersoneel, overheidsbedrijven en onderwijs) de resultaten onvoldoende vergeleken met de beoogde doelstellingen.
Lees meer
Rolstoel
Sinds de FOD die de steunaanvragen voor personen met een handicap regelt een nieuw computerprogramma gebruikt, worden er nauwelijks nog aanvragen verwerkt. Het nieuwe programma "draait vierkant" en maakt het onmogelijk om efficiënt te werken. De vaste artsen die voor de FOD werken trekken aan de alarmbel.
Lees meer
ACV
Militantenmagazine Vakbeweging ging op zoek naar het verhaal achter de fusie tussen verschillende federale overheidsdiensten. Drie werknemers van de Federale Pensioendienst (FPD) én militanten van ACV Openbare Diensten doen uit de doeken hoe de belangen van het personeel verdedigd werden tijdens de fusie.
Lees meer
Puzzelstukken
Naar aanleiding van de nakende fusie van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), gaf algemeen directeur Jean-Claude Heirman de vakbonden op 11 januari meer informatie over de stand van zaken. Wij geven een overzicht. 
Lees meer
laptop
Tussen de minister voor ambtenarenzaken en de drie vakbonden werd een protocol van akkoord gesloten over het KB "Flexwerk". Een akkoord dat moeilijk tot stand is gekomen.
Lees meer
berekening
De federale regering heeft een wetsontwerp klaar dat grote weerslag zal hebben op het pensioen van personeelsleden die eerst contractueel worden aangeworven en pas nadien vast benoemd worden. Als hun benoeming na 9 oktober 2014 gebeurt, krijgen zij een lager werknemerspensioen voor de periode als contractueel en wordt het overheidspensioen enkel berekend op de periode vanaf de benoeming. ACV Openbare Diensten wil aan dat wetsvoorstel een volwaardig aanvullend pensioen voor alle contractuele personeelsleden koppelen.
Lees meer
muntstukken
JUN 21

Decemberloon opnieuw in December

Federale ambtenaren zullen hun wedde voor de maand december opnieuw in december betaald krijgen en niet meer in januari. Dat kwamen de vakbonden vandaag overeen.
Daarmee komt er een einde aan de besparingsmaatregel die jaren terug werd ingevoerd.
Om alles juridisch te regelen is er wel nog een wet nodig. Dat wetsontwerp gaat nu naar de Raad van State en nadien naar het parlement.
Eindelijk eens een positieve maatregel tussen alle andere bezorgdheden. 
Wereldbol
het Gemeenschappelijk Vakbondsfront van de drie representatieve vakbonden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van de Belgische Technische Coöperatie schreven een manifest over de hervorming van het buitenlands beleid en de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Een overzicht.
Lees meer
citroen
Elke dag vragen honderden asielzoekers onderdak op de dispatch van Fedasil. Maar het personeel (dat al veel langer met tekorten kampt), kan deze toestroom onmogelijk opvangen. 
Lees meer
coda
Bij de federale wetenschappelijke instelling het CODA (Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie) werden op het jaareinde opnieuw minstens zeven personeelsleden bij de directie geroepen. Zij kregen, bij wijze van kerstgeschenk, te horen dat ze op staande voet mochten vertrekken.
Lees meer
Handdruk
Gisteren was er informeel overleg over de arbeidstijden binnen het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET).  De documenten waren niet aanwezig...
Binnen de Vlaamse overheid wordt de 38u-werkweek standaard gehanteerd.  Het betekent dat de 36u-werkweek niet bestaat en dus ook niet mogelijk is.
Lees meer
justitie
Onder andere de Justitiehuizen worden overgedragen naar de Gemeenschappen.De overdracht zou moeten zijn afgerond op 1 januari 2015. Vandaag, 30 oktober 2014, weet het personeel nog steeds niet waar ze terecht zullen komen.
Lees meer
examen
Een hele tijd terug reeds hebben we een aantal verbeteringen onderhandeld aan de selectieprocedures voor het federaal overheidspersoneel. Vandaag is het besluit dat de kwestie regelt in het staatsblad verschenen. Er is goed nieuws voor contractuelen en het brevettensysteem voor overgang naar niveau A wordt verbeterd.
Lees meer
Stop
OKT 1

Federale wervingsstop blokkeeert bevorderingen hoger niveau niet

Het kabinet van de staatssecretaris van Ambtenarenzaken heeft tijdens de vergadering van het netwerk van de P&O directeurs van 25 september 2014 verduidelijkt dat ondanks de wervingsstop, bevorderingen naar ene hoger niveau toegelaten zijn. 

Daarnaast is het zo dat Selor gewoon verder examens organiseert. Selor beslist niet zelf over de aanwervingen. Als een selectieprocedure is afgerond, maakt Selor een lijst met geslaagde kandidaten over aan de federale overheidsdienst die één of meer vacatures wil invullen. De uiteindelijke aanwerving gebeurt dus door de federale overheidsdiensten zelf. Zij staan dan administratief klaar zodra de wervingsstop zou worden opgeheven.
loopbaan
Normaliter zou  de kantelingstool voor kanteling 3 van de contractuele personeelsleden op 15 september 2014 open zijn gaan maar door heel wat problemen met deze kanteling voor de statutaire personeelsleden loopt deze operatie vertraging op. 
Lees meer
justitie
Het gerechtelijk landschap hervormen vraagt tijd, middelen en personeel om dit te verwezenlijken, maar de essentiële elementen ontbreken om op een ernstige en gestructureerde manier te kunnen hervormen.
Lees meer
stress
Het aantal ambtenaren met een burn-out is in enkele jaren tijd meer dan verdrievoudigd. Dat zegt Medex, de medische dienst die het ziekteverzuim bij de federale overheid controleert, in een rapport. In 2013 bleven bijna 3000 mensen thuis met een burn-out. Als we uitgaan van een totaal van 70.000 ambtenaren betekent dat meer dan 4 procent van het personeel.
Lees meer
kinderopvang
Voor het overheidspersoneel wordt de kinderbijslag op verschillende manieren betaald. Vanaf 1 juli a.s. worden de deelstaten bevoegd voor de kinderbijslagen, maar zolang zij geen nieuwe schikkingen treffen blijven de bestaande regels uiteraard van toepassing. Ondertussen centraliseert men zoveel als mogelijk de betalingen van de kinderbijslagen bij de RKW.
Lees meer
interventie civiele veiligheid
In het Belgisch Staatsblad van 18 maart verscheen het KB over het verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten bij de Civiele Veiligheid in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie is een goede zaak. De regeling is nu organiek gemaakt, terwijl ze vroeger telkens maar voor 1 of 2 jaar gold. Bovendien is dat datum van uittreding nu in overeenstemming gebracht met de normale evolutie van de pensioenleeftijd. 
Lees meer