Flexwerk voor federale ambtenaren - uiteindelijk een akkoord

laptop
Het KB “Flexwerk” werd in de schoot van het Comité B 3 keer informeel en 3 keer formeel onderhandeld tussen de minister van ambtenarenzaken en de vakbonden. Uiteindelijk werd op 14 december het akkoord ondertekend.

De bedoeling van de overheid was om via dit KB een aantal principes uit te werken:
 • Een “zorgzame overheid” realiseren
 • Evenwicht tussen werk en privé te bestendigen
 • Flexibiliteit versterken
 • Vereenvoudigen van de verlofregeling
 • Gelijkheid
Het voorstel van de overheid zag er in het begin helemaal niet goed uit, en werd door onze leden en militanten terecht sterk bekritiseerd. De onderhandelingen hebben evenwel heel wat wijzigingen met zich mee gebracht. 

Een overzicht:
 • De creatie van een kader voor satellietwerk (een proefproject met 16 satellietkantoren en een honderdtal plaatsen).
  Extra reiskosten worden vergoed.
 • De annualisering van telewerk (maximaal 3/5 op jaarbasis)
 • De invoering van een tijdspaarrekening. (maximaal 100 dagen over de loopbaan)
  - Een opname van 20 verlofdagen hiervan kan niet worden geweigerd
  - Bij een ziekenhuisopname van kind, partner of ouder kan het verlof niet geweigerd worden
  - Wanneer de dagen niet opgenomen werden bij het verlaten van de dienst, worden ze uitbetaald
 • De creatie van tijdelijk lichter werk:
  - Met een opname in het protocol dat dit jaarlijks gemonitord wordt
  - Via een “tijdelijke affectatie”, een vacante betrekking is niet vereist
  - De mogelijkheid om dit vroegtijdig te beëindigen
 • Een regeling voor uitbetaling van niet opgenomen verlofdagen bij overlijden van een personeelslid
  - Invoering hiervan met terugwerkende kracht
 • Invoering van een 90%-regeling binnen het stelsel van verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden
 • Verhoging van de leeftijdsgrens voor het kind bij het onbezoldigd ouderschapsverlof naar 12 jaar.
  - Voor het onbezoldigd ouderschapsverlof wordt de leeftijdsgrens voor een kind met een handicap geschrapt
 • Eén verkorte aanvraagprocedure voor deeltijds werk
 • Ambtenaren die in het stelsel van halftijds werken vanaf 55 jaar zitten kunnen vanaf nu zorgverlof nemen.
 • Invoering van een mini-loopbaanonderbreking voor stagiairs
 • Uitbreiding van de afwezigheid van lange duur van 2 naar 4 jaar
 • Inzake het verlofbesluit geldt één werkdag voor 7u 36
  - Dit geldt enkel voor nieuwe akkoorden
  - De bestaande regelingen blijven bestaan
  - De bestaande arbeidsreglementen worden niet aangepast
Zoals gezegd heeft het ACV Openbare Diensten een protocol van akkoord ondertekend. Maar het heeft wel volgende opmerkingen in het protocol laten opnemen:
 • We geloven niet dat een vrijwillige terugzetting in klasse of graad een oplossing is voor het stijgend probleem van de burn-outs;
 • We willen over deze vrijwillige terugzetting een fatsoenlijke opvolging en een jaarlijkse monitoring in de BOC’s;
 • We wijzen op de noodzaak van vervanging van personeelsleden wanneer deze omwille van verlof om persoonlijke aangelegenheden langdurig afwezig zouden zijn.