Onderhoud kabinet Vandeput

Een delegatie (Dirk Van de Sompele, Silvana Bossio en Mark Saenen) werden door Kabinetschef Chris Van der Auwera en adviseur Geert De Smet ontvangen.
Wij maakten de stand van zaken op van de grote ontevredenheid bij onze leden over: ziektekrediet, pensioenen, diplomabonificatie, zware beroepen en de redesign.
Antwoord van het kabinet:

Over sommige maatregelen is er consensus binnen de regering, andere moeten nog uitgewerkt worden. Zo is er overeenstemming om het ambtshalve pensioen na 365 dagen ziekte boven de 60 jaar op te trekken, eerst naar 62 en nadien naar 63 jaar.

Ziektepensioen (voor de leeftijd van 60 jaar) is volgens het kabinet asociaal omdat dit jonge mensen definitief arbeidsongeschikt verklaart en hen met een heel laag pensioen onmogelijk maakt om te reïntegreren naar een nieuwe job. Volgens het kabinet moeten er bijkomende begeleidende maatregelen komen om de reïntegratie van die mensen mogelijk te maken.

Ziektekrediet: Kabinet wil harmonisering tussen statutairen en contractuelen, wat betekent dat de statutairen naar de Ziekte- en invaliditeitsuitkering gestuurd wordt. De ministerraad heeft evenwel nog niet berekend hoeveel dit zou kosten. Het zou namelijk de bedoeling zijn dat de bijdragen volledig door de werkgever gedragen worden, en niet door de ambtenaar.ook komt er een overgangsmaatregel dat het reeds opgebouwd krediet verworven blijft.  Minister Vandeput moet samen met de deelregeringen een globaal voorstel klaar maken tegen oktober 2016.

Diplomabonificatie: behoud van verworven rechten (in de aard van wie in de helft van zijn loopbaan zit, die behoud de helft van zijn diplomabonificatie. Principe is "langer werken voor hetzelfde pensioen, maar dit kan volgens de kabinetschef niet voor iedereen gewaarborgd worden.

Zware beroepen: de erkenning van zware beroepen is gebonden aan de afschaffing van de preferentiële tantièmes, we wachten nu op de reactie van het kabinet over welke beroepen erkend zullen worden. We wachten eveneens op de looptijd van het verlof voorafgaand aan het pensioen voor de penitentiaire agenten en de haalbaarheid van de financiering ervan.

Morgenavond 27 april hebben we een ontmoeting met de minister zelf over dezelfde onderwerpen. Benieuwd of de minister nieuwe denkpistes kan aanboren.